03 juni 2021

Motie armoederegisseur

De raad van de gemeente Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op donderdag 3 juni 2021;

Constaterende dat:

 • Uit het onderzoek van de GGD blijkt dat in Son en Breugel in 2018, uitgaande van 110% van het sociaal minimum, ongeveer 700 inwoners langer dan 1 jaar en 300 personen langer dan 4 jaar in armoede leven;

 • De conclusie in dat onderzoek is, dat door een combinatie van verschillende factoren, in Son en Breugel niet alle inwoners met een laag inkomen bereikt en (voldoende) ondersteund worden;

 • De (schuld)hulpvraag weinig vanuit de betrokkene zelf komt en daarom een proactieve rol van de gemeente vereist is;

 • Het GGD-onderzoek adviseert om een armoederegisseur in te zetten en een structureel armoedeoverleg te organiseren om de samenwerking met deelnemers vanuit verschillende organisaties vorm te geven.

  Overwegende dat:

  • De verwachting is dat het aantal inwoners en ondernemers die armoede ervaren, zal stijgen i.v.m. de economische problemen door Corona;

  • Huidige data vaak enkele jaren verouderd is en deze niet op persoonsniveau gecommuniceerd kan worden;

  • Er een stille groep inwoners is die moeilijk te traceren is, maar wel armoede ervaart;

  • De gemeente S&B aan het vergrijzen is en stille armoede vaker voorkomt bij oudere

   inwoners;

  • Er een nauwe verbinding bestaat tussen armoede, eenzaamheid en gezondheid en

   mede gelet op ons gezondheidsbeleid het dus zaak is om armoede in een vroeg stadium op te sporen.

   BESLUIT :

   Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken:

   • Binnen het CMD de rol van een armoederegisseur toe te voegen die als verbindingsmakelaar optreedt om ervoor te zorgen dat armoede vroegtijdig gesignaleerd wordt en de juiste middelen zo spoedig mogelijk ingezet worden.

   • Die dat bereikt doordat hij/zij

    •   Aanspreekpunt is voor zowel de interne organisatie als de externe partners en

     hen informeert over alle regelingen en mogelijkheden waar inwoners gebruik

     van kunnen maken;

    •   Faciliteert dat externe organisaties (scholen, verenigingen, bedrijven, etc.)

     benaderd worden om de regelingen en mogelijkheden van de gemeente en van anderen onder de aandacht te brengen, om samenwerking te bevorderen en knelpunten op te halen;

    •   Samenwerking zoekt met de organisatie Lumens om tot een optimale communicatie te komen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars (VNG, 2020) zodat Lumens in een

vroeg stadium contact op kan nemen met inwoners met

betalingsachterstanden en sneller ondersteuning aan kan bieden;

 •   De communicatie naar inwoners organiseert en bekendheid gaat geven aan

  de dienstverlening rond schuldhulpverlening en de verschillende

  inkomensondersteunende voorzieningen;

 •   De organisatie van een structureel armoedeoverleg op zich neemt, waarin

  deelnemers vanuit verschillende externe partners en organisaties zitting

  nemen;

 •   Zelf schrijft én een bijdrage levert aan de totstandkoming van verschillende

  beleidsnota’s en ontwikkelingen op het gebied van armoede.

 • Geen rechtstreeks contact heeft met inwoners, maar wel in verbinding staat met de

  lokaal sociaal bemiddelaar indien het armoedeproblematiek betreft.

 • Deze nieuwe rol van armoederegisseur vóór september 2021 uit te werken inclusief

  een dekkingsvoorstel en op te nemen in het nieuwe armoedebeleid.

  En gaat over tot de orde van de dag.
  Son en Breugel, 3 juni 2021
  Fracties CDA, D66, VOOR U!, PvdA/GroenLinks, DorpsVISIE, Dorpsbelang

230831

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.