Sterke wijken en dorpen

De Brabantse samenleving staat in de rest van Nederland bekend als gezellig en bourgondisch. Iconen als het carnaval en de bloemencorso’s laten een bloeiend verenigingsleven zien. Een Brabant dat er samen de schouders onder zet, stad en dorp levendig maakt en problemen oplost. Voor het CDA is die Brabantse samenleving de kern van onze identiteit en het startpunt van elk politiek besluit.

Wat het CDA wil:

 • Wij hechten aan de leefbaarheid in wijken en dorpen en steunen initiatieven die daaraan bijdragen. We willen dat elke wijk en dorp een minimumniveau aan voorzieningen heeft. Dat betekent een basisschool, openbaar vervoersverbinding, snelle internetverbinding, mobiel bereik, pinautomaat, brievenbus en buurthuis.
 • We ondersteunen plekken en gebeurtenissen waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Denk hierbij aan verenigingen, buurthuizen en evenementen als carnaval en kermissen.
 • We zetten een verenigingsbudget op: verenigingen kunnen budget aanvragen om projecten te starten die ten goede komen aan de wijk of aan het dorp.
 • We ondersteunen initiatieven van vrijwilligers en coöperaties die zich inzetten voor hun medemensen en voor hun leefomgeving. Met zo min mogelijk voorwaarden en administratieve rompslomp.
 • We ondersteunen coöperaties in de opstartfase als duidelijk is dat deze initiatieven duurzame oplossingen bieden. Denk aan zorg, klimaat, voedsel, kwaliteit van de leefomgeving en participatie op de arbeidsmarkt.
 • We willen investeren in een stimuleringsfonds om lokale media te ondersteunen en te professionaliseren. We zien met argusogen dat steeds meer lokale kranten, radiostations en websites ten onder gaan door een gebrek aan vrijwilligers of professionaliteit, terwijl tegelijkertijd lokale media belangrijk zijn als ogen en oren van de democratie.

Goed zijn voor onze ouderen

In 2040 is ruim 27,5% van de Brabanders 65 jaar of ouder. Deze ouderen hebben Brabant gemaakt tot wat het nu is. We zien ook dat de samenleving niet kan zonder de waardevolle inzet van ouderen, bijvoorbeeld als vrijwilliger bij verenigingen of als oppas voor (klein)kinderen. Het CDA wil dat de provincie speciaal beleid maakt voor deze groep Brabanders.

Wat het CDA wil:

 • Om de inzet van de provincie op het gebied van ouderen te verstevigen willen wij een gedeputeerde met de aandachtsgebieden ‘vergrijzing’ en ‘integraal ouderenbeleid’.
 • Wordt op vaste basis samengewerkt met de verschillende ouderenbonden. Zij zijn een partner voor ons provinciaal ouderenbeleid. Daarnaast spelen zij ook een belangrijke rol in de uitvoering, bijvoorbeeld door belastinghulp te bieden of een training digitalisering.
 • Blijven voorzieningen in wijken en dorpen behouden. Kilometers omlopen naar de enige overgebleven brievenbus is voor veel ouderen niet te doen.
 • Blijft heel Brabant bereikbaar met het openbaar vervoer.
 • Stimuleren we initiatieven in de wijken om eenzaamheid tegen te gaan.
 • Laten we 50-plussers weer meedoen op de arbeidsmarkt. Zij zijn de ideale mentor en bieden enorme hoeveelheden aan kennis en ervaring.
 • Stimuleert de provincie de Blijverslening voor senioren om zo bestaande huur- en koopwoningen levensloopbestendig te maken en staat de provincie positief tegenover het Pact van Ouderenzorg. We willen onderzoek doen naar andere vormen van wonen, bijvoorbeeld kleinschalige clusters van wonen en zorg, in combinatie met het herbestemmen van vastgoed.
 • We ondersteunen de ontwikkeling van zorgcoöperaties en van zorggemeenschappen, waarbij verschillende zorgbehoevenden gezamenlijk wonen en zorg inkopen. Zo staan we woningsplitsing toe in de verordening ruimte en mantelzorgwoningen in het buitengebied.
 • We herintroduceren de subsidie voor CPO’s (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), zodat er gemakkelijker op kleine schaal en gericht op o.a. senioren een bouwproject kan worden gestart.

Toekomst bieden aan onze jongeren

In 2040 is ong. 21% van de Brabanders jonger dan 19 jaar. Voor de toekomst van de provincie is het essentieel hen te behouden voor Brabant. Een gevarieerd, kwalitatief goed onderwijsaanbod, passende banen en betaalbare woningen en voldoende aanbod in voorzieningen, sport en cultuur is belangrijk voor jongeren die keuzes maken gericht op hun toekomst.

Wat het CDA wil:

 • We maken het starters makkelijker op de woningmarkt, doordat de provincie financieel gaatparticiperen in startersleningen en de bouw van starterswoningen en studentenhuisvesting gaataanjagen.
 • We blijven investeren in een aantrekkelijk onderwijsaanbod verspreid over de provincie. In deafgelopen periode hebben wij ons daarom ingezet voor de Jheronimus Academy of Data Science(JADS) in Den Bosch.
 • We stimuleren maatschappelijke organisaties in het inrichten van stageplaatsen voor jongeren.Hiermee geven we tevens invulling aan het landelijke programma ‘Eén Tegen Eenzaamheid’.We willen dat scholieren tijdens hun schoolperiode een Brabants museum en het Provinciehuisbezoeken.
 • We zetten ons ervoor in dat scholieren en studenten eenvoudig met het openbaar vervoer hunschool kunnen bereiken.
 • We maken ons zorgen over de gevolgen van het leenstelsel voor Brabantse studenten en voorde Brabantse economie, omdat we zien dat een deel van de jongeren niet of niet verder gaatstuderen. Over hun situatie zullen wij in Den Haag aan de bel blijven trekken.
 • We willen dat de Brabantse schoolpleinen vergroenen en pleiten voor voortzetting van desubsidieregeling ‘Schoolpleinen van de toekomst’.

Een sportieve provincie

Tienduizenden Brabanders beoefenen een sport. Velen van hen zorgen er ook voor dat hun sportvereniging draaiende blijft door bijvoorbeeld bardiensten te draaien, mee te helpen met het onderhoud of kinderen van A naar B te brengen. Wij zijn trots op al die vrijwilligers.

Wat het CDA wil:

 • Sportverenigingen ondersteunen via een Sportfonds, voor nieuwe duurzame ontwikkelingen en/of energie besparende maatregelen voor sportaccommodaties.
 • Een Brabants Sportakkoord sluiten met sportclubs, het bedrijfsleven, gemeenten en maatschappelijke organisaties, gericht op het toegankelijk maken van sport voor alle Brabanders en de organisatie en financiering daarvan toekomstbestendig te maken. Dit in navolging van het nationale Sportakkoord.
 • Blijven investeren in gehandicaptensport. Sport hoort toegankelijk te zijn voor iedereen.
 • Dat de provincie zich inzet om topsportevenementen naar Brabant te halen. Brabant staat bekend om zijn topsport(ers) en kan dat imago benutten om sporten nog aantrekkelijker te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.