17 maart 2016

Schriftelijke vragen CDA betreffende beleid Hulp bij het Huishouden

In het najaar heeft de wethouder nog gemeld dat het goed ging met de uitvoering van de WMO 2015. Opmerkelijk dat dat beeld nu kennelijk anders ligt gezien de brief van de Stichting Ombudsman voor Ouderen Vught. (zie bijlage)

Voor het CDA was dit reden om een aantal schriftelijke vragen te stellen aan het college;

1.       Heeft de gemeente conform de WMO 2015 individuele onderzoeksgesprekken (‘keukentafelgesprekken’) gevoerd met alle cliënten voor wie de inhoud en omvang van de maatwerkvoorziening (bijvoorbeeld voor Hulp bij het Huishouden = HBH) in 2016 is aangepast t.o.v. 2015? Zo neen, op grond van welke informatie is er dan een beschikking afgegeven?

2.       Hoeveel minder uren HBH zijn er in 2015 uitgegeven dan in 2014, en in 2016 minder dan in 2015?

3.       In welke mate is er nog sprake van een maatwerkvoorziening of is HBH een algemene voorziening geworden?

4.       Is het afgeven van een bulkbeschikking (waarin alleen maar sprake is van een ‘schoon en leefbaar huis’) niet strijdig met het idee van een maatwerkvoorziening, waarin dit begrip wordt geoperationaliseerd in een ondersteuningsplan, inclusief een daarvan op basis van een normtijdentabel af te leiden aantal uren?

5.       Wat is het budget HHT (huishoudelijke hulp toelage) in 2016 en welk deel daarvan is al bestemd/besteed? Hoeveel van het budget HHT van 2015 is niet besteed?

6.       Wordt deze HHT niet gebruikt om de bezuiniging op de HBH te verzachten en hoe moet dat als deze in 2017 zou stoppen (het is immers een tijdelijke werkgelegenheidsmaatregel)?

7.       Kan de vermindering van de omvang van de HBH al ingaan als er nog geen beschikking inclusief ondersteuningsplan is afgegeven?

8.       Hebben alle cliënten ingestemd met het door de zorgaanbieders opgestelde ondersteuningsplan?

9.       Wat doet de gemeente om juridisering te voorkomen?

10.     Bij hoeveel van de door de gemeente uitgevoerde onderzoeksgesprekken is een onafhankelijke cliëntondersteuner aanwezig (geweest)?

11.    Geeft de gemeente bij de onderzoeksgesprekken ook meteen informatie over de hoogte van de eigen bijdrage die de cliënten via het CAK moeten gaan betalen?

De CDA fractie ziet de antwoorden van het college met interesse tegemoet. Duidelijk is wel dat we dit dossier met aandacht zullen volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.