Duurzaamheid is het nieuwe rentmeesterschap

Goed zijn voor elkaar, daar hoort ook bij dat je omkijkt naar de wereld om je heen. Die van vandaag en die van later. Dat je daar zuinig op bent, zodat we de aarde verantwoord door kunnen geven aan volgende generaties.

Wat het CDA wil:

 • Het bij elkaar brengen van koplopergemeenten en -bedrijven, rolmodellen, en hun kracht benutten en belonen. Het aansporen van de ‘volgers’.
 • Krachtiger inzetten op het mobiliseren van partijen die snel een aanzienlijk verschil kunnen maken. Zoals het bedrijfsleven als grootste energieverbruiker, de woningcorporaties die behalve nieuwe woningen bouwen óók een groot bestand van bestaande woningen hebben, en de overheden zelf. Behalve grote invloed hebben deze partijen ook een voorbeeldfunctie naar onze inwoners.
 • Een ambitieus en praktisch duurzaamheidsprogramma, dat samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners wordt geschreven.
 • Dat 2020 het Brabants jaar wordt tegen de verspilling van voedsel, water, kleding etc. Dit moet de start worden van een meerjarig bewustwordingsprogramma.
 • Het ondersteunen van het isoleren en verduurzamen van de huidige Brabantse woningvoorraad door duurzaamheidsleningen en gasloos bouwen. Ook maken we samen met gemeenten, scholen, ziekenhuizen en maatschappelijke instellingen werk van de verduurzaming van alle publieke en semipublieke gebouwen in Brabant.
 • Het stimuleren van de zoektocht naar alternatieve oplossingen voor het duurzaamheidsvraagstuk tezamen met de benodigde infrastructuur, zoals zonne- en windenergie, opslag van energie, gasloos, geothermie, aardwarmte, biobrandstof, thorium, waterstof en elektrisch rijden. Het CDA kiest voor een duurzame energieopwekker die het beste past bij de lokale leefomgeving. De ‘zonne-ladder’ (een ranking van locaties die het meest geschikt zijn voor zonne-energie) en een evenwichtige verdeling van lusten en lasten zijn voor ons belangrijke randvoorwaarden voor medewerking.
 • Doorgaan met maatregelen zoals de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.
 • Met kennispartners starten we een programma voor het hergebruiken van zonnepanelen.
 • We ondersteunen onderzoeken naar goede manieren van opslag van duurzaam opgewekte energie en slimme koppeling van energiestromen.
 • Een dekkende laadinfrastructuur voor elektrisch rijden.
 • De stadslogistiek, dat wil zeggen de pakketjesbezorging en bevoorrading in stadscentra, vergroenen.
 • De agrarische sector heeft een belangrijke rol bij de nieuwe energie, zowel in het besparen van energie, zoals in de tuinbouw gebeurt, als in de opwekking van nieuwe energie. Dit ondersteunen we.
 • Inzetten op voldoende technisch geschoold personeel. De gehele duurzaamheidsslag staat of valt immers met het beschikbaar zijn van personeel dat isolatiewerk uitvoert en duurzame installaties plaatst.
 • Het oprichten van een expertisecentrum met een groep ‘duurzaamheidsregisseurs’ om gemeenten en regio’s te ondersteunen. Hierbij zoeken we aansluiting bij landelijke expertisecentra.
 • Een jaarlijkse verkiezing van de meest stoere, Brabantse boer van het jaar. Dit is een boer die voorop loopt in duurzaamheid en innovatie.
 • Wij zijn tegen vormen van energiewinning die de bodem en haar bewoners in gevaar kunnen brengen, zoals boringen naar (schalie)gas.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.