31 oktober 2014

Niet meteen nee, maar kijken hoe wel

Bereikbaar
Voorzieningen zoals scholen, winkels en sportfaciliteiten moeten niet alleen beschikbaar zijn maar ook makkelijk en veilig bereikbaar. Niet alleen fysieke, maar ook digitale bereikbaarheid is van belang. Een goede en snelwerkende internetverbinding is cruciaal voor bedrijven maar ook in zorgsituaties,  zoals bijvoorbeeld 'beeld-bellen'. Hierin kunnen we samenwerken met de zorgaanbieders.

Betrekken
Ook de invoering van een 'digitaal Burgerpanel' staat op het verlanglijstje van het CDA. Door middel van een digitaal kanaal betrek je het inzicht en stimuleer je de inzet van belangstellenden, belanghebbenden en deskundigen. Hiervoor willen wij een motie indienden. Dit zien wij als een manier om jongeren en ouderen bij de gemeente te betrekken en op een laagdrempelige wijze om hun mening te vragen. Een eigentijdse manier van burgerparticipatie.

Elkaar aanspreken
In de programma begroting 2015 zijn de doelstellingen helder weergegeven. De gemeente moet zich verplaatsen in de inwoners en meedenken voor de beste oplossingen. Dus niet meteen zeggen dat het niet kan maar juist suggesties doen voor hoe het wel kan. Dat betekent trouwens niet dat de overheid alles moet oplossen. Dat kan ook helemaal niet. Wij hebben elkaar als inwoners ook gewoon heel hard nodig. Niet alleen om elkaar te helpen. We moeten elkaar ook durven aanspreken. Je moet een evenwicht vinden tussen ruimte bieden en elkaars grenzen respecteren.

Mantelzorgers
Waalre is een gemeente waar mensen naar elkaar omkijken, met veel mantelzorgers maar ook met opvallend veel actieve vrijwilligers! Het bevordert de sociale cohesie in het dorp en stimuleert in brede zin de deelname aan activiteiten in onze gemeenschap.

Daar moeten we als gemeente zuinig op zijn.

Ondersteuning
Wij vinden het belangrijk dat mensen die ondersteuning nodig hebben, die ook daadwerkelijk krijgen. Met het huidige minimabeleid zijn we op de goede weg. Op basis van de begroting maken wij ons echter over het subsidiebeleid. Met name op het gebied van toegankelijkheid van het muziekonderwijs. Hiervoor dienen wij een motie in.

Sluitende begroting
Voor ons ligt een sluitende meerjaren begroting waarin voor de burger geen stijging van de gemeentelijke lasten opgenomen is. In deze tijd een uitzonderlijk resultaat. Er is tijdig begonnen met de invoering van de omvangrijke nieuwe taken. Er is geld gereserveerd om tegenvallers op te vangen bij de overheveling van zorgtaken. Er is veel energie gestopt in het organiseren van het Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Daar kunnen inwoners al hun vragen bespreken op dit gebied. Niet bij een loket in het gemeentehuis, maar op een zelfgekozen moment thuis of ergens anders, in een vertrouwde omgeving. Dat noemen we eigentijdse dienstverlening. 

De uitdaging om nieuwe wegen in te slaan is aangenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.