Trots op onze boeren

Zonder boeren, producenten van ons voedsel, zijn we nergens. De agrarische sector is voor Brabant van groot belang.

Wat het CDA wil:

 • Het landbouwbesluit van 7 juli 2017 (het vervroegen van de verlaging van de ammoniakuitstoot van 2028 naar 2022) bezien we opnieuw. Daarbij specifieke aandacht voor onrealistische deadlines (zoals nieuwe stallen die nog niet ontwikkeld en goedgekeurd zijn) of ongewenste effecten van het huidige landbouwbesluit. Om dit te duiden is nader onderzoek nodig. Een provincie die oog heeft voor wat er speelt en leeft, die beseft dat betrouwbaarheid van overheidshandelen een must is en die bereid is het proces te faciliteren.
 • Een overgang (transitie) naar kringlooplandbouw met een helder einddoel en tussentijdse meetbare doelstellingen. Een transitie waarin de belangen van alle belanghebbenden serieus worden genomen en waarin er draagvlak is bij iedereen.
 • We moeten zorgen voor eerlijke producten, die op een eerlijke manier worden geproduceerd en tegen een eerlijke prijs worden aangeboden en gekocht. Een eerlijke prijs voor voedsel is de basis voor nieuwe ontwikkelingen, we blijven actief in overleg met de retailsector hierover en stimuleren streekproducten.
 • Mestverwerking is relevant voor de sector en biedt kansen. Wij zien mest als een waardevolle grondstof. Mestverwerking is een omstreden onderwerp geworden en de aanpak stagneert. Wij vinden dat mest moet kunnen worden verwerkt op logische, bij voorkeur regionale, locaties waar voldoende acceptatie is in de directe omgeving. Dat kan een industrieterrein zijn, maar ook een locatie in het buitengebied.
 • Op de stalderingsregeling (het alleen mogen bouwen van nieuwe stallen als oude stallen worden gesloopt) maken we uitzonderingen, wanneer blijkt dat daardoor de maatschappelijke gewenste ontwikkelingen worden tegengehouden.
 • Het CDA gaat uit van de maat van het familiebedrijf en is trots op de vele familiebedrijven in onze provincie.
 • Veel agrarische bedrijven hebben geen bedrijfsopvolger. We koppelen familiebedrijven zonder bedrijfsopvolger aan ondernemers die graag boer willen worden maar toevallig geen ouders hebben die uit de landbouw komen.
 • We zetten in op experimenten met het realtime meten van schadelijke uitstoot bij de intensieve veehouderij om in beeld te krijgen wat er feitelijk gebeurt in de leefomgeving.
 • Innovaties in de landbouw zijn essentieel voor de toekomst en de leefbaarheid van Brabant.
 • In het economisch programma gaan we vanuit de zogenaamde. ‘Essent-gelden’ (geld dat de provincie kreeg en belegde na de verkoop van energiebedrijf Essent in 2009) inzetten op innovaties in de landbouw en voedselvoorziening.
 • We blijven maximaal inzetten op het benutten van Europese gelden, zoals het Plattelands Ontwikkelings (subsidie) Programma (pop3).
 • We stimuleren natuurinclusieve landbouw (groenblauwe diensten) en beheermaatregelen voor biodiversiteit, waarvan het effect bewezen is.
 • We willen een actieve houding van de provincie bij het faciliteren van nieuwe concepten en verdienmodellen, zoals nieuwe teelt, het versterken van agrarisch natuurbeheer, pixel-landbouw en ‘energy-farming’.
 • We zijn tegen de aanleg van zonneweides op vruchtbare landbouwgrond.
 • We onderzoeken samen met de sector hoe andere toekomstige verdienmodellen en nevenfuncties, bijvoorbeeld agrarische kinderopvang en publieksvoorlichting, kunnen worden versterkt. Dit mede met het doel om boer en burger dichter bij elkaar te brengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.