17 december 2014

Brede School Giessen Rijswijk komt er

Besluitvormende raad 16 december 2014

Brede school Giessen-Rijswijk

Voorzitter,

Iedereen is er klaar voor, de eerste brede school in de gemeente Woudrichem en wel in Giessen-Rijswijk. Het gebouw is getekend. Er is een ontwikkelaar die wil bouwen. De beide scholen zijn al gefuseerd. De meeste inwoners van Giessen en Rijswijk smachten naar een mooie nieuwe voorziening in hun mooie dorpen. Nu alleen nog het besluit in deze gemeenteraad. Dit besluit moet nu en vandaag genomen worden. Nog langer uitstel heeft tot gevolg dat de huidige scholen grondig gerenoveerd moeten worden. Een van scholen heeft nu al een slecht dak en de andere school 2 kapotte cv-ketels! De besluitvorming heeft al genoeg vertraging opgelopen door verschillende redenen. Laten we dat nu eens en voor altijd achter ons liggen en vandaag een besluit nemen. Nu niet besluiten of uitstel van de bouw betekent meer onderhoudskosten voor de beide scholen en nog meer onvrede onder de inwoners van Giessen-Rijswijk.

Volgens mij gaat het nog om twee punten. Wat willen we betalen en is de getekende locatie wel de juiste? Wat betreft de locatie zijn er diverse mogelijkheden, maar voor ons ligt de locatie op het oude B-veld van VV Rijswijkse Boys. Er zijn altijd argumenten te verzinnen om de school hier niet te plaatsen. Ik heb bijvoorbeeld het punt van een gasleiding gehoord die langs de Hakstraat ligt. De brandweer adviseert om hier in de bouw rekening mee te houden. Volgens mij wordt dat ook gedaan, door de school naast de gasleiding te plaatsen en geen parkeerplaats op de gasleiding aan te leggen. Laten we vooral er ook aan denken dat er meerdere gebouwen, die door veel mensen gebruikt worden, tegen of in de buurt van deze gasleiding aan liggen. Te denken valt dan aan de sporthal, de kerk en de basisschool de Kandelaar. Hier is volgens mij ook nooit een probleem van gemaakt. Als dit nu zo’n probleem blijkt te zijn, leeft heel Rijswijk op een gevaarlijke situatie, en ik geloof niet dat dat zo gevoeld wordt.

De bezwaren van de omwonenden nemen we heel serieus.  In dit voorstel is hier zoveel als mogelijk rekening mee gehouden. Dit neemt niet weg, dat er altijd gegronde argumenten zullen zijn die voor een andere invulling van het plan kunnen pleiten. Mocht er vervolgens alsnog schade geleden worden, levert onze wetgeving voldoende mogelijkheden om hier compensatie voor te krijgen. De gemeenteraad is niet degene die moet bepalen of dit daadwerkelijk zo is.  

Laten we nu vooral denken aan het algemeen belang en een beslissing nemen.

Weer een andere locatie uitwerken levert wellicht tijdverlies op, wat alleen maar meer geld gaat kosten en nog meer onduidelijkheid voor de inwoners van Giessen-Rijswijk. Onze kinderen verdienen op korte termijn een mooie nieuwe school!

Laten we ons focussen op juist de voordelen van de locatie. Bijvoorbeeld als de parkeerplaats ligt zoals in getekend in model 1 van het stedenbouwkundig ontwerp, kan deze ook het gebruikt worden door Het Brabants Land. Hiermee wordt het parkeerprobleem in omliggende straten voor een groot deel opgelost. Een mooie bijkomstigheid, zou ik zeggen!

Daarnaast zal het verkeer dat naar de Brede School komt  minder gebruik maken van de Hakstraat. Ze hoeven enkel de Hakstraat over te steken, waardoor de verkeersveiligheid verbeterd wordt. Dit betekent nog niet dat de Hakstraat ook verplaatst moet worden. De CDA-fractie is  niet per definitie voor verplaatsing van deze straat. We zullen dit in de toekomst bij de verdere uitwerking van het centrumplan bezien. Voor het CDA staat de veiligheid voor iedereen en dan met name onze kinderen voorop!

De school ligt met de ‘rug’ tegen de Hakstraat aan. De haal- en brengzone ligt zover mogelijk van de Hakstraat vandaan, waardoor enkel een veilige oversteekplaats gecreëerd moet worden. Maar deze moet er toch al komen. Daarnaast wordt de parkeerplaats voor de andere bezoekers ook niet vlakbij de Hakstraat geplaatst, wat ook vermindering van verkeer op de Hakstraat tot gevolg heeft.

Kortom: de CDA-fractie is van mening dat het gebouw op de locatie van Model 1 van het stedenbouwkundige plan moet komen. Dus naast de Hakstraat en met de haal- en brengzone en parkeerplaats aan de Kruisstraat. Deze gemeenteraad heeft in oktober 2013 unaniem besloten dat het  ‘B-veld’ de locatie van de Brede School wordt, laten we vooral deze discussie niet nogmaals voeren met de kans dat de bouw nog meer uitgesteld wordt.

FINANCIËN

Uit de laatste opiniërende raad bleek dat het meerendeel van deze gemeenteraad van mening is dat de gemeente niet de meeste geschikte kandidaat is om de brede school te bouwen. De CDA-fractie is dan ook van mening dat er alles aan gedaan moet worden om Woonlinie het gebouw te laten bouwen en exploiteren.

Laten we dan ons vooral niet beperken door reeds gestelde financiële kaders, die niet voldoende blijken voor 40 jaar. Eigenlijk blijkt uit het voorstel, dat de in maart dit jaar vastgestelde maximale huur niet helemaal juist was. Er had besloten moeten worden dat er een maximale starthuur van € 200.000 beschikbaar werd gesteld. En dat deze starthuur jaarlijks met bijvoorbeeld het inflatiepercentage  verhoogd moet worden om zo huurverhogingen te kunnen dekken. Daarnaast is er volgens mij niet € 200.000 beschikbaar.. We krijgen namelijk ook nog eens jaarlijks een bijdrage van de scholen voor het onderhoud. Hierin zit volgens de CDA-fractie de oplossing. Als we het budget van € 200.000 verhogen met de onderhoudsbijdrage  en dit jaarlijks verhogen met een afgesproken index, dan hebben we in jaar 40 naar verwachting voldoende budget  beschikbaar voor de huur van de Brede School. Woonlinie voert dan alles uit en exploiteert het gebouw. Daarnaast kan de huurprijs nog verlaagd worden, door de grond in eigendom van de gemeente te houden. Er zullen dan wel nadere afspraken met Woonlinie gemaakt moeten worden over het bouw- en woonrijp maken van de grond.  Door deze afspraken op korte termijn vast te leggen in een overeenkomst, kan het bestemmingsplan vastgesteld worden en de economische haalbaarheid gegarandeerd worden.

De CDA-fractie denkt hiermee een oplossing gevonden te hebben en zal hiervoor een amendement indien. Deze oplossing gaat niet enkel uit van financiële kaders en overeenkomsten maar ook van wederzijds vertrouwen tussen de gemeente en Woonlinie. We hebben het hier over een overeenkomst van 40 jaar. Dit moet geen statische overeenkomst zijn, maar na bijvoorbeeld een periode van 10 jaar moet bekeken worden of deze nog up-to-date is. De CDA-fractie vertrouwt  er dan ook op dat de gemeente Woudrichem (of misschien wel gemeente Altena) en Woonlinie  in goed overleg, ervoor kunnen zorgen dat deze overeenkomst binnen afgesproken kaders voor veel langer dan 40 jaar kunnen continueren.

Laten we nu unaniem dus voor de school kiezen! En voor de inwoners en vooral voor de kinderen van Giessen-Rijswijk de voorziening realiseren door een partij die daar goed in is en niet nogmaals in een eindeloze politieke discussie belanden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.