24 november 2020

Motie zichtbaarheid regelingen t.b.v. het armoedebeleid

Motie zichtbaarheid regelingen t.b.v. het armoedebeleid

De raad van de gemeente Son en Breugel in openbare vergadering bijeen op donderdag 5 november 2020.

Constaterende dat:

• Geen of een te laag inkomen belangrijke veroorzakers zijn van armoede;

• De huidige Corona crisis in een versneld tempo inwoners in financiële problemen brengt;

• De gemeente een ruim aanbod heeft van schuldhulpvoorzieningen en minimaregelingen;

• Het budget van de Bijzondere Bijstand in de kadernota werd afgeraamd omdat het budget niet opgesoupeerd werd;

• Volgens het eerste onderzoek naar armoede in Son en Breugel maar 14% van de ondervraagden gebruik maakten van de Bijzondere Bijstand;

• Volgens ditzelfde onderzoek ook duidelijk werd dat veel inwoners niet bekend zijn met alle andere beschikbare financiële regelingen;

• De gemeente streeft naar een zo groot mogelijke toegankelijkheid, bekendheid en bereik van de voorzieningen tegen armoede;

• De verwijzing van mensen die in armoede leven naar beschikbare regelingen beter kan;

• Mensen die in armoede leven inkomensondersteunende regelingen nu zelf moeten aanvragen;

• Inwoners die leven op of onder de bijstandsnorm per definitie in aanmerking komen voor alle regelingen.

• Inwoners die al gebruik maken van betreffende regelingen niet proactief geïnformeerd worden bij wijzigingen van de voorwaarden

• Het Nibud op 2 november jl. een oproep heeft gedaan om inwoners die in armoede leven versneld ruimhartig te ondersteunen.

• De gemeente Son en Breugel op 2 november jl. een persbericht heeft uitgedaan dat inwoners met een laag inkomen gratis 5 wasbare mondkapjes ontvangen. Inwoners met een laag inkomen die geen mondkapjes ontvangen hebben, contact met de gemeente hierover kunnen opnemen.

Overwegende dat: 

• Wij willen voorkomen dat mensen die in armoede leven steeds bij verschillende personen hun situatie moeten uitleggen, men tegenstrijdige antwoorden krijgt, lang moeten wachten, de taal niet begrepen wordt, geen eenvoudige antwoorden terug kan vinden op websites en niet proactief geïnformeerd worden bij wijzigingen van regels.

• Inwoners alle steun horen te krijgen waar zij recht op hebben.

 

BESLUIT:

Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken

• Niet te wachten op de uitkomst van het armoedeonderzoek, maar direct te beginnen met het vergroten van de bekendheid van de financiële (minima) regelingen en schuldhulpvoorzieningen;

• Alle inwoners met vaste regelmaat te informeren via weekbladen en social media over de betreffende regelingen en voorzieningen;

• Alle van toepassing zijnde websites waar informatie over betreffende regelingen en voorzieningen terug te vinden is, per direct te vereenvoudigen. Zowel voor ondernemers als voor alle overige inwoners.

• Inwoners die zich zelf melden voor gratis mondkapjes te verzoeken om met hen in contact te mogen treden om te bespreken welke hulpmiddelen er voor hen zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

Son en Breugel, 5 november 2020

Fracties PvdA/GL, D66, CDA en DorpsVISIE

 

BESLUIT GEMEENTERAAD 11 NOVEMBER 2020:

De motie is unaniem aangenomen.

 

20.0013538 motie cda e.a. zichtbaarheid regelingen tbv armoedebeleid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.