07 mei 2020

N65: een financiële molensteen voor Vught

De coronacrisis heeft grote consequenties voor de gemeentefinanciën. Het CDA heeft daarom het college van B&W gevraagd om een eerste doorrekening van de gevolgen. Nu duidelijk is geworden dat de gemeentelijke inkomsten lager zullen zijn dan begroot en de uitgaven hoger, is het zaak om de financiële consequenties voor de begroting 2020 zo snel mogelijk duidelijk te krijgen.

Begroting

Dat is extra belangrijk omdat de begroting 2020 niet deugt. Afgelopen november, zo midden in deze Corona-crisis tijden lijkt het alweer een eeuwigheid geleden, werd in de gemeenteraad de begroting 2020 behandeld. Het CDA stemde als enige politieke partij tegen. Waarom? Omdat het wettelijk vereiste begrotingsevenwicht met kunstgrepen en creatief boekhouden tot stand is gebracht. En vooral omdat er in de begroting 2020 verplichtingen zijn opgenomen waarvoor géén dekking is. •De toekomstige Zuiderbosschool is daar een goed voorbeeld van. Volgens een eigen officiële opgave van het College kost deze nieuwbouw minimaal € 14 mln., maar in de begroting 2020 wordt slechts € 8 mln. begroot. Een tekort van maar liefst € 6 mln. •Datzelfde geldt voor de zogeheten Bestemmingsreserve Rijksinfra, het spaarpotje waaruit de N65 moet worden betaald. Die spaarpot moet volgens opgave van het College op het jaareinde van 2023 in totaal € 39 mln. groot zijn. In de begroting is die spaarpot eind 2023 voor slechts € 33 mln. gevuld. Dus ook hier € 6 mln. te weinig. •Ook tekort begroot is de prijsindexatie op de N65 en PHS (spoorproject). Het college raamt in de begroting met 2,5% prijsstijging sinds 2016, maar in werkelijkheid bedraagt die prijsstijging in de Grond, Weg en Waterbouw vanaf 2016 circa 20%. De begroting schiet dus ook hier schromelijk tekort, in Euro’s ruim € 4 mln. Drie voorbeelden die optellen tot € 16 mln. Aan uitgaven, waarvoor géén dekking in de begroting is. Hoe duidelijk kan een begroting niet deugen.

Het college, daarin gesteund door de coalitiepartijen, heeft bewust gekozen voor een begroting die niet op orde is. Zelfs zonder de  hierboven genoemde € 16 mln. zijn de gevolgen al enorm. De schuldenlast van Vught stijgt naar 148%. Dat wil zeggen dat de schuldenlast anderhalf keer groter is dan de jaarlijkse inkomsten van Vught. “ Een zeer hoge schuld ” zegt het college zelf in haar toelichting op de begrotingscijfers.

De kredietwaardigheid van Vught zakt naar een absoluut dieptepunt. Of, om met de woorden van het college te spreken, ons “bezit is zeer zwaar belast met schuld”. Ook geeft het college aan dat “er nauwelijks structurele ruimte is om tekorten of extra lasten binnen de huidige begroting op te vangen” en “dit past binnen ons beleid om strak te begroten” en als laatste “indien nodig er wel ruimte is om het eigen beleid aan te passen” (bron: begroting 2020, blz. 71).

Het CDA constateert dat we met de coronacrisis op het punt zijn aanbeland dat het college haar beleid moet aanpassen. Er zal ingegrepen moeten worden, wil Vught niet failliet gaan. Uitstel en zelfs afstel van de N65 ligt voor de hand. Vooral ook omdat de overeenkomst met Rijkswaterstaat bij het optreden van een overmachtssituatie ruimte biedt voor heronderhandeling. 
Waar wacht het College nog op?

Kijk voor meer informatie naar deel 3 "De N65 en het gemeentelijk huishoudboekje", van het 3-luik over de N65 via shorturl.at/JORW8        

In deze aflevering worden verschillende meningen gegeven over de financiële gezondheid van onze gemeente en de gevolgen voor ons huishoudboekje in de komende jaren. Kiezen voor de grote financiële bijdragen die onze gemeente wil doen aan het oplossen van infrastructuur problemen van Rijkswaterstaat en ProRail, zullen een grote invloed hebben op voorzieningen als scholen, sport, cultuur, verkeersveiligheid en het sociaal domein.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.