24 november 2020

Motie aandacht inclusiviteit

Motie aandacht inclusiviteit

De raad van de gemeente Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op donderdag 5 november 2020

Overwegende dat:

• Agressie en (verbaal)geweld jegens mensen uit de LHBTI+-emancipatie door heel Nederland toenemen.

• Mensen uit de LHBTI+ zonder twijfel, schaamte of beperkingen zichzelf moeten kunnen zijn.

• Son en Breugel een gastvrij dorp is voor iedereen die hier woont, werkt of op bezoek komt.

• Son en Breugel in navolging van talloze gemeenten in Nederland deze gastvrijheid kan uiten in de vorm van regenboogkleuren en zo ook haar steun uit voor de LHBTI+gemeenschap.

• Deze ene dag per jaar het doel mist, namelijk alle inwoners zich bewust te maken en hiermee uitnodigen het gesprek aan te gaan.

• Nederland bestaat uit een grote diversiteit aan inwoners en allen evenveel rechten hebben.

• Nederland in juli 2016 het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN-verdrag Handicap) heeft geratificeerd. Sindsdien zijn gemeenten verplicht om inclusief beleid te maken, in de vorm van een Lokale Inclusie Agenda.

 

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om:

1. De regenboogvlag elk jaar te hijsen op 11 oktober, comingout day, en daarmee aandacht te vragen voor de diversiteit en acceptatie van de LHBTI-gemeenschap;

2. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden een zwerfkei met daarop de kleuren van de regenboog te plaatsen op één nader te bepalen rotonde, bij voorkeur richting de entree van ons centrum. (zie voorbeeld gemeente Weert);

3. De commissie burgerzaken te vragen mee te denken over ons inclusiviteitsbeleid en de status daarvan. .

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel 5 november 2020

Fracties D66, VOOR U!, PvdA/GL, CDA, DorpsVISIE VVD

 

BESLUIT GEMEENTERAAD 11 NOVEMBER 2020: De motie is unaniem aangenomen.

20.0013543 motie d66 e.a. aandacht inclusiviteit  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.