Protesterende boeren blokkeren A28
18 oktober 2019

Oproep CDA-fractie Provinciale Staten

De huidige crisis rondom het stikstofbeleid zal u niet ontgaan zijn. Komende week, vrijdag 25 oktober, zal in de Provinciale Statenvergadering beslist worden wat dit betekent voor het Brabantse beleid. Mede naar aanleiding van een oproep vanuit onze achterban tijdens de ALV van 10 oktober j.l. hebben wij, fractie en bestuur van CDA afdeling Sint Anthonis, het initiatief genomen middels bijgevoegde brief de CDA fractie in de Provinciale Staten op te roepen om op te komen voor onze achterban. Andere afdelingen binnen het Land van Cuijk gaan dit initiatief overnemen.

Op 11 oktober 2019 klonk het ‘Boeren alarm’ waarbij honderden ontevreden burgers en ondernemers op één of andere manier verbonden aan de agrarische sector, publiektoehoorders waren van de Statenvergadering over het rapport en adviezen van Commissie Remkes. Het rapport ‘niet alles kan’ was een resultaat van het verwerpen van het PAS (programma aanpak stikstof) door de Raad van State. Na aanleiding van dit rapport heeft onder andere GS van Brabant besloten om verdergaande maatregelen af te kondigen en de latente ruimte voor ammoniak emissie in vergunningen op agrarische bedrijven in te trekken. Een besluit met verdergaande overheidsbemoeienis, waardoor toekomstbestendige agrarisch ondernemers, die biologisch, of innovatief of op andere wijze willen ondernemen, verdergaand worden gedemotiveerd. Doorgaans door vergunningsruimte die door bureaucratische wachtlijsten, jarenlange ontwikkeling in innovatie en verduurzaming, de sector tegenwerkte. Wij doen een oproep dit besluit van de GS teniet te doen.

In onze plattelandseconomie van de gemeente Sint Anthonis heeft 37 % van de beschikbare werkgelegenheid, een functie in de Agrofood. Waarvan de primaire productie een belangrijke steunpilaar is voor de kenniseconomie in de Agrofood. Onze agrarische ondernemers in de gemeente hebben het potentieel om over te gaan op een circulair voedselsysteem, waarin ze de slimste en meest duurzame agrofood producenten van Europa worden. De huidige stikstofproblematiek, heeft pijnlijk duidelijk gemaakt, dat het huidige productiesysteem idealer zou moeten functioneren. Dit vraagt om verandering, innovatie, circulair denken, de zogenoemde ‘transitie landbouw’.

De toename van de milieu- en duurzaamheidsuitdagingen leidt tot verdere druk op de economische prestaties van onze boeren. Niet alleen direct in de vorm van strengere emissienormen, maar ook indirect in een maatschappelijke onrust vanuit de consument en burger als het gaat om gezondheid en effecten van bijvoorbeeld schaalvergroting.

De transitie landbouw heeft tijd nodig en een duidelijk haalbaar kader vanuit de overheid. Wij zijn niet tevreden met de suggestie van de Gedeputeerde; ‘vraag uw gemeente om de ingediende vergunning onder aan de stapel te leggen’ als er nog innovatieve stalsystemen in ontwikkeling zijn. De melkveehouderijsector is in Brabant de afgelopen 2 jaar al met 15% gekrompen. Verder zal over 5 jaar de pelsdierhouderij verdwenen zijn en daarnaast hopen veel gezinsbedrijven in de varkenshouderij mee te mogen doen aan de regeling sanering varkenshouderijen. Wanneer zijn minder boeren niet meer de oplossing en komt de CDA fractie op voor de agrarische ondernemers met toekomstperspectief? Strenge emissiearme staleisen lijken wel een doel op zich, in plaats van het dienen van een doel.

Geef onze agrarische ondernemers een haalbare opdracht, richting kringlooplandbouw en spreek GS aan op een zorgvuldiger dialoog met de sector. Straal als fractie betrouwbaarheid uit door onze boeren te faciliteren met een haalbaar veranderingsproces en draagvlak vanuit de agrarische sector richting kringlooplandbouw. Ga voor effectief beleid, inhakend op het landelijke beleid, waarbij regionale oplossingen worden gezocht en stap af van onrealistische deadlines die voortkomen uit het landbouwbesluit van 7 juli 2017.

U spreekt uit dat u trots bent op de agrarische sector, laat dit dan ook zien in daden!

 

Fractie en bestuur, CDA gemeente Sint Anthonis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.