Bouwen aan een sterke samenleving!

Burgerschap is een belangrijke waarde voor het CDA. Burgerschap bestaat in het nemen van verantwoordelijkheid voor de samenleving, juist in onze lokale gemeenschappen. De lokale democratie biedt mensen volop de kans om burgerschap te tonen. Het CDA staat voor meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers en daarbij dus ook voor een bestuur dat partner is, ruimte geeft en de voorwaarden schept voor initiatief. Dit vraagt om een andere houding van lokale bestuurders: meer loslaten, meer vertrouwen en meer aanvullend in plaats van regelend handelen. Het CDA omarmt burgerinitiatieven vanuit dit vertrouwen. Wij vinden het belangrijk dat initiatieven die een beroep doen op gemeenschapsgeld, representatief zijn en passen in het algemeen belang. Bij initiatieven uit de samenleving verwachten wij dat de gemeente actief meedenkt en nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan worden, zeker waar de gemeente nodig is voor een vergunning of wijzigingen in beleid of bestemmingsplannen.

 

Leefbaarheidsfonds

Concreet willen we samen met de gemeenschappen de mogelijkheden gaan bezien voor een leefbaarheidsfonds; door het beschikbaar stellen van meer structurele middelen aan een dergelijk fonds kunnen steeds meer voorzieningen in beheer worden genomen door de gemeenschappen zelf. Met een 'recht om uit te dagen' krijgen bewoners het recht om bij de gemeente een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente; op deze wijze kunnen bijvoorbeeld initiatieven rondom groenbeheer worden overgelaten aan de gemeenschap.

 

Vrijwilligers

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de ander, vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen. We willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels. De gemeente moet de randvoorwaarden scheppen waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren.

 

We denken hierbij aan het kritisch kijken naar vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde vergunningen voor activiteiten wel nodig of kunnen we soepeler omgaan met (evenementen)vergunningen? Het beheer van accommodaties en gebouwen wil het CDA ook versneld in handen leggen van verenigingen, waarbij het van belang is dat er voldoende middelen worden meegegeven om een langdurig en duurzaam beheer mogelijk te maken. Verenigingen willen we helpen bij een duurzaam beheer: stel verenigingsgebouwen vrij van OZB en stel een energieregisseur aan die verenigingen helpt bij het in kaart brengen van rendabele duurzaamheidsinvesteringen.

 

Waarden en tradities

Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen leven als goed maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd het eigen belang voorop stellen. Het zijn ook zaken die we in onze eigen lokale samenleving aandacht willen geven. Voor het CDA is het dan ook van belang dat de gemeente activiteiten ondersteunt die zijn gericht op binding en ontmoeting tussen mensen onderling. In het bijzonder geldt dat voor de nieuwkomers in onze gemeente: van hen wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan activiteiten die zijn gericht op het overdragen van de Nederlandse cultuur, waarden en tradities en zo actief integreren in onze lokale gemeenschap.

 

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur zijn voor het CDA geen zaken die voorbestemd zijn voor een kleine elite, maar gericht mogen zijn op een breed en groot publiek. Voor ons is het van belang dat de gemeente onze jeugd kennis laat maken hiermee en voldoende middelen beschikbaar stelt om kunst- en cultuureducatie en het bibliotheekwezen te blijven ondersteunen. Ook hier kiezen we bij voorkeur voor vormen die geen dure ambtelijke organisaties behelzen, maar voor oplossingen waarbij de samenleving zelf met inzet van vrijwilligers invulling geeft aan cultuureducatie en bibliotheekwezen. De wijze waarop muziekverenigingen nu al hieraan invulling hebben gegeven, is een goed voorbeeld van hoe de samenleving hierin actief kan zijn.

 

Culturele activiteiten zijn wat ons betreft in eerste instantie bedoeld voor onze eigen inwoners. Grote evenementen als dancefeesten en party's zijn vooral bedoeld voor een grote schare bezoekers van buiten onze gemeente. Het CDA is, mede om redenen van veiligheid en overlast, er voorstander van om als gemeente terughoudend te zijn bij het mogelijk maken van zulke grote evenementen.

 

Zuinig erfgoedbehoud

Het CDA is van mening dat we zuinig moeten zijn op ons erfgoed, of het nu gaat om historische gebouwen of tradities en gebruiken. Erfgoed gaat over ons gezamenlijke verleden, over identiteit en het goede dat we willen behouden voor onze toekomst. erfgoed in onze gemeente kent vaak geen beschermde status; het CDA roept op tot een beleid dat actief bijdraagt aan het behoud van ons erfgoed, bijvoorbeeld door inzet van subsidies of specifiek ruimtelijk beleid. Hiermee willen we dit voor komende generaties bewaren en toegankelijk maken.

 

Veiligheid

 

Sint Anthonis was het afgelopen jaar de veiligste gemeente van Brabant en daar zijn we met recht trots op! Het is fijn wonen in een samenleving waar weinig diefstallen, inbraken en overvallen worden gepleegd, een gemeente waar een ieder met een veilig gevoel over straat kan gaan. Deze plek willen we graag behouden en daar hebben we onze inwoners voor nodig. Mensen vormen zelf de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk. We mogen onze ogen niet sluiten voor vormen van ernstige criminaliteit die ook in onze gemeente voorkomen: wietplantages, drugslaboratoria en het gevaar van ondermijning liggen op de loer. De gemeente dient actief samen te werken met politie en openbaar ministerie om dit een halt toe te roepen. Intensieve voorlichting aan burgers dient bij te dragen aan een oplettende houding bij burgers die signalen over dergelijke criminaliteit niet negeren maar neerleggen bij de politie. De wijkagent moet daarvoor een veel grotere en zichtbare rol spelen in onze gemeenschappen; een rol die inwoners uitnodigt om signalen af te geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.