15 november 2013

DE BOEL STAAT WEER OP DE RAILS

 “Er is een duidelijke nieuwe visie op de samenleving van Waalre. Daarbij past een gemeentebestuur dat niet zorgt, maar de juiste voorwaarden schept en inspireert. En een bestuur met een heldere oriëntatie voor samenwerking in het stedelijk gebied.”


Keuzes maken

Van Holstein: “aan de hand van de resultaten van het burgerparticipatietraject ‘Samen bouwen aan voorzieningen in Waalre’ zijn we als gemeenteraad tot ingrijpende keuzes gekomen. Keuzes waar het CDA niet voor weg loopt, zoals: het onderbrengen van het beheer van de sportparken in een stichting voor sportbeoefening, nieuwbouw voor een multifunctionele brede school voor Waalre-dorp en schoolbibliotheken, zodat lezen voor de jeugd laagdrempelig wordt. Een ander belangrijk punt voor het CDA uit het burgerparticipatietraject is de keuze voor één Cultuurhuis voor de gehele gemeenschap van Aalst en Waalre, met behoud van twee locaties voor wijkgebonden activiteiten en wijkzorg.”


Samenwerking stedelijk gebied

Als voorbeeld van samenwerking in het stedelijke gebied noemt Van Holstein dat

de voorbereidingen op de veranderingen in het sociale domein (ook wel decentralisaties genoemd) voor de Awbz en Jeugdzorg samen met de gemeenten Son en Breugel, Geldrop-Mierlo en Nuenen worden opgepakt. Ook verloopt de uitvoering van de inkomensondersteunende regelingen sinds enige tijd via het Werkplein van de gemeente Eindhoven. “Dat is ook voor de personen die onverhoopt in een uitkeringssituatie terechtkomen gunstig, omdat Eindhoven een goede uitstroom naar werk weet te realiseren.”


Dienstverlening aan inwoners goed organiseren

Van Holstein: “een toekomstbestendige gemeente heeft ook een flexibele organisatie nodig die sneller kan inspelen op veranderingen in de omgeving.” De reorganisatie naar een regiegemeente heeft tot doel om de dienstverlening aan inwoners zo goed mogelijk te organiseren en de lokale democratie te ondersteunen. Ook krijgt de beoogde besparing op de ambtelijke organisatie concreet vorm: “binnen nu en twee jaar is het aantal fte’s met ongeveer vijftien procent afgenomen.”


Financieel op de rails

“Dit alles heeft eraan bijgedragen dat Waalre financieel weer op de rails staat.  De begroting laat voor de jaren 2014 tot en met 2017 een positief saldo zien. Daarmee kan de gemiddelde belastingdruk voor huishoudens, door de Onroerendezaakbelasting en Riool- en afvalstoffenheffing, voor 2014 en 2015 zelfs licht dalen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.