28 maart 2021

Bestuurlijke rust in Someren

Deze week hebben 5 van de 6 politieke partijen uit de gemeenteraad zich geschaard achter het voorstel van CDA Someren om samen met de PvdA de huidige bestuursperiode vol te maken.

Daarmee komt een einde aan een roerige periode na het ontslag van wethouder Schoolmeesters waarin de Gemeenschapslijst, CDA Someren en PvdA Someren onderzocht hebben of het mogelijk was als coalitie verder te gaan. Na meerdere overleggen tussen deze partijen bleek dat uiteindelijk niet mogelijk.

Hoewel de overgebleven coalitiepartijen nog steeds voor de volle 100% achter het coalitieprogramma staan brak het uiteindelijk op de discussie over de noodzaak van het direct aanstellen van een fulltime wethouder namens de Gemeenschapslijst. Dat was een harde eis voor de Gemeenschapslijst.

CDA Someren en PvdA Someren wilden echter dat het college eerst onderzoekt of het voor de werkzaamheden in dit laatste jaar nog noodzakelijk is een fulltime wethouder aan te stellen. Deze heeft immers, net als de heer Schoolmeesters, na afloop van dat jaar recht op minimaal 2 jaar wachtgeld, en dat betekent in totaal inclusief een jaarsalaris al snel een extra uitgave voor de gemeente van ongeveer € 300.000,-. De Gemeenschapslijst  kon zich hier niet in vinden en verklaarde op 24 maart bij monde van de fractievoorzitter dat daarmee hun rol in de coalitie eindigde.

In de vergadering van de gemeenteraad op 25 maart hebben alle partijen met uitzondering van de Gemeenschapslijst ingestemd met een motie die CDA Someren en PvdA  Someren indienden.

In die motie wordt beschreven hoe we dit punt bereikt hebben, welke overwegingen gemaakt zijn en het verzoek dat we doen aan het college van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Someren.

Het doel voor het laatste jaar van deze bestuursperiode is het zoveel mogelijk realiseren van het huidige coalitieprogramma zoals dat door de oorspronkelijke vier coalitiepartijen aan het begin van deze raadsperiode is opgesteld  en op dat moment ook door de andere partijen is bekrachtigd.

Verder roepen wij via de motie het college op het hoofd te bieden aan de coronacrisis en onze inwoners en ondernemers daarbij zoveel als mogelijk te ondersteunen.

Tenslotte vragen wij met de motie het college van Burgemeester en Wethouders om de werkzaamheden en de portefeuilleverdeling onderling af te stemmen. Daarnaast vragen we ze in beeld te brengen of het nodig is dat er bestuurlijke versterking of ondersteuning komt. En daarbij zoveel als mogelijk de kosten te beperken en langjarige verplichtingen te voorkomen.

In de raadsvergadering van april of uiterlijk mei 2021 worden we geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.

De huidige situatie  is een situatie waar we niet om gevraagd hebben maar waar in het belang van een integer, transparant en betrouwbaar bestuur niet anders gehandeld kon worden.

Al met al komt het er op neer dat de burgemeester en de huidige wethouders een extra tandje bijzetten. De laatste zes weken heeft het college al laten zien dat er geen gaten vallen en er niets blijft liggen. Door er samen de schouders onder te zetten heeft de fractie van CDA Someren er vertrouwen in dat we, in het belang van de Gemeente Someren en haar inwoners, er in slagen het coalitieakkoord verder uit te voeren. Wij hopen dat we ook in dit laatste jaar op een respectvolle manier met elkaar samen mogen werken. Daar is Someren mee gediend en daar gaan we voor, voor de volle 100%!

Fractie CDA Someren

Klik hier om de volledige motie te lezen.

 

(Foto: SIRIS)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.