Werken aan een eerlijke en gezonde economie!

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Het CDA wil goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid laten groeien.

 

Ondernemen

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van onze dorpen. Van oudsher is de economie van Sint Anthonis met name een agrarische economie. Agrarische familiebedrijven en aanverwante MKB-bedrijven zijn de motoren waarop onze lokale samenleving draait. Onze agrarische economie maakt een belangrijke transformatie door; steeds grotere eisen aan milieuaspecten en dierenwelzijn vragen grote investeringen van de sector. Keuzes die hogere overheden eenzijdig opleggen, vormen een bedreiging voor de kleinschaligheid van familiebedrijven en leiden steeds meer tot schaalvergroting en industrialisering van de sector.

 

Agrarisch ondernemen

Het CDA heeft veel vertrouwen in de innovatieve kracht van de agrarische ondernemers; ondernemers die aantoonbaar verantwoordelijkheid willen dragen voor milieu, gezondheid en dierenwelzijn, ondernemers die duurzame ontwikkelingen omarmen bij de doorontwikkeling van hun bedrijven. Het CDA wil deze ondernemers dan ook de ruimte geven om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, teneinde de sector nog duurzamer, gezonder en concurrerender te laten worden. Wanneer we ondernemers oprecht de kans willen geven deze doelen te bereiken, moeten we ook niet bang zijn voor herverdeling van de productiecapaciteit in de veehouderij; dit geeft financiële slagkracht om daadwerkelijk te kunnen investeren in duurzame oplossingen. Maar deze groei kan alleen maar als dat geen extra overlast voor de omgeving oplevert en als er aantoonbaar verbeteringen op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn tegenover staan.

 

De genoemde transitie van de landbouwsector leidt er ook toe dat steeds meer stallen leeg komen te staan en een verpaupering van onze openbare ruimte dreigt. Het CDA wil dat lokale en provinciale overheid samen beleid ontwikkelt waarbij er veel ruimte ontstaat om met name de MKB-sector de kans te geven alternatieve bedrijfsvormen te vestigen in deze zogenaamde VAB's en waar mogelijk deze gebouwen zelfs om te bouwen tot woonruimte, mits dit de nodige agrarische ontwikkelingen niet in de weg staat.

 

MKB en detailhandel

Het behoud van MKB-bedrijven en in het bijzonder de detailhandel in onze dorpen draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid van onze kernen. De gemeente dient dan ook een stimulerende en regisserende rol te spelen in het behoud van voldoende detailhandel in de belangrijkste kernen van onze gemeente. Flexibele regelgeving, ruimte aan ontwikkelingen en een open en meewerkende houding zijn hierbij cruciaal. Ondernemers moeten zich welkom en thuis voelen in onze gemeente.

 

Regionale samenwerking

Veel inwoners van onze gemeente werken ook in een van de aangrenzende gemeenten; in met name Boxmeer en Cuijk, maar ook buiten onze regio, verdienen ook onze inwoners hun brood bij middelgrote en grote organisaties. Regionale samenwerking op economisch gebied is dan ook van belang voor de werkgelegenheid van onze inwoners. Het is een goede zaak dat we als gemeente Sint Anthonis onze steun verlenen aan de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen zoals bij Haps en dat we samen met de gemeenten in het Land van Cuijk middelen ter beschikking stellen voor de doorontwikkeling van de regionale bedrijvigheid.

 

Toerisme

 

Op toeristisch gebied werken we inmiddels goed samen binnen onze regio. Het CDA wil zoveel mogelijk inspelen op de uniciteit van onze gemeente. Sint Anthonis kenmerkt zich als een groene gemeente waar veel ruimte is. In toeristisch opzicht mag onze gemeente zich dan ook profileren en binnen onze regio onderscheiden als een gemeente waar rust en ruimte de boventoon voeren, afgewisseld met kernen waar cultuur en traditie onze bezoekers een extra dimensie geven. Onze toeristische ondernemers snappen als geen ander de waarde van onze uniciteit. De vorming van het platform 'Natuurlijk Sint Anthonis' maakt het mogelijk om in brede samenwerking met inwoners en belanghebbenden invulling te geven aan de toeristische beleving van Sint Anthonis; de gemeente steunt initiatieven die hieraan bijdragen en geeft ruimte aan de uitvoering hiervan. Deze steun dient tevens te bestaan uit het beschikbaar stellen van middelen om daadwerkelijk te investeren in de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente; investeringen in bijvoorbeeld meer en betere wandel- en fietspaden, bewegwijzeringen en rust- en picknickplekken voor recreanten. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.