24 november 2020

Motie Schuldhulpverlening toegankelijk voor ondernemers

Motie Schuldhulpverlening toegankelijk voor ondernemers

De raad van de gemeente Son en Breugel, in openbare vergadering bijeen op donderdag 5 november 2020

Constaterende dat:

• Per 1 januari 2021 de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking treedt. Deze wijziging heeft onder meer tot doel de verwarring uit de oorspronkelijke memorie van toelichting weg te nemen en duidelijk te maken dat schuldhulp ook toegankelijk is voor ondernemers;

• Zelfstandigen met schulden in onze gemeente niet in aanmerking komen voor schuldhulpverlening via de Wgs, maar doorverwezen worden naar het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz);

• Het wettelijke kader van de gemeentelijke schuldhulpverlening aangeeft dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de schuldhulpverlening van hun inwoners, dus ook voor de schuldhulp aan zelfstandigen. Overwegende dat:

• De Bbz niet het geijkte middel is voor schuldhulpverlening aan zelfstandigen. Daardoor belanden ZZP’ers met problematische schulden tussen wal en schip en verergert hun situatie;

• Ook zelfstandigen het perspectief op een schuldenvrije toekomst geboden moet worden.

 

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om:

• Conform wet- en regelgeving zelfstandig ondernemers toegang te geven tot de gemeentelijke schuldhulpverlening en hier goed over te communiceren met zelfstandig ondernemers;

• Deze uitgangspunten zo spoedig mogelijk te verwerken in relevante beleidsdocumenten.

• De regeling ten aanzien van deze mogelijkheden met terugwerkende kracht in werking te laten treden, bij voorkeur vanaf de start van Corona.

En gaat over tot de orde van de dag,

Son en Breugel 5 november 2020

 

Fracties PvdA/GL, D66, CDA, DorpsVISIE 

 

20.0013546 motie d66 schuldhulpverlening toegankelijk voor ondernemers 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.