05 november 2015

Wat gaan we daar voor doen?

Begroting

'Je hebt twee soorten dwazen. De eerste zegt: Het is oud, daarom is het goed. De tweede zegt: Dit is nieuw, daarom is het beter'. Voorzitter, een citaat uit de management wetenschap. We hebben hier een nieuwe begroting voor ons liggen. Een begroting die naar onze mening beter te lezen is en duidelijk is opgesteld. Complimenten voor deze verbetering. Maar het nieuwe is niet meteen beter. Wij willen u daarom graag nog wat verbeterpunten meegeven: Technisch gezien verdient het nog wat aandacht, hoewel we hebben inmiddels gemerkt dat voor veel punten het doorklikken nu werkt. Wij willen u ook de uitdaging meegeven om concreter te gaan formuleren onder het kopje: Wat gaan we daar voor doen. Ik noem als voorbeeld de tekst die te lezen is op bladzijde 39 van de begroting onder het kopje economie en bedrijven. Hier staat bij wat gaan we doen: 'Het versterken van de totale detailhandelstructuur in Giessen-Rijswijk en Andel'. Volgens ons moet hier komen te staan wat er exact in het betreffende begrotingsjaar gedaan wordt. Wat is het college voornemens in 2016 te realiseren? Op die manier kunnen wij als raad bij de beraps en jaarrekeningen onze controlerende taak nog beter uitvoeren 

Ik wil een aantal onderwerpen uit de begroting nog verder hier bij u neerleggen, omdat het onze aandacht vraagt.

Bestuur en Veiligheid:

De fusie naar 1 Altena. Het fusieschip heeft eindelijk de haven verlaten en ligt op koers. U heeft aangegeven het proces te willen oppakken en daarbij innovatief te willen zijn en te willen excelleren. Excelleren wil zeggen: Beter dan gewoon goed je werk doen. Het moet meer worden dan alleen maar drie gemeenten samenvoegen. Daar ligt een grote uitdaging. Niet alleen voor u, maar ook voor ons als raad. De beste stuurlui aan deze wal varen daarom graag met u mee. 


Hoewel de storm rondom het opvangen van vluchtelingen in onze gemeente hier wat lijkt te zijn gaan liggen, wil het CDA u en allen die hierbij betrokken waren nogmaals een compliment geven voor de organisatie rondom het opvangen van deze vluchtelingen. Het geeft ons genoeg vertrouwen voor de toekomst, wanneer de vraag nogmaals zal komen vanuit het COA. 

Onderwijs:

Hoe concreet kan concreet zijn. Hier bent u zo concreet, dat het ons zorgen baart. ' Realisatie Brede School in Giessen/Rijswijk in 2016' staat er in de stukken. Er is nog niet gestart met de bouw? Is dit haalbaar?

Landschap. recreatie en toerisme

U heeft het hier over het behouden van 'open polderlandschap voor de recreant en toerist'. De provincie biedt in zijn structuurvisie ook bij de oeverwalgebieden ruimte voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld landgoederen en andere vormen van wonen in combinatie met investeringen in landschapselementen als houtwallen, hoogstam fruitbomen, lanen en bosjes. Dit toekomstperspectief moet volgens het CDA niet vergeten worden. We geven het u graag als herinnering mee. Enkel open polderlandschap benoemen, lijkt in de toekomst niet meer voldoende te zijn.

Verkeer en vervoer:

Bij de kadernota voor 2016 mochten alle partijen en ook het CDA onze prioriteit aangeven met betrekking tot de verschillende wensen en ontwikkelingen binnen de programma's van de begroting. Bij het aangeven van deze prioritering spelen verschillende afwegingen een rol. Dat speelde toen en dat speelt nu nog steeds. Niet alleen voor ons maar ook voor het college. Wij lezen nu dat er bijvoorbeeld niets begroot is om het kruispunt bij de Neer Andelse weg veiliger te maken. Wij vonden het bedrag dat begroot was in de Kadernota te veel: Ruim 1 miljoen voor een rotonde of het kleinere bedrag van 2 ton voor verkeersremmende maatregelen. Dat wil niet zeggen dat wij voor deze weg geen oplossing willen zien. Nu het zwembad er staat, lijkt onze aandacht voor de veiligheid te verslappen. Wanneer krijgt de situatie rondom dit kruispunt weer de aandacht van het college?

Ook vonden wij het bedrag in de kadernota voor de oplossing van de Bussenproblematiek rondom het Prinsentuincollege veel. U wilde hiervoor €800.000 uittrekken en ook nu lezen we hierover niets terug in de begroting voor 2016. Begrijpelijk, want 800.000 is een hoop geld. Een goedkopere oplossing is u vanuit onze fractie al eerder gegeven. Gaan wij hier samen nog uitkomen?

Milieu:

Helaas zien wij niets van onze haakjesmotie terug in deze begroting. Wij hebben u afgelopen juli (met instemming van deze gehele raad) gevraagd een onderzoek te doen naar deze haakjes in navolging van de gemeente Aalburg. Om uw geheugen op te frissen: Ik heb het over die handige haakjes om het plastic afval aan te hangen, zodat het niet wegwaait en zich verspreidt over straten en tuinen. Wij hebben u toen gevraagd met een voorstel te komen in deze begroting, zodat wij een gedegen afweging konden maken over het wel of niet aanschaffen van de haakjes. Wij horen graag van u hoe het komt dat wij daar nu niets over lezen.

Energie is onmisbaar in onze samenleving. Onze huidige energiebronnen raken langzaam op of zijn erg vervuilend. Het CDA vindt het maken van de overstap naar duurzame energie belangrijk. In ons coalitieprogramma geven we ook aan hoe we een duurzame gemeente willen zijn en hoe wij duurzaamheid willen bevorderen. Eind vorig jaar hebben wij de Energieagenda met elkaar vastgesteld. In de duurzame energiemonitor van 2013 stond het percentage duurzame energie voor onze gemeente op 5 %. Het verdrag van Dussen heeft het streven van 20 % in 2020. Ik denk dat we nu al met elkaar kunnen concluderen dat dit erg moeilijk gaat worden. Het college zal hier de komende jaren nog veel energie in moeten steken. Grote slagen moeten gemaakt worden om dit percentage te laten stijgen. Daarbij wil ik hier ook noemen dat het CDA erg blij is met initiatieven vanuit de samenleving zoals bijvoorbeeld het Groene Geheim van Giessen. Schoolvoorbeelden waar we allemaal veel van kunnen leren. 

Onze fractie heeft samen met enkele andere raadsleden vorige week een bezoek gebracht aan het waterschapskantoor in Tiel. We hebben daar veel mogen zien en horen. Er is uiteraard ook gesproken over de wateroverlast in onze gemeente van deze en vorige zomer. We hebben gemerkt dat de mensen van het Waterschap er veel voor over hebben het vertrouwen van de burgers in het Waterschap te herstellen. We hebben ook gehoord waar de onmogelijkheden en de mogelijkheden met betrekking tot het beperken van de wateroverlast in onze gemeente liggen. We roepen het college daarom op druk te blijven uitoefenen op het waterschap om dit gebied veilig, droog en voor de boeren werkbaar te houden. 

Ruimtelijke inrichting:

Niet lang geleden hebben we met elkaar over de Woonvisie gesproken. Het is een goed en zinvol document en wij zouden zeggen: Laat het vooral op uw bureau liggen en kijk er met regelmaat in. 

Voorzitter tot slot,

Het ziet er naar uit dat deze slanke gemeente de komende jaren een abonnement moet gaan nemen op de Weight Watchers, want de getallen staan de komende vier jaar op positief. Complimenten daarvoor. Het zou toch mooi zijn als deze gemeente (tegen de verwachting van sommige mensen in) een gezonde financiele boekhouding in 2019 kan overdragen aan de nieuwe gemeente Altena.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.