31 mei 2021

Peelgemeenten trekken gezamenlijk op in proces Regionale Energiestrategie (RES)

NIET LANGER EEN ROEPENDE IN DE WOESTIJN

Peelgemeenten trekken gezamenlijk op in proces Regionale Energiestrategie (RES).

Twee jaar geleden is de Startnotitie Regionale Energiestrategie in de Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. Vervolgens zijn 21 gemeenten, 2 waterschappen en de provincie aan de slag gegaan om de strategie verder uit te werken. Dit moet voor 31 december 2021 leiden tot een definitieve RES MRE 1.0..

De raad van de gemeente Someren heeft in maart jl. al een zienswijze ingediend op de zoekgebieden en raadsbreed een amendement aangenomen op de conceptversie. Daarbij is gepleit voor een vorm van compensatie waarin tussen MRE-gemeenten een verdeling wordt gemaakt, voor het moment dat niet iedere gemeente evenveel kan bijdragen o.a. als gevolg van de beschikbaarheid van gronden. Henny Driessen gaf tijdens de commissievergadering nog eens aan, dat het CDA Someren volledig achter deze passage staat over een evenredige inspanningsverplichting van regiogemeenten. Dat Someren meerdere geschikte zoekgebieden heeft, mag volgens Driessen niet betekenen dat andere gemeenten hun opgave maar bij de gemeente Someren over de heg kunnen gooien. Ook is de CDA-fractie te spreken over de opgenomen restrictie dat in Someren tot 2030, tot een maximum van 100 MW uit grootschalige zonneparken vergund kan worden. Energietransitie is nodig, maar zoveel mogelijk met behoud van een kwalitatief buitengebied en natuur.

Verder pleitte Driessen er ook nog eens voor, om revenuen uit duurzame energieopwekking zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de inwoners en niet aan grote investeerders van buiten.

Het CDA Someren voelde zich in dit dossier – en met name over de aanleg van grootschalige zonneparken - lange tijd een ‘roepende in de woestijn’. De fractie ziet de noodzaak van energietransitie, maar blijft aandacht vragen voor de impact van grootschalige opwek en het draagvlak onder de inwoners daarvoor. Een zonnepark ligt er minimaal 25 jaar, maar is waarschijnlijk na 5 jaar al achterhaald. De CDA-fractie vroeg eerder al innovatie een kans te geven en grootschalige zonneparken te beperken. Inmiddels delen andere fracties de aandacht ook en doet het Driessen deugd, dat de inzet van de CDA-fractie duidelijk terug te zien is in de Somerense zienswijze.

Verder onderschrijft het CDA Someren ook de zienswijze van de Peelgemeenten. Meer aandacht voor energie besparen aan de voorkant, leidt tot minder aan opgave aan de achterkant. Een goede verhouding van de opwekking door zon en wind om daarmee systeem efficiency te bereiken en de maatschappelijke kosten in de hand te houden. Het strikt toepassen van de zonneladder zorgt voor beperkter en kwalitatief beter ruimtegebruik, meer zon op het dak en meer mogelijkheden van burgerparticipatie.

De fractie van het CDA Someren zal dit dossier kritisch blijven volgen en vroeg het college hierin het Zùmmerse geluid goed te laten horen. Wethouder Swinkels gaf tijdens de raadsvergadering aan hieraan gevolg te geven.

Foto: Kragten.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.