27 oktober 2014

WMO beleidsplan

WMO Beleidsplan

Het CDA vindt dat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom zijn wij een groot voorstander van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De WMO moet het mogelijk maken dat ook mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld mensen met een handicap, chronisch zieken en ouderen. Hulp bij Huishouden zou een middel kunnen zijn, waardoor mensen langer kunnen blijven wonen in een wijk waar zij zijn opgegroeid of waar hun kinderen en kleinkinderen wonen. Ook heeft Hulp bij Huishouden een signalerende functie. Er komen mensen over de vloer die kunnen zien of het goed gaat. We zijn blij dat u de Hulp bij het Huishouden voor volgend jaar in stand wilt houden op het niveau zoals het was. Wij vragen u wel, zoals al eerder in de Opiniƫrende Raad is aangegeven door Progressief Altena, een eventuele verandering voor het jaar 2016 op tijd kenbaar te maken aan de mensen die het zal betreffen.

Het CDA vindt vrijwilligerswerk en mantelzorg heel belangrijk. 5,5 miljoen Nederlanders zijn op dit gebied actief. Hun belangeloze inzet is van onschatbare waarde voor onze samenleving. Het CDA wil graag de positie versterken van mantelzorgers die bijvoorbeeld een zieke partner thuis verplegen. Het is namelijk heel zwaar om lange tijd mantelzorg te verlenen, vooral als een mantelzorger zelf niet meer zo jong is. Het is duidelijk dat we zuinig moeten zijn op onze mantelzorgers. We zijn daarom blij dat het college het kleine, maar waardevolle gebaar van de mantelzorgwaardering als beslispunt wil heroverwegen en hierover met de WMO adviesraad in gesprek zal gaan.

Het CDA vindt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig regie over hun zorg moeten kunnen voeren. Familie, vrienden en buurtgenoten spelen hierbij een belangrijke rol. Ook het wijkteam is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg. Wat een wijkteam doet, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten willen dat de wijkteams zelf eerstelijnshulp gaan aanbieden, in andere gemeenten is het alleen een overlegtafel voor meervoudige problemen en in sommige gevallen is het een indicatieorgaan. Wanneer ik naar de taken van het wijkteam in onze gemeente kijk, dan proef ik een mengelmoes van indicatieorgaan en overlegtafel.  U schrijft in uw beleidsplan dat u de praktische uitvoering van het wijkteam gaandeweg zal optimaliseren. Het CDA wil de wethouder graag de gedachte meegeven dat het wijkteam een middel is, geen doel op zich. Daarmee willen wij de hoop uitspreken dat de wethouder goed let op het aantal uren dat een wijkteam (waarin een maatschappelijk werker zit en een wijkverpleegkundige zit) aan de vergadertafel zit.

Het CDA vindt dat inlooppunten of wijkontmoetingscentra er vooral moeten zijn om mensen de gelegenheid te geven zelfredzaam te blijven of te worden en om een netwerk op te bouwen. Het CDA vindt ook dat een inlooppunt zijn bestaansrecht ontleent aan de behoefte van de inwoners van onze gemeente. Wij willen daarom aan de wethouder vragen de invoering van deze niet wettelijk verplichte inlooppunten rustig op te bouwen en te blijven kijken naar de behoefte van onze inwoners. Het zou meer dan zonde zijn als er wederom veel tijd en energie wordt gestopt in iets als een inlooppunt, waarvan later blijkt dat er geen behoefte aan is.

CDA-fractie
Wendy van Ooijen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.