ea_1106_Raad bijeen in Corona protocol_01
06 juni 2021

Nieuws uit de fractie - 6 juni 2021

Beste CDA-leden,

 

Namens de fractie stuur ik u weer een nieuwe update over de politieke zaken in Sint Anthonis. Na het vorige bericht hebben we twee raadsvergaderingen gehad. Het enige opvallende uit de raadsvergadering van 11 maart was dat hij slechts 8 minuten duurde met twee hamerstukken, de kortste raadsvergadering die we ons kunnen herinneren!

Van de raadsvergadering van 22 april is meer te melden, per bespreekpunt staat hieronder kort de info. Meer informatie kunt u in de bijlage vinden.

 

 

Vragen tijdens rondvraag raadsvergadering over het Centrumplan

We hebben bij het college bij het bekend worden van de visie op het centrum al meegegeven dat de inwoners goed hun mening moeten kunnen laten horen. Gezien de snelheid van het traject en de capaciteit bij het ambtelijk apparaat maken wij ons daar zorgen over. De informatie die we al eerder hadden gevraagd over het proces hadden we nog niet gehad. Daarom hebben we op de raadsvergadering in de vragenronde daar vier vragen over gesteld, zie de bijlage voor de vragen.

 

Den Dries, Ledeacker 

Het college wil 12 woningen realiseren op een plek waar 8 woningen volgens het bestemmingsplan zijn toegestaan. Hier is door de buurt massaal op gereageerd met zienswijzen. Als fractie zijn we van mening dat de bewoners een terecht punt hebben en daarom hebben we een betoog gehouden om dit aantal terug te brengen naar 8 stuks. Daardoor is er nog ruimte om een speeltuin en een veilige verkeerssituatie te realiseren is. Helaas legden SAN en VVD het geluid van de buurt naast zich neer. Wij hebben voor de motie van SAN en VVD gestemd voor een veilige verkeerssituatie en ontsluiting van de wijk. We hebben tegen de motie speelruimte van SAN en het bestemmingplan gestemd omdat deze beiden uitgaan van 12 woningen met alle nadelen van dien. Het bestemmingsplan is aangenomen met de steun van SAN en VVD. De inbreng vindt u in de bijlage.

 

De Roting 2

We hebben naar voren gebracht dat de noodzaak om te bouwen voldoende is aangetoond, dit na een reactie van de provincie. We zijn blij dat er zowel sociale huurwoningen als betaalbare koopwoningen in het plan zitten. We hebben een motie gemaakt die ruimte moet maken om ook CPO-projecten in het plan mogelijk te maken. Na de toelichting en antwoord van de wethouder hebben we ervoor gekozen om deze terug te trekken. De hele inbreng vind u terug in de bijlage.

 

Partnership gemeenten en IBN

Het IBN heeft mensen in dienst die in aanmerking komen voor beschut werk. Het voorstel was om uit 3 toekomstscenario’s een keuze te maken. Al onze fusiepartners kiezen variant 2 en alleen ons college stelt voor optie 3 te kiezen. Een optie waarvan de wethouder al aangeeft dat die er niet zal komen. Waarom dan extra energie hierin steken? Daarom hebben we een amendement ingediend om optie 2 te kiezen wat een goede optie is, die niet meer capaciteit vraagt en aansluit bij de herindeling. Dit amendement heeft het niet gehaald waarop wij met een stemverklaring tegen het voorstel stemden. Zie de bijlage voor de inbreng en het amendement.

 

Transitievisie warmte

In de transitievisie warmte staat hoe wij in de gemeente richting de toekomst onze warmte willen opwekken. We steken eerst in op isoleren. We hebben het college vier punten meegegeven. Informeer en betrek onze inwoners actief bij de plannen, dat geeft draagvlak. Zorg voor een goed overzicht van en promoot actief manieren voor het verkrijgen van subsidie. En als laatste onderzoek toekomstige mogelijkheden van warmteopwekking met een open blik en onderzoek de mogelijkheden van een biogashub. Zie de inbreng voor meer informatie en een toelichting wat een biogashub is.

 

Woonwagenbeleid

Vanuit de rijksoverheid moeten alle gemeenten woonwagenplaatsen bieden. Dit is een wijzigingen t.o.v. ons huidige beleid. Na de commissievergadering bleek de informatie in de stukken bij meerdere inwoners en organisaties een verkeerd beeld te geven en anders geïnterpreteerd kan worden. Op initiatief van SAN en CDA is het agendapunt op de vergadering zelf van hamerstuk naar bespreekstuk gewijzigd en hebben wij samen een amendement ingediend dat is aangenomen. Met het amendement is 100% duidelijk dat we alleen beleid vaststellen en dat voor eventuele uitbreiding van het aantal plaatsen dat toegestaan is een aparte bestemmingsplanprocedure nodig is. Hierdoor is geborgd dat dat iedereen gehoord wordt en inspraak kan hebben. De inbreng en ons amendement vindt u in de bijlage.

 

 

Motie Manifest natuurinclusief bouwen

Met het manifest natuurinclusief bouwen worden er bij nieuwbouw van woningen maatregelen opgenomen waaruit gekozen kan worden om de woonomgeving natuurvriendelijker te maken. Er is een grote keuzemogelijkheid waardoor iedereen zelf kan bepalen wat hij wil toepassen. Wij hebben aangesloten bij het initiatief van SAN en deze motie samen ingediend waarna hij is aangenomen.

 

Donderdagavond 3 juni (morgenavond) hebben we weer raadsvergadering met interessante onderwerpen zoals;

  1. Zonnepark Stevensbeek 
  2. Regionale Energiestrategie 1.0
  3. Bestemmingsplan Kattenstraat en Vlagberg
  4. Integrale visie Dorpshart Sint Anthonis
  5. Opplussen Oploosche Molenbeek, inrichtingsplan opwaarderen Grotestraat en Vloetweg

Op de site van de gemeente vindt u een link als u mee wilt kijken of klik op deze tekst.

 

Tot slot wijs ik graag nog op de gewijzigde datum van de algemene ledenvergadering waarop o.a. het vaststellen van de kieslijst voor de herindelingsverkiezingen aan de orde komt.

Dit is op zaterdag 10 juli a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur.

We hopen u allemaal te zien op deze ochtend!

 

Namens de fractie met vriendelijke groet,

 

Arjan Breijer
Fractievoorzitter CDA Sint Anthonis
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.