Goed wonen in Sint Anthonis!

Voor mensen is wonen iets essentieels, zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Hiernaast is het voor ons van belang dat het woonbeleid actief bijdraagt aan het vasthouden van onze jongeren en het aantrekken van nieuwe inwoners. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat er voldoende woningen en bouwgrond beschikbaar is voor degenen die graag in onze dorpen willen blijven wonen en voor degenen die van buiten naar ons toe komen.

Flexibele bouwvoorraad

Het CDA kiest ervoor om voor elk dorp ten allen tijde een voorraad bouwpercelen beschikbaar te hebben, een zogenaamde flexibele voorraad. Woonbeleid en bestemmingsplannen moet zo worden ingericht dat dit mogelijk wordt gemaakt. Bouwpercelen dienen flexibel te worden aangeboden, met maatwerk in- en aangepast kunnen worden aan de wensen van kopers, met name voor jongeren en ouderen. De prijs van bouwpercelen dient concurrerend te zijn met ons omliggende gemeenten en extra korting voor diegenen die duurzaam bouwen ziet het CDA als een extra kans. Voor degenen die aangewezen zijn op sociale huurwoningen neemt de gemeente een actieve rol in het beschikbaar krijgen van voldoende huurwoningen van Mooiland. Wanneer dit niet tot het gewenste effect leidt, dient de gemeente samen met partners in onze regio nieuwe initiatieven te nemen die bijdragen aan een groter aanbod van sociale huurwoningen.

Leegstand

In onze kernen komen steeds vaker gebouwen leeg te staan. Voorbeelden hiervan zijn winkels, kerken en scholen die helaas hun deuren dicht doen. De gemeente dient samen met inwoners actief na te denken over beleid voor leegkomende gebouwen in de kernen. Enerzijds voorkomen we leegstand en verpaupering en anderzijds ontstaan er mogelijkheden om deze gebouwen duurzaam voor een gemeenschap in te zetten.

Kwaliteit openbare ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte is voor veel inwoners van belang. Niet alleen het eigen huis en de eigen tuin liggen er mooi bij, maar de wens dat ook onze openbare ruimte er goed bij ligt, leeft sterk in onze dorpen. De gemeente dient daarom voldoende middelen beschikbaar te stellen voor een kwalitatief hoog niveau van onze straten en openbare ruimtes en groen. Groen kleedt onze dorpen aan en draagt bij aan de vergroting van het waterbergend vermogen. Het CDA pleit voor extra investeringen in het opwaarderen van het groen in onze kernen. En waar mogelijk laten we dit in beheer nemen door inwoners zelf. Hiernaast is het voor kinderen van belang dat de openbare ruimte veilig is ingericht en er voldoende speelmogelijkheden ter beschikking zijn, zodat ze veilig en prettig samen buiten kunnen spelen; dit is van belang voor de goede lichamelijke én sociale ontwikkeling van onze kinderen.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer draagt bij aan betere bereikbaarheid en stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving. Voor diegenen die aangewezen zijn op het openbaar vervoer dient er dan ook meer aandacht te komen voor betere verbindingen. Het kan niet zo zijn dat ov-verbindingen onze dorpen links laten liggen; de gemeente dient bij de provincie op te komen voor goede busverbindingen tussen onze dorpen en naar stedelijke gebieden ten westen van ons, zoals Uden, Helmond en Eindhoven. Daar waar reguliere busverbindingen niet rendabel zijn, dienen we in te zetten op innovatieve oplossingen met betrokkenheid van inwoners zelf.

Verkeersveiligheid

Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij willen bewegen moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. Iedereen moet op een veilige manier op weg kunnen. Extra aandacht geven we aan de kernen waar scholen zijn gesloten en kinderen om die reden elders naar school moeten fietsen; de verkeersroute naar school dient voldoende veilig te worden ingericht voor de schoolgaande kinderen, waar nodig dient het snelheidsregime hier te worden aangepast.

Bevolkingskrimp

Het CDA begrijpt dat bevolkingskrimp een moeilijk te sturen fenomeen is. We kunnen er echter wel alles aan doen om deze krimp zo goed als mogelijk te begeleiden. Daarom streeft het CDA ernaar dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt om basisscholen bereikbaar te houden. Wanneer een basisschool door bevolkingskrimp, ontgroening en leerlingendaling noodgedwongen haar deuren moet sluiten dan moet de gemeente zorg dragen voor het realiseren van passend vervoer voor deze doelgroep. Zo houden we onze kleine kernen aantrekkelijk en leefbaar voor starters en jonge gezinnen.

Kwaliteit buitengebied

Aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte mag zich niet slechts beperken tot de kernen zelf. Een rommelig buitengebied dient net als in de kernen zelf te worden voorkomen. Daar waar de gemeente zelf aan zet is, dient zij te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte buiten de dorpen; daar waar de particulier aan zet is, dient waar nodig middels handhaving te worden opgetreden.  

Goed rentmeesterschap

‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed ‘rentmeesterschap’ vormt de kern van de CDA-visie op energietransitie. Het CDA is van oudsher de partij van het maatschappelijk initiatief en het zo laag mogelijk in de samenleving neerleggen van verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel. In Sint Anthonis mogen we er trots op zijn dat we met een score van 44% energieneutraal tot de koplopers in Nederland behoren.

 

De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van van bovenaf aan de samenleving op te leggen. Het CDA wil dit onder meer doen door duurzaam bouwen met financiële prikkels te stimuleren, afspraken te maken met netbeheerders voor verduurzaming of vervanging van het gasnet bij nieuwbouwprojecten en het ontstaan van regionale energiecoöperaties te stimuleren vanuit een leefbaarheidsfonds.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.