Sander Leenders

Hierbij de inhoudelijke standpunten waar ik voor sta:

  • Vitale kernen met voldoende voorzieningen in de nabijheid van de kern. Actieve dorpskernen stimuleren en faciliteren. Activiteiten in woonkernen geven kleur aan de samenleving.
  • Vergroening van dorpskernen
  • Participatie van bewoners met gezamenlijke zorg voor omgeving en elkaar. Samen gezellig onderhoud aan parkjes en openbaar groen mogelijk maken en mogelijk blijven houden.
  • Doorstroom in dorpskernen bevorderen door maatwerk in woningbouw te bevorderen. (Oud maakt plaats voor jong).
  • Daar waar het kan; Maatwerk in het buitengebied bij stoppende veehouders.
  • Eerlijke kansen voor iedereen op de woningmarkt.
  • Bouwen in de kernrandzones: Maak woonerven mogelijk met het aanzicht van een boerenerf, zorg voor geleidelijke overgang van stedelijk naar landelijk gebied.
  • Start-ups mogelijk maken op bedrijventerreinen. Clusteren van gelijkgestemde bedrijven. Probeer daarnaast bedrijven aan de gemeente te binden en te behouden.
  • Vergroening van bedrijventerreinen.
  • Windenergie in de Diepenhoek: alleen met draagvlak in omgeving en een goede ruimtelijke inpassing met minimale hinder voor bewoners en gebruikers van het gebied

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.