07 juli 2015

Kadernota 2016 'visie CDA'

De beschouwing van het CDA m.b.t. de kadernota 2016

Voorzitter,

 Over ongeveer 20 weken zullen wij Sinterklaas weer verwelkomen in ons land. Mijn dochter van vijf kan daar nu al naar uit kijken. Niet omdat ze die goedheiligman weer graag wil spreken, maar slechts om de eenvoudige reden dat zij dan haar verlanglijstje weer kan gaan maken. Die voorpret begint, met een beetje geluk, begin november al. Met zorg worden de vele kadootjes geselecteerd. In die tijd bereiden wij haar, als ouders, ook voor op het feit dat de Sint echt niet alle cadeuatjes kan geven die zij zo begeerlijk wenst. Dit om te voorkomen dat het hele feest een grote teleurstelling wordt. En zo ook lees ik in de kadernota voor 2016 woorden terug, alsof een ouder tot ons spreekt op de vooravond van Sinterklaas: De huidige financiele situatie maakt dat er kritisch omgegaan dient te worden met nieuwe aanmeldingen in het algemeen en Onze reservepositie is minimaal. Dit maakt keuzes maken en prioriteiten stellen voor de toekomst noodzakelijk. 

Tegelijk zien we dat de verschuiving naar een regiegemeente aan de gang is: er wordt een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel van onze samenleving. We zoeken als gemeente de dialoog, de verbinding en de samenwerking. U en de coalitiepartijen laten zien een pas op de plaats te willen maken door het laatste deel van de reserve voor nieuwe initiatieven te storten in de Vrije Algemene reserve. U komt hiermee ook tegemoet aan de roep van de oppositiepartijen: toevoegen aan de reservers moet de trend worden. 

Maar...Sinterklaas komt tot nu toe elk jaar weer. En er zijn nog steeds wensen. We hebben het hier over wensen vanuit de organisatie, het college en deze raad. U heeft een verlanglijstje gemaakt en aan elke fracties de opdracht gegeven een prioritering aan te geven. Wij hebben hier binnen onze fractie uiteraard ook uitvoerig over gesproken. Voor ons is alles gewenst, maar niet alles noodzakelijk. Welke punten willen we als eerste aanpakken en welke punten staan in ons coalitieprogramm waarvan we aan onze kiezer hebben beloofd ons best te doen ze in deze periode te realiseren. Ik wil u graag meenemen in een aantal van onze overwegingen: 

Het onderhoudsplan riolen. Wanneer we hier nu niets aan doen, kan dit op de langere termijn een grotere kostenpost met zich meebrengen. Daar komt nog bij, dat er een behoorlijke reserve is voor dit punt. 

Biologisch onkruidbeheer: Ons bereiken klachten van bewoners over het onderhoud van het groen. Wanneer wij uitleggen dat dit o.a. met financiele keuzes te maken heeft, kan men hier veelal begrip voor opbrengen. Echter, verder zakken onder het onderhoudsniveau C is voor ons niet meer uit te leggen. 

De bussenproblematiek in Andel rond het Prinsentuincollege is voor het CDA en de omwonende al een te lang slepend probleem. We willen dit graag opgelost zien worden, maar denken dit voor minder dan 800.000 te kunnen doen. 

Dan het fietspad, of hoe was het ook alweer meneer Hoegee/meneer Boeve, fietspad/fietsstrook langs de Roef. Genoemd in ons coalitieprogramma. We zagen het streepje van Gemeentebelangen ook staan bij niet aan de orde. Zo fel bestreden eerst, maar nu niet aan de orde bij Gemeentebelangen? Misschien dacht u hetzelfde als de CDA-fractie: Niet een volwaardig geasfalteerd fietspad. Wij zien het graag semi-geasfalteerd.

Burgerpeiling: Hoe vaak is hier niet om gevraagd door bijvoorbeeld meneer van Dijk van Gemeentebelangen en ook hier zien we bij deze partij staan: niet aan de orde. Om meer inzicht te krijgen in de kengetallen en verschillende indicatoren is een burgerpeiling noodzakelijk. Laten we de burger ook de kans geven aan te geven waarin we nog kunnen groeien als gemeente. 

De IJsbaan in Uitwijk, klein bedrag, groot plezier denken wij voor deze kleine kern waar nog geen volwaardige sportvoorziening aanwezig is. 

Voorzitter, dit was een greep uit de voorkant van het verlanglijstje. Er is door verschillende partijen nog een achterkant toegevoegd. Een achterkant met wensen, voornamelijk bezuinigingswensen. Hoewel er worden ook wensen genoemd om uit rijdende treinen te springen. Dit levert niet altijd het gewenste bezuinigingseffect op. Heeft het CDA dan helemaal geen nieuwe wensen? Jawel, genoeg. Maar dan moet er misschien eerst gespaard worden. Voor onze ene wens op dit moment willen we ook eerst een motie indienen. We willen namelijk eerst weten wat het kost, voordat we onze wens willen indienen. Zoals ik al zei, Sinterklaas komt elk jaar. Wie weet durven we het volgend jaar op ons verlanglijstje te zetten. 

 Motie (zie bijlage)

De wensen die het CDA urgent acht moeten natuurlijk ook betaald worden.

Om dit te betalen hebben we extra in onze portemonnee gekeken en denken nog wat ruimte gevonden te hebben.

Onze financiële hulpsinterklaas zou dit graag willen toelichten.

Voorzitter ik zou daarom graag met uw goedkeuring meneer van Oosterom het woord willen geven; 

Financiën Kadernota 2016 BR 7 juli 2015

Voorzitter,

In de Kadernota 2016 wordt, naast een prioritering van wensen, een eventuele financiële dekking van deze wensen gevraagd. Er dient aangegeven te worden waar financiële dekking gezocht kan worden. In de aanloop naar de begroting 2016 wordt dit dan financieel vertaald.

De CDA-fractie is op dit verzoek ingegaan en heeft het feit dat in de beraps vaak een negatief saldo gepresenteerd wordt en in de jaarrekening weer een positief saldo, aangegrepen om dit eens nader te onderzoeken. De financiële resultaten per programma, behalve programma 0 decentralisaties,  hebben we van de afgelopen 5 jaarrekeningen naast elkaar gezet. U kunt dit zien in het aangeleverde overzicht.

De afgelopen 5 jaar heeft de gemeente Woudrichem jaarlijks een positief resultaat. Zelfs 2014 was positief verlopen, als de voorziening voor het ROB niet nodig was geweest. Hieruit valt te concluderen dat er jaarlijks een financiële ruimte van enkele tonnen aanwezig is. Als deze ruimte nu als een soort ‘taakstelling’ opgenomen wordt in de begroting, is er ruimte voor de wensen aanwezig. Meestal wordt aangegeven dat een voordeel op een programma incidenteel is. De vraag is nu of dit wel juist is? Wanneer je drie of meer jaren op rij een incidenteel voordeel hebt, is het dan niet op programmaniveau structureel te noemen? De CDA-fractie vindt van wel.

Dit hebben we vertaald in een bedrag dat als taakstelling afgeraamd kan worden. Deze bedragen zijn te vinden in de kolom ruimte. De bedragen zijn puur gebaseerd op de financiële resultaten van afgelopen jaren, en hebben dus niets te maken met het te voeren beleid. Dit is enkel gebaseerd op financiële feiten. Dit heeft tot resultaat dat de CDA-fractie een financiële ruimte in de begroting ziet van ongeveer € 400.000. Hiermee zouden bijvoorbeeld de urgente wensen bekostigd kunnen worden in 2016 of de algemene reserve aangevuld worden.

De CDA-fractie verzoekt het college dan ook om toe te zeggen, dat zij voor de begroting 2016 bekijkt of de ruimte, zoals weergegeven in het overzicht, daadwerkelijk beschikbaar is en deze vervolgens op te nemen in de programmabegroting 2016.

Dank u wel, voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.