VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA SON EN BREUGEL 2018 – 2022

BETROKKEN GEMEENSCHAP, BETROUWBAAR BESTUUR

1. BESTUURLIJKE TOEKOMST

Ons dorp maakt onderdeel uit van de sterke hightech regio Brainport. Wij kiezen voor zelfstandigheid, omdat zo in dat grotere verband het karakter van ons dorp het beste gewaarborgd is. Vanuit zelfstandigheid werken we constructief mee aan regionale thema’s zoals werkgelegenheid, detailhandel, mobiliteit en wonen. Dit is iets wat we al jaren met tientallen gemeenten, instanties en diensten succesvol samen doen. “Samen” is voor ons het sleutelwoord voor een langdurige zelfstandigheid. We willen dicht bij de gemeenschap staan als het gaat om dienstverlening. Het gaat om lokale thema’s zoals veiligheid, subsidies voor verenigingen, vergunningen, groenbeleid en duurzaamheid. De huidige samenwerking met Nuenen en Geldrop-Mierlo in Dienst Dommelvallei zetten we voort zolang dit in dienst staat van onze zelfstandigheid. Voor een fusie moet nut en noodzaak helder zijn en beide zien we op dit moment niet.

 

2. BESTUURLIJKE INTEGRITEIT EN BURGERPARTICIPATIE

Het CDA vraagt aandacht voor bestuurlijke integriteit. Een openbaar bestuur staat in dienst van de gemeenschap. Dit vraagt dat burgers serieus worden genomen en betrokken zijn bij belangrijke dossiers. Dit betekent dat zij volledig, juist, tijdig en transparant geïnformeerd worden. College en ambtenaren hebben een actieve informatieplicht naar de inwoners. Burgers zijn mede-eigenaar en medeverantwoordelijk voor hun woon- en leefomgeving. Dat kan alleen als ze inspraak hebben en adviezen mogen geven. De gemeenteraad is een vertegenwoordiging van de totale gemeenschap, ziet daarop toe en heeft het laatste woord. Op deze manier is er een respectvolle verhouding tussen bestuur, gemeenteraad en inwoners.

Son en Breugel is een gezonde, zelfstandige gemeente met een sterke sociale samenhang. Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor hun omgeving en hun gemeente. In het maatschappelijke en politieke debat past de deelnemers eveneens respect. Respect voor elkaar en voor elkaars standpunten. Ieders mening mag verkondigd worden. Het zorgt voor kleuring en nuancering van het debat. Niemand hoeft bang te zijn om zijn mening te laten horen. Alleen op deze manier komen we tot volwaardige burgerparticipatie.

 

3. AANTREKKELIJK CENTRUM

Een aantrekkelijk centrum bestaat uit een passend aanbod van diensten en winkels die elkaar aanvullen en versterken. Bovenregionale voorzieningen in Eindhoven vormen een welkome aanvulling op het dorpse aanbod. Specialistische winkels hebben toekomst in ons dorp. Zij verdienen ondersteuning om te starten en zich te ontwikkelen. Voor klanten en ondernemers is bereikbaarheid belangrijk en parkeerfaciliteiten maken hier een wezenlijk onderdeel van uit. Parkeren in Son en Breugel moet gratis blijven!

Het Dorpshuis (MFA, Multi Functionele Accommodatie) is een mooi initiatief dat zorg, welzijn en cultuur met elkaar verbindt. Het is een bovenwijkse aanwinst die kan rekenen op de steun van de dienstverleners en dat is belangrijk. Er dient snel duidelijkheid te komen voor het parkeren, de meerjaren exploitatie en de gevolgen voor andere wijkgebouwen. Onze voorkeur was, is en blijft zo lang als mogelijk, om het Dorpshuis te huisvesten in het kerkgebouw. Zolang er nog mogelijkheden zijn om dat te bewerkstelligen zullen we ons daarvoor inzetten. Een Dorpshuis (met een sluitende meerjaren exploitatie) op een dorpse maat en een passende architectuur verdient steun. We roepen op om aan dit concept bij te dragen en er een succes van te maken. De gebouwen die door de toekomstige gebruikers verlaten worden, moeten ingezet worden voor dorpsversterkende ontwikkelingen.

De gemeente is hoofdverantwoordelijke voor de publieke ruimte. Een fraaie en goed onderhouden publieke ruimte zorgt voor een gevoel van welbevinden, geeft rust en vermindert vervuiling en verrommeling. Inwoners en ondernemers dienen betrokken te worden bij hun omgeving. Zij zijn medeverantwoordelijk voor zwerfafval en overlast. De gebruikers van de publieke ruimte hebben ook een verantwoordelijkheid. Het is normaal dat burgers in wintertijd hun eigen stoep sneeuwvrij maken of rondslingerende rommel in hun straat opruimen. Wij willen hiertoe zoutbakken inrichten in straten die buiten het strooigebied vallen.

 

4. BREUGEL BRUIST

Niet praten maar doen! Na jaren van onderzoek en praten, gaan we Breugel nu voortvarend revitaliseren. Er liggen kansrijke en gedragen plannen klaar die na diverse inspraakronden tot stand zijn gekomen. Nu gaan we geld vrijmaken voor Breugel om de plannen te realiseren. Een nieuw en passend sociaaleconomisch centrum rond de Boerderij. Een centrum waar sport, horeca, winkelen en ontmoeten worden geïntegreerd. Een centrale plek ook voor de evenementen die in Breugel georganiseerd worden. We willen dat Breugel Bruist als 1 integraal project wordt ondergebracht bij het college met een controlegroep van inwoners.

 

5. LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID

Samen maken we ons dorp. Voor elke burger is plek en aandacht. We vormen een hechte leefgemeenschap die er voor elkaar is. Goede wijkvoorzieningen ondersteunen hierin. Son en Breugel behoort tot de dorpen die in een fase van vergrijzing verkeert. Daar zal bij woningbouw rekening mee gehouden moeten worden. Maar we mogen onze jeugd niet vergeten. Dit zorgt voor levendigheid in het dorp. Levensloopbestendig bouwen en huren moet zorgen voor flexibiliteit op de woningmarkt. In de bouwplannen moet ruimte zijn voor ouderen die een kleinere woning willen kopen of huren. Soms is het noodzakelijk om aanpassingen in de woning aan te brengen opdat de bewoners daar verantwoord kunnen blijven wonen. Het moet mogelijk zijn dat de gemeente, indien nodig, hiervoor financiële hulp biedt door middel van “blijversleningen”.

Dit alles vraagt om een mix van woonklassen. Sonniuspark kan hierop inspelen. Son en Breugel is een groene gemeente en dat groene karakter moet behouden blijven. Daar zijn we zuinig op. Wonen in het groen betekent ook grenzen stellen aan de groei van woningen. We moeten onze bossen koesteren en het Dommeldal beschermen. We willen buurtschap Olen verder versterken als natuurgebied in combinatie met Mosbulten. Ook de groene lijnen in het dorp moeten gehandhaafd blijven zoals bijvoorbeeld de groene zone door Breugel.

Burgers willen in een veilige omgeving leven en wonen. Initiatieven zoals buurtpreventie en buurt-apps verdienen ondersteuning. De dienstverlening door BOA’s zal hierin verruimd en verbeterd moeten worden. We pleiten voor een burgerbudget om goede buurt- en wijkinitiatieven door betrokken burgers te ondersteunen.

Drugsgebruik en drugsproductie dient aangepakt te worden. In ons dorp is geen ruimte voor een coffeeshop.

Het centrum van Son is enkele jaren geleden voorzien van nieuwe straatverlichting. Deze vinden we ondeugdelijk. Voor zover dat bij de “verledding” niet is aangepast moet de verlichting bij voetgangersoversteekplaatsen verbeterd worden. Goed onderhoud van trottoirs is van belang voor de veiligheid van de voetgangers.

6. DUURZAAMHEID EN ENERGIE

Duurzaam wonen, werken en leven is de toekomst. Zonder duurzaamheid is er geen toekomst voor onze kinderen. Son en Breugel moet het huidige beleid voortzetten. Het project ontkoppeling hemelwater verdient een kans. We lopen voorop op het gebied van afvalscheiding en die voorsprong vraagt van ons om nieuwe technieken en inzichten te verkennen. Het mooie hiervan is dat het ook nog eens kostenbesparend werkt. De spreiding en plaatsing van ondergrondse containers moet na overleg met o.a. de Seniorenraad op korte termijn herbezien worden. We willen nogmaals laten onderzoeken of we tot een efficiënte inzameling van incontinentiematerialen kunnen komen.

Nieuwbouwwoningen moeten zo veel mogelijk voldoen aan energie neutrale eisen en verbouwingen moeten rekening houden met de eisen die gesteld zijn in het Landelijk Energie Akkoord. Binnen afzienbare tijd gaan we afscheid nemen van aardgas; momenteel nog in vrijwel elk huis een onmisbare energiebron. Elektriciteit heeft de toekomst en daarop moeten we actie ondernemen. Dit betekent investeren in zonne-energie door particulieren en de enorme oppervlakte platte daken van Ekkersrijt benutten voor zonne-energie en urban wind Mills. De opgewekte energie kan benut worden door bedrijven op Ekkersrijt, publieke instellingen en burgers die geen zonnecollectoren kunnen plaatsen. Deze vorm van energiecollectief heeft de toekomst. We pleiten voor een energieloket om informatie en ervaringen uit te wisselen.

7. VOORZIENINGEN EN SPORT

Een vitaal verenigingsleven versterkt de onderlinge samenhang en betrokkenheid. Voorzieningen zoals ouderenzorg, publieke informatieposten, consultatiebureau en bibliotheek vergroten het leefgenot en horen op fietsafstand beschikbaar te zijn.

Het zwembad is een voorziening die van belang is. Zwemmen is gezond en kan tot op hoge leeftijd worden gedaan. Een zwembad maakt ons dorp mede tot een aantrekkelijke gemeente. Maar het is ook een dure voorziening. De exploitatie is op de eerste plaats een zaak van de beheerder. Het zwembad moet ook in een regionaal perspectief bezien worden.

Internet is inmiddels een onmisbare levensvoorziening en daarom moet elke woning in ons dorp aangesloten kunnen worden op internet. Ook woningen in het buitengebied. Het initiatief van glasvezel in het buitengebied (Mabib) kan op onze warme steun rekenen. Wij willen verder gaan en openbare wifi aanbieden op drukbezochte plekken. Denk aan MFA, winkelcentrum, horecacentrum, Breugel winkelcentrum en Ekkersrijt. Dit zal ook nieuwe technologische toepassingen mogelijk maken zoals e-publicaties en het ophalen en verspreiden van actuele informatie.

We beschikken over gezonde en actieve verenigingen die sport, ontspanning en cultuur aanbieden aan alle leeftijdsgroepen. Sporten draagt bij aan integratie, begrip en sociale samenhang. Sporten is bovendien gezond. Muziekonderwijs heeft een positief effect op de ontwikkeling van mensen. Daarom verdienen deze verenigingen en stichtingen onze blijvende steun. Het beleid zoals verwoord in de Nota Cultuurbeleid willen wij voortzetten.

 

8. ZORG

Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. De burger mag er op rekenen dat de gemeente hier in redelijkheid aan bijdraagt en de burger stimuleert in het ontwikkelen van eigen kracht en mogelijkheden. Echter stapeling van kosten mag niet leiden tot problemen voor zorgvragers.

Mantelzorgers kunnen rekenen op een meedenkende overheid om hun zware taak te faciliteren. Vrijwilligers verdienen waardering voor hun belangeloze werk voor onze gemeenschap. Jeugdzorg is een zware verantwoordelijkheid die in regionaal verband moet worden opgepakt. Dagbesteding in de buurt, huishoudelijke hulp en toegankelijk vervoer zorgen mede voor passende zorg bij behoeftige jongeren en ouderen. Ook onze gemeente is gehouden aan het VN-verdrag waarin staat dat iedere bewoner moet kunnen meedoen( inclusief beleid). De gemeente Son en Breugel moet hier actief mee omgaan.

Wij pleiten voor een vriendelijke, zorgzame gemeente waarin iedereen kan helpen; burger en gemeente. Seniorenplatform en Adviesraad Sociaal Domein willen we betrekken bij de besluitvorming over zorgtaken. Nu de Woonzorgcombinatie in Breugel niet doorgaat zou de gemeente initiatieven met betrekking tot (begeleide) woonvormen in combinatie met zorg en/of ondersteuning moeten steunen. Nieuwkomers worden ondersteund om te integreren en volwaardig lid te worden van onze samenleving. Integratie is niet vrijblijvend. Burgerparticipatie geldt voor iedereen.

 

9. MOBILITEIT EN VERVOER

De fietser verdient voorrang! In het dorp wordt op enkele plekken voorrang gegeven aan kleine en soms verscholen fietspaden. Dit vinden we een ongewenste situatie. Hier moet snel duidelijkheid worden gecreëerd voor alle verkeersdeelnemers. Fietsen dient veilig te zijn en dat wordt het best gerealiseerd door vrij liggende fietspaden. Ook binnen de bebouwde kom. Als er regionaal fietsvoorzieningen worden gerealiseerd voor snelle e-bikes dan sluiten we daar graag bij aan. Een goede verlichting op de Eindhovenseweg is nodig voor de fietsers.

We willen goede (HOV) busverbindingen van en naar Eindhoven stad, Eindhoven Airport, Ekkersrijt, ziekenhuizen en zorgcentra. De buurtbus mag niet verdwijnen. Ook het burgerinitiatief met betrekking tot het opzetten van een mobiliteitsvoorziening (zoals automaatje) verdient actieve ondersteuning van de gemeente. We willen geen opstijgend en dalend vliegverkeer boven de bebouwde kom van Son en Breugel.

 

10. FINANCIEN

Son en Breugel heeft een historie van deugdelijk bestuur en degelijke begrotingen. Dat heeft gezorgd voor gezonde reserves waar we onder andere prachtige scholen van hebben gebouwd. Maar de reserves zijn niet onuitputtelijk en de toekomst is op tal van punten onzeker. Dat vraagt om een degelijk en behoudend financieel beleid met realistische begrotingen om tegenvallers op te vangen. De rijksoverheid stoot steeds meer taken af naar de gemeente. Dit zorgt voor onzekerheid omdat de benodigde gelden zelden toereikend zijn voor de taken.

Breugel Bruist gaat flinke investeringen vragen, het zwembad heeft moeite om de eigen begroting rond te krijgen en recente investeringen betekenen langdurig aangegane verplichtingen voor de toekomst. Kortom, de bodem van de reserves is in zicht! Wij willen realistische begrotingen.

 

11. EKKERSRIJT

Ekkersrijt is van grote economische betekenis voor de regio en ons dorp in het bijzonder. Het biedt werkgelegenheid en inkomsten. Dat vraagt om investeringen in de kwaliteit van het Meubelplein en het Sciencepark. De ontsluiting naar het snelwegennet moet verbeterd worden en de verkeerscirculatie moet dringend herzien worden. We pleiten voor een sturende rol om samen met de Ondernemersvereniging Ekkersrijt het gebied verder te ontwikkelen. Ekkersrijt Oost is toe aan een grootschalige herontwikkeling en revitalisering. De gemeente dient hierin het voortouw te nemen.

Ekkersrijt kent vele bedrijven waaronder ook afvalverwerkers. Deze zijn broodnodig, maar de volksveiligheid staat voorop. Provinciale en gemeentelijke vergunningen zien toe op zorgvuldige en veilige productieomgevingen. Voor personeel en omwonenden. Streng toezicht is op zijn plaats.

 

12. BUITENGEBIED

De agrarische sector vormt een wezenlijk en historisch onderdeel van ons dorp. Zij zorgt niet alleen voor inkomen en werkgelegenheid, maar draagt ook medeverantwoordelijkheid voor het landschap. De agrariërs dienen individueel en collectief betrokken te worden bij de inrichting en het onderhoud van landschap en natuur. Duurzaamheid is een sleutelbegrip in de agrarische sector. Bedrijven, die functioneel met de natuur verbonden zijn, moeten zich kunnen ontwikkelen in het buitengebied. Zij dienen zich binnen de milieuruimte te kunnen ontwikkelen en inpassen in de natuurlijke omgeving. Denk hierbij ook aan recreatieve en zorgdoeleinden.

De vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen geven voor de toekomst steeds meer problemen. Het beleid van de gemeente zou een stimulans moeten zijn om hergebruik van deze gebouwen een nieuwe kans te geven. Bij afbraak c.q. renovatie van de gebouwen dient kleinschalige bedrijfsontwikkeling aanverwant aan de landbouw toegestaan te worden in het buitengebied. Verloedering en oneigenlijk gebruik van het buitengebied is niet acceptabel.

 

CDA Son en Breugel: betrokken gemeenschap, betrouwbaar bestuur

 

 

CDA Son en Breugel op woensdag 22 november 2017

Camille Limpens lijsttrekker CDA Son en Breugel

Tijdens de algemene ledenvergadering van het CDA Son en Breugel op woensdag 22 november 2017 is Camille Limpens unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Camille Limpens is op dit moment al actief als lid van de CDA-fractie in de gemeenteraad van Son en Breugel. Camille neemt het stokje over van Hans Werner die, na bijna twee periodes in de raad, te kennen heeft gegeven niet opnieuw de lijst te willen aanvoeren. Het bestuur van het CDA Son en Breugel is verheugd dat Camille Limpens bereid is die taak van hem over te nemen; hij is uitstekend in staat het CDA geluid te laten horen. Camille is sinds 1998 lid van het CDA. Het CDA bestuur bedankt Hans Werner voor zijn grote inzet voor Son en Breugel tijdens die bijna 2 perioden in de Raad.

Achter lijstaanvoerder Camille Limpens staat op nr. 2 huidig burgercommissielid Peer Spooren en op de nrs. 3 en 4 staan Jan Boersma en Henk Hulsen.

Volgens het bestuur van het CDA Son en Breugel staat er hiermee een sterk team dat beschikt over een goede mix van ervaring en talent én breed vertegenwoordigd is in de Son en Breugelse gemeenschap.

De volledige lijst ziet er als volgt uit:

1. Camille Limpens Gentiaan

2. Peer Spooren Breugel

3. Jan Boersma Breugel

4. Henk Hulsen De Vloed

5. Mireille Bonnier Harde Ven

6. Lia den Hamer Harde Ven

7. Albert Vink Breugel

8. Ad Hensen De Vloed

9. Dick Onnink Harde Ven

10. Ciel Saris - Hulsen Harde Ven

11. Hans Werner Harde Ven

12. Tineke den Boer-Wapstra Harde Ven

13. Giel van Beers Gentiaan

14. José Reijalt-Holthuizen Gentiaan

15. Rob Conijn ‘t Zand

16. Frans Scholtens Gentiaan

17. Anne Douma De Vloed

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Boersma, voorzitter CDA Son en Breugel.

 

Definitieve uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart heeft 59,4% van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht.

Dit leidt tot de volgende zetelverdeling in de nieuwe raad van Son en Breugel:

DorpsVISIE: 6 zetels; CDA: 3 zetels, VVD: 3 zetels; PvdA/GL: 2 zetels; Dorpsbelang: 2 zetels; D66: 1 zetel

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.