Betaalbare en geschikte woningen voor iedereen

De provincie heeft een rol bij de ruimtelijke ordening: hoe en volgens welke regels richten we Brabant in. We moeten daarbij kijken naar duurzaam ruimtegebruik en kritisch omgaan met ontwikkelingen die zowel boven- als ondergronds veel ruimte vragen. Het CDA ziet Brabant als één groene regio: steden en dorpen dooraderd met robuuste groene gebieden. In onze visie worden stad en platteland nadrukkelijk met elkaar verbonden, omdat ze elkaar hard nodig hebben.

Wat het CDA wil:

  • Ruimte bieden voor herbestemming en nevenactiviteiten, naast de functie wonen, om zo de leefbaarheid van het platteland op niveau te houden.
  • Een stimuleringsregeling en de mogelijkheid tot maatwerk oplossingen om stallen, maar ook andere panden, te verbouwen, zodat ze een nieuwe bestemming kunnen krijgen. Als een nieuwe bestemming niet mogelijk is, dan is stimulering van slopen we om verloedering te voorkomen van belang.
  • Er blijft ruimte voor lokaal gebonden bedrijven. Zij zijn noodzakelijk voor de groei en vitaliteit van dorpen en steden. De ontwikkeling van nieuwe terreinen wordt in samenhang met de bredere regio beoordeeld, waarbij het gebruik en hergebruik van bestaande terreinen vóór uitbreiden gaat.
  • Vooruitlopend op de omgevingsvisie heeft de provincie een positieve grondhouding ten aanzien van ontwikkelingen in het vrijgekomen agrarische bebouwing beleid.
  • Er is aandacht voor de (jonge) agrarische ondernemer die als boer zijn bedrijf wil ontwikkelen, om hem de kans te geven te verduurzamen.

Op de woningmarkt gebeurt veel, ook in onze provincie. Een eigen plek om te wonen komt voor steeds meer inwoners verder weg te liggen. De starter op de woningmarkt heeft het nakijken. Senioren die toe zijn aan een volgende stap in hun wooncarrière zitten vast aan hun huidige woning. Dit kan zo niet langer. We moeten inzetten op meer woningen, die geschikt en betaalbaar zijn.

Wat het CDA wil:

  • Dat gemeenten meer harde plancapaciteit kunnen ontwikkelen dan theoretisch noodzakelijk is. Uit de praktijk weten we dat uiteindelijk niet alle capaciteit ontwikkeld gaat worden. Hier moet wel een goede woonvisie aan ten grondslag liggen. Ruimte moet worden verdiend.
  • Dat de provincie actief initiatieven stimuleert waarbij levensloopbestendig wordt gebouwd. Dit kan met nieuwbouw, maar ook met transformatie van bestaande bebouwing. Een stimuleringsregeling wordt hiervoor ingesteld.
  • Groeiende eenzaamheid onder ouderen tegengaan via woonconcepten. Uitgangspunt is ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk de regie kunnen voeren op de wijze van wonen die bij hun behoefte past.
  • Dat de provincie gaat deelnemen aan een provinciale starterslening faciliteit, waarbij 75% wordt bekostigd door de gemeenten en 25% door de provincie. We maken het daarmee voor starters makkelijker op de woningmarkt.
  • Flexwoningen (bijvoorbeeld tijdelijke woningen in leegstaande kantoorpanden of flexibele tiny houses) voor mensen die met spoed tijdelijke huisvesting zoeken. Wij denken hierbij o.a. aan studenten en mensen met een verbroken relatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.