04 juli 2017

Lentenota 2017 Algemene Beschouwingen.

Beste raadsleden, burgemeester, wethouders en overige Aalsmeerders.  

Veel successen geboekt Vanavond bespreken wij de lentenota en dat doen wij in Aalsmeer gewoonlijk met een algemene beschouwing. Als grootste partij van Aalsmeer mag ik dan ook namens het CDA vanavond weer het spits afbijten. Dat doe ik met veel plezier.

Nu we het laatste jaar van deze raadsperiode ingaan is het ook tijd om je zegeningen te tellen. Dat doen we dan ook, omdat wij vinden dat wij als gehele gemeenteraad veel hebben kunnen bereiken de afgelopen jaren. Ik noem bewust de héle gemeenteraad, omdat er naar onze mening op vele terreinen successen zijn geboekt met steun van bijna alle partijen. Ik leg hier bewust even de nadruk op, omdat het nog te vaak lijkt te gaan over wie in plaats van over wat. En laten we wel wezen, uiteindelijk zitten we hier niet voor onszelf, maar voor onze inwoners en is het het resultaat dat telt.  

Motie

Sprak ik vorig jaar nog mijn zorgen uit over een bepaald fractielid, die zorg heeft zich inmiddels omgezet in een motie waarin wij onze afkeur hebben uitgesproken. Dan wil ik dit onderwerp verder maar niet meer aansnijden. Dat we meeleven met de slachtoffers moge duidelijk zijn.  

Voortzetten van beleid

Ik vervolg met de algemene beschouwing van de Lentenota 2017: Hierin staat dat veel van het collegeprogramma is uitgevoerd, maar dat het college zich ook dit laatste jaar blijft inzetten op de belangrijke thema’s Zorgzaam, Leefbaar en Ondernemend en dat alles met een meerjarig sluitende begroting.   

3e Kinderburgemeester

Voor het CDA blijft iedere nieuwe verkiezing van een kinderburgemeester weer een feest. Afgelopen jaar heeft Sophie het mogen doen in Aalsmeer op een sprankelende manier. Nu mag Derek Buikema de honneurs gaan waarnemen en ook hij zal door onze CDA-fractie worden uitgenodigd om kennis te komen maken en zijn ideeën met ons te delen.  

Raadzaal / Gemeentehuis

Vorig jaar om deze tijd stonden wij voor de verbouwing van de raadzaal. Dat betekende vergaderen in de kelder en hopen dat er na het inzien en beoordelen van alle plannen iets moois uit zou komen. En Iedereen mag het weten: het CDA is zeer blij met het resultaat. Een prachtige raadzaal met een goede geluidsvoorziening, waarbij toch oude elementen zijn behouden. Ook dat hebben we met onze collega-partijen voor elkaar gekregen.  Daarmee waren de wensen nog niet vervuld, want, zoals vanavond ook besproken, komt er nog een laatste kostbare fase aan. Dit betreft het behoud van ons erfgoed en een reparatie van het niet uitgevoerde onderhoud. Maar bovenal ook een verduurzaming van het gebouw waar iedereen in deze tijd de noodzaak van zal inzien. Deze slag moeten wij ook nu weer met elkaar gaan maken. Aalsmeer is Aalsmeer en Aalsmeer wordt vanuit dit gebouw bestuurd en dat mag/moet nu eenmaal uit een goed onderhouden en duurzaam monument worden gedaan, dat toegankelijk is voor iedereen!  

Sociaal domein

Wij kunnen in deze algemene beschouwingen ook niet om het sociaal domein heen. Zorg draait om het vertrouwen dat mensen in een kwetsbare fase, door ziekte of ouderdom, altijd in goede handen zijn. De hele gemeenteraad van Aalsmeer zet zich hiervoor in, op dit terrein geen politieke strijd, want gezamenlijk hebben wij de afgelopen jaren veel bereikt. Mede (en dat mag hier weleens gezegd worden) door de ambtelijke fusie met Amstelveen. Aalsmeer had dat als zelfstandige gemeente niet op deze manier gered. Onze oproep blijft wel dat er ruim voldoende aandacht uitgaat naar de mantelzorgers. Het CDA is verheugd dat in deze lentenota het accent bij de jeugd nog meer komt te liggen op preventie want daar is de meeste winst voor de samenleving te halen. Het aantal zwaardere zorgaanvragen stabiliseert. Daarom is het ook nodig om meer in te zetten op voor- en vroegschoolse educatie voor de kleintjes en ook het voornemen van het college om de capaciteit van de gezinscoach en individuele trajectbegeleider te verhogen steunt het CDA.   

Schiphol

Schiphol mag natuurlijk niet ontbreken in een algemene beschouwing van het CDA. Zoals wel vaker gezegd: de discussie over het belang van Schiphol hoeft niet zo lang te duren, het belang erkent iedereen wel. Maar over de gevolgen voor Aalsmeer en Kudelstaart blijven wij volop in discussie, ook hier is het bemoedigend dat de gehele gemeenteraad de handschoen heeft opgepakt en samen met de wethouder een klankbordgroep Schiphol heeft opgericht. Korte lijnen, snellere informatie met als doel onze gemeente leefbaar te houden. Het CDA steunt dan ook het voorstel om extra capaciteit voor het begeleiden van de leefbaarheidsprojecten voor de tweede tranche van de SLS.    

Jeugd en Sport

Aalsmeer kent vele sportverenigingen en daaraan hebben wij allemaal ook flinke bedragen aan besteed de afgelopen jaren. Ook nu staan er in deze lentenota weer investeringen gepland om het sporten te optimaliseren. Sport en bewegen is belangrijk, voor de gezondheid en als ontspanning in vrije tijd. Daarnaast blijft Aalsmeer een JOGG-gemeente, want we moeten er alles aan doen om gezondheidsproblemen al op jonge leeftijd te voorkomen. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen. Mede daarom wordt tegenwoordig de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een al heel lang bestaande wens, namelijk Het Buurthuis van de Toekomst. En dan gaat het niet om meer stenen, niet meer een duur nieuw buurthuis in elke wijk, maar gewoon gebruik maken van al het bestaande. Verbinding begint wat het CDA betreft bij samen delen.   

Economie

Aalsmeer heeft veel ondernemers, meer dan 2.500, dat is voor het CDA een belangrijk gegeven dat we koesteren. Het CDA vindt het dan ook heel mooi dat nog geen maand geleden al wéér een Aalsmeerse ondernemer de titel “Ondernemer van het jaar” van de provincie Noord-Holland heeft gekregen. Het is dan ook goed dat het college de wens heeft uitgesproken om door te gaan met het project Zaai voor startende ondernemers. We kijken uit naar de uitvoeringsagenda

Recreatie & Toerisme.

Ondertussen geef ik u alvast een mooi voorbeeld van samenwerking tussen handelsbedrijven en recreatie & toerisme: De Westeinder Waterweek en het Flower Festival. Veel bedrijven werken hieraan mee, niet alleen als sponsor, maar ook bij het organiseren en in het bestuur.    

Cultuur

Kunst en cultuur geven kleur aan de samenleving en dragen bij aan saamhorigheid. Ook stimuleert cultuur de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk dat ieder kind zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming. Ook de kinderen uit een gezin met een minimaal inkomen. Maar ook kijken we met smart uit naar de verbouwing van de Oude Veiling, als we dit monumentale gebouw met historische waarde kunnen omtoveren tot de Huiskamer van Aalsmeer.   

Lokale lasten

Het CDA is zeer verheugd dat wij ook dit jaar weer onze lokale lasten niet verhogen, maar zelfs verlagen. Geen verhoging van de OZB maar, zoals afgesproken, wel een korting van € 65,00 per CDA Aalsmeer / Kudelstaart Lentenota 2017    pag. 3 huishouden op de rioolheffing. Het is goed te zien dat ook al investeren wij als gemeente Aalsmeer veel in allerlei voorzieningen de Aalsmeerse burgers daar niet extra voor hoeven worden belast.  

Regeldruk  

Heeft het CDA het lokaal al enige malen geprobeerd, al dan niet met een motie, om de regeldruk te verminderen, nu heeft het landelijke CDA daar een programma van gemaakt onder de naam www.cda.nl/datistochniettegeloven. Wij als plaatselijke CDA hebben dit ook in Aalsmeer en Kudelstaart uitgezet. Samen met de inwoners willen we kijken hoe we de regeldruk kunnen verminderen en hoe we politieagenten, onderwijzers, ondernemers, zorgverleners, vrijwilligers en andere inwoners van onze gemeente meer ruimte en vertrouwen kunnen geven. Het zal helaas niet altijd lukken om een regel die onnodig lijkt te schrappen of aan te passen, maar we gaan met elkaar bekijken hoe ver we kunnen komen.  

Wij vinden het namelijk belangrijk inwoners van Aalsmeer juist op dit soort manieren bij ontwikkeling van beleid te betrekken en wij merken dat dit z'n vruchten afwerpt. Er zit enorm veel kracht in onze samenleving. Wat het CDA betreft mogen we die kracht nog wel wat meer activeren. Wij proberen dat zelf binnen onze partij al volop te doen door allerlei thema-avonden te organiseren en ook niet-leden te betrekken.   

Bewoners denken mee We zien het nu gebeuren bij de rondetafelgesprekken over Schiphol, waarbij inwoners meedenken en praten met de wethouder. Maar ook bij het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer waar vanuit de wijken input is geleverd voor snel te realiseren oplossingen om verkeersknelpunten op te lossen.

Vooruitlopend op dit programma willen wij vandaag een motie indienen om nog een extra stimulans mee te geven. Wij krijgen veel signalen van inwoners over te hard rijden rondom scholen. Hier zijn uiteraard allerlei maatregelen tegen te verzinnen en er is ook al veel gedaan aan de verkeersveiligheid, maar hier gaat het ook, en vooral, om beïnvloeden van gedrag! Uit onderzoek blijkt dat opvallende verkeersborden hier een flinke bijdrage aan kunnen leveren.

Bijvoorbeeld de zogenaamde Dick Bruna borden maken dat automobilisten beter opletten en hun snelheid minderen. Wij willen het college oproepen de plaatsing van dit soort borden bij scholen mee te nemen in het uitvoeringsprogramma Verkeer en vervoer.  

Respect

Als afsluiting van deze algemene beschouwing wil ik de wens uitspreken dat wij elkaar deze laatste periode voor de verkiezingen van 2018 met respect blijven behandelen en positief kunnen terugkijken op wat wij in deze raadsperiode met elkaar bereikt hebben. Dat is niet de verdienste van de coalitiepartners alleen, maar van u allen als vertegenwoordigers van onze inwoners. Ook een dankwoord aan het college voor de samenwerking en een bijzonder woord van dank aan alle ambtenaren, zowel degenen op de loonlijst van de gemeente Aalsmeer als die van de gemeente Amstelveen.    

De problemen en de vraagstukken waarover wij ons als raad buigen zijn complex en ingrijpend. Wij moeten ons echter realiseren dat wij hier niet voor onszelf zitten, maar namens en voor de gemeenschap van Aalsmeer en Kudelstaart.  

Een nog mooier Aalsmeer en Kudelstaart Koning Willem Alexander eindigt zijn Troonrede altijd met de woorden: ”U mag zich in uw zware taak gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden”. Laten we dat vandaag ook weer beseffen en blijven werken aan een nog mooier Aalsmeer en Kudelstaart.   

Hartelijk dank voor uw aandacht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.