09 juni 2014

Veldhoven 2010 -2014: een terugblik

Vertrouwen van burgers vraagt om waargemaakte beloftes en om continuïteit van beleid. We constateren dat we veel van onze ambities hebben waargemaakt als stabiele partner binnen de coalitie. Er ligt een goede basis voor de komende periode. Bereikte resultaten met een duidelijk CDA stempel uit de afgelopen periode zijn: 

Vanuit de gedachte ‘Iedereen telt mee, iedereen doet mee en iedereen draagt bij’ worden uitkeringsgerechtigden via het participatieplein als vrijwilliger ingezet om bij te dragen aan WMO activiteiten. In het initiatief “Veldhoven Vernieuwend Vitaal” werken tal van professionele en vrijwillige zorg- en welzijnsorganisatie gezamenlijk aan meer sociale cohesie. Ze bevorderen de samenwerking tussen de verenigingen en instanties die op wijkniveau actief zijn. Voorbeelden zijn de wijkconciërge in D’Ekker en de wijkzuster in Oerle. Zij hebben als taak problemen te signaleren en met vrijwilligers en professionele organisaties de zorg te organiseren. In Zeelst heeft dit ook tot een nieuw initiatief geleid. De gemeente heeft meer wettelijke bevoegdheden gekregen rondom schuldhulpverlening. Veldhoven heeft vrijwilligers en professionals ingezet om de schuldenproblematiek eerder te herkennen en sneller op te lossen. Hierdoor kent Veldhoven bijna geen wachtlijst meer. Het Veldhovens Centrum voor Jeugd en Gezin is geopend en gevestigd in het gezondheidscentrum De Bolzen. Het centrum coördineert de jeugdzorg op basis van het principe: één gezin, één plan en één coördinator. Het gevoel van veiligheid in Veldhoven is toegenomen. Dit blijkt uit enquêtes in de wijken. Het aantal inbraken is licht gedaald en de ervaren overlast van jongeren is afgenomen. De inzet van de politie, het veiligheidshuis, buurtpreventie en het project veilig leven dragen hieraan bij. Het CDA heeft ervoor gezorgd dat de subsidie voor duurzame energievoorzieningen met een jaar is verlengd. Het investeren in dit soort voorzieningen leidt op termijn tot lagere energiekosten en is goed voor het milieu. Na De Plaatse in Veldhoven-Dorp zijn de kernen van Oerle en Zeelst opgeknapt. Het CDA heeft ervoor gezorgd dat er geld gereserveerd is om nu ‘t Look een goede opknapbeurt te geven. Zowel het wegennet alsmede de riolering zijn aan groot onderhoud toe. Invulling is gegeven aan een nieuwe manier van burgerparticipatie bij het besturen van Veldhoven. De gemeente betrekt burgers, adviesorganen en wijkplatforms eerder bij beleidsvorming, afhankelijk van het thema. Dit is bij het Centrumplan al in de praktijk gebracht. De crisis wordt ook gevoeld in Veldhoven. Desondanks zijn de financiën onder controle mede dankzij besparingen op de personeelskosten (waaronder het afstoten van dure inhuur) en modernisering van het subsidiebeleid. Dit is gebeurd zonder de OZB belasting te verhogen. Het CDA heeft gepleit om de afvalstoffenheffing tot nul te reduceren. Hierdoor is de stijging van de gemeentelijke woonlasten beperkt gebleven voor alle Veldhovenaren.Geen commercie bij de Hazewinkel en geen coffeeshops in Veldhoven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.