12 november 2019

Algemene beschouwingen

Tijdens de raadsvergadering van 12 november is de begroting voor 2020 besproken. Hierin presenteerde het college meerdere varianten en geeft de voorkeursvariant in 2020, 2021, 2022 en 2023 een positief saldo. Er is binnen het jaar dus nog ruimte om tegenvallers op de vangen.

Tijdens onze algemene beschouwingen hebben we een aantal zaken belicht. Hieronder is de spreektekst weergegeven.

Als eerste het onderwerp verkeer. Een onderwerp met 17.000 deskundigen in Waalre. Het project Duurzaam Door Waalre bestaat uit vier puzzelstukken, die allemaal in elkaar gaan passen en waar we samen met de inwoners aan werken. Het eerste stukje wordt gevormd door de maatregelen tegen het sluipverkeer in Waalre-Dorp. Wij volgen deze maatregelen uiteraard op de voet. In 2020 wordt als tweede puzzelstuk het ontwerp gemaakt voor de weg van Valkenswaard naar ASML dwars door Waalre-Dorp en als derde puzzelstuk een eerste ontwerp voor de Eindhovenseweg. Het vierde en laatste puzzelstuk in dit programma zijn de maatregelen tegen het sluipverkeer in Aalst. Hierbij ziet het CDA Waalre graag dat bij het weren van sluipverkeer over de Lissevenlaan ook heel goed gekeken wordt naar het effect op de Juliana de Lannoylaan en de Burgemeester Mollaan. Misschien moet de voorrangssituatie op de Juliana de Lannoylaan gewijzigd worden. Daarbij blijft de veiligheid een groot aandachtspunt voor het CDA Waalre.

Als afsluiting van het onderwerp verkeer willen we ook even op de fiets stappen. Fietsend van de Burgemeester Mollaan naar de Dirk van Hornelaan ligt een zogenaamd olifantenpaadje. Dit is de kortste en daarom ook de meest gebruikte route, uitgesleten en met diepe modderpoelen als het geregend heeft. Wij hopen dat bij de uitwerking van het fietsplan een eenvoudig fietspad van 265 meter op deze route gelegd wordt.

 

Dat het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD), huisartsen, scholen en andere partners elkaar steeds beter vinden, ziet het CDA Waalre als positieve ontwikkeling. Dat biedt kansen: als je laagdrempelig hulp geeft en er vroeg bij bent, pak je zaken aan voordat ze problemen worden. Wij zijn trots op de samenwerking met onze scholen en hopen dat in het nieuwe gezondheidscentrum Waalre ook een CMD-post geopend wordt.

Problemen aanpakken voor ze groot worden vinden wij belangrijk. En bewegen kan hiervoor een middel zijn. Bewegen is gezond. En wat is er nou fijner dan lekker spelen in het bos! In de gemeenten Bladel en Gilze zijn prachtige voorbeelden van speelbossen. Het CDA gunt onze Waalrese kinderen ook zo’n plek. Daar dienen we aan het eind van dit betoog een motie voor in.

Financieel blijft de jeugdzorg een ‘hoofdpijndossier’. De kosten stijgen, in alle gemeenten, maar het Rijk doet er niet structureel geld bij. Voor het CDA Waalre blijft staan dat kinderen gezond groot moeten worden. Alleen naar geld kijken schiet het doel voorbij. Naar aanleiding van een gezamenlijk rapport van de inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en de inspectie voor Justitie en Veiligheid heeft het kabinet afgelopen vrijdag aangekondigd dat ze de decentralisatie deels gaat terugdraaien. Wij zullen deze ontwikkeling kritisch volgen, want het mag niet zo zijn dat de kleinere gemeenten hierdoor opnieuw onevenredig financieel nadeel ondervinden. Terwijl het rijk deze maatregel uitwerkt, blijven wij kijken hoe we grip op de jeugdzorg kunnen houden. Hierbij gebruiken we ook in 2020 de Monitor Sociaal Domein en willen we bekijken of daar een nadere uitsplitsing of aanscherping in nodig is.

Ouderen blijven langer thuis wonen. Maar op het moment dat dat niet meer gaat, moet er een plek zijn waar je dan heen kan. Na meer dan tien jaar is het CDA klaar met wachten op dat moderne verpleeghuis. Juist in die kwetsbare levensfase moet je je geborgen voelen in je eigen gemeenschap. En ook voor mantelzorgers is reistijd een flinke extra belasting. We moeten als gemeente meer druk uitoefenen om iets voor elkaar te krijgen. Ook hiervoor dient het CDA zo een motie in.

Tenslotte wil ik duurzaamheid noemen. In 2020 staat er veel op de agenda! De Regionale Energiestrategie, waarin we als regio samenwerken voor het uitwerken van het klimaatakkoord. Voor het CDA is het uitgangspunt hierbij: haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar. We moeten onze inwoners meenemen in dit proces en we moeten zorgen dat iedereen kan aanhaken om de doelen te behalen. In Waalre willen we nog bouwen, bijvoorbeeld in Boslaantjes, en volgens ons beleid doen we dat duurzaam. Misschien past houtbouw in Waalre. Heeft u de uitzending van Tegenlicht gezien? Een vorm waarin CO2 opgeslagen wordt, geen stikstof uitstoot is en ook nog eens alle materialen hergebruikt kunnen worden. Volgens het CDA zou dit passen binnen het exclusief wonen in Waalre. We zouden bijvoorbeeld bomen kunnen planten op het Achtereind, op de grondposities die niet verpacht zijn omdat de boeren ze niet wilden. Daarmee krijgen we lokaal hout voor lokale woningbouw en leveren we een bijdrage aan de klimaatopgave door de aanplant van meer bos.

 

Zoals aangegeven sluiten we af met het indienen van twee moties:

Als eerste de motie Speelbos, omdat wij van mening zijn dat buitenspelen gezond is en zowel preventief werkt als een bijdrage aan de oplossing voor obesitas kan leveren. Het terrein achter de Brede School Aalst is volgens het CDA geschikt voor de aanleg van een speelbos. Naast spelelementen is daar ook ruimte voor nieuwe bomen. Het dictum van de motie luidt:

Een speelbos aan te leggen achter de Brede School Aalst en hiervoor de overgebleven middelen van de verkoop van landgoed Achtervoorde in te zetten.

 

De tweede motie die wij willen indien is de motie Verpleeghuis. Er is al jaren overleg met een zorgaanbieder over het leegstaande deel van het Laar om te komen tot een moderne verpleeghuisfaciliteit. Het CDA is van mening dat het tijd is om door te pakken binnen de mogelijkheden die de gemeente op dit terrein heeft. Het dictum van deze motie is:

In de eerste helft van 2020 een locatie aan te wijzen binnen de gemeente Waalre waar een verpleeghuis zoals omschreven in de Wet langdurige zorg gevestigd kan worden.

 

 

Het CDA wil het college en de ambtenaren bedanken voor deze heldere begroting. Laten we onze schouders eronder zetten en aan het werk gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.