Zorgen voor elkaar!

Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Mensen die het nodig hebben worden ondersteund op een wijze die bij hen past. Wij willen ervoor waken dat we in de gemeente allerlei nieuwe regels gaan vastleggen die maatschappelijke problemen niet écht gaan oplossen.

 

Persoonlijke kracht van mensen

Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. Dat vergt geen algemene regels maar maatwerk ook bij thuiszorg. Maatwerk houdt in dat de mogelijkheid tot woningaanpassingen onderdeel is van de maatschappelijke ondersteuning en dat de gemeente afspraken maakt met zorgorganisaties over maatwerk bij de thuiszorg, wanneer een algemene voorziening niet toereikend is. We willen ook in de zorg de mogelijkheid instellen dat inwoners met een ‘recht om uit te dagen’ voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente. Als het gaat om passende voorzieningen wil het CDA inzetten op dagbesteding voor hen die het nodig hebben in elke kern.

 

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Wij vinden dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs geen mantelzorg is om dat op te vangen. Daarnaast moet de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente op orde zijn zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training.

 

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten. Voor ons is eenzaamheidsbestrijding een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid.

 

Vergrijzing

De vergrijzing van de bevolking heeft gevolgen voor het gemeentelijke zorgbeleid.

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst moet de gemeente nu in overleg gaan met ouderenorganisaties om te horen wat belangrijk is in de betreffende gemeente voor de zorg van later. Wij staan voor een dementievriendelijke gemeente, zodat dementerenden zo lang mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

 

Jongeren

Als jongeren in meer of mindere mate een steuntje in de rug nodig hebben is het belangrijk dat dit goed gebeurt. Inmiddels zijn de nodige structuren daarvoor ingericht en krijgt de gemeente een steeds beter beeld van de nodige hulp. Essentieel is dat de drempel om hulp te zoeken voor ouders zo laag mogelijk wordt. Belangrijk is dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren naar de meest adequate zorg op het juiste moment worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Wij vinden dat het niet uit moet maken onder welke wet het valt, bijvoorbeeld de scheidslijn tussen WMO en jeugdzorg.

 

Onderzoek laat zien dat jongeren in onze regio meer én eerder dan gemiddeld gebruik maken van alcohol en drugs. We hoeven niemand te vertellen welke risico's jongeren lopen hiermee en dat de noodzaak groter wordt om het gebruik van alcohol tegen te gaan en dat van drugs te bestrijden. Het CDA wil dat de gemeente in overleg met politie en horeca inzet op stevige handhaving om het gebruik van drugs tegen te gaan. Het mag niet meer als 'normaal' worden gezien dat onze jeugd in lokale gelegenheden zonder veel moeite drugs kan kopen. Tevens willen we dat er een halt wordt toegeroepen aan het gebruik van alcohol tijdens de carnavalsoptochten in onze gemeente. Hierbij mag worden opgemerkt dat de laatste jaren het geluidsoverlast bij carnavalsoptochten sterk is toegenomen; het CDA wil samen met de carnavalsverenigingen afspraken maken om deze ontwikkelingen tegen te gaan.

 

Eerst voorlichting, dan pas handhaving

 

Belangrijker nog dan handhaven, is het inzetten op preventie door voorlichting. Voorlichting zowel aan de jeugd als ook aan ouders, omdat ook zij de gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs nog vaak onderschatten. Het CDA wil dat de gemeente hierbij actief samenwerkt met verenigingen waar jongeren gebruik maken van alcohol, zoals plaatselijke voetbalclubs; gezamenlijk dient deze verantwoordelijkheid voor onze jongeren te worden opgepakt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.