27 mei 2016

De inbreng van het CDA in het debat over de nieuwe evenementennota.

evenementenbeleid

Ter behandeling vanavond ligt de nota evenementenbeleid Aalsmeer. Hierin wordt getracht een balans te vinden tussen Levendigheid, Leefbaarheid en Veiligheid en dat valt niet mee.

 

We willen graag dat Aalsmeer en Kudelstaart leeft, bruist en vol is met activiteiten, levendigheid dus, maar weten ook dat de leefbaarheid daarmee soms gevaar loopt. Overlast is niet te voorkomen, daar moet een goede balans in gevonden worden. Voor wat de veiligheid betreft vindt het CDA dat er álles aan gedaan moet worden (zowel door organisaties als de gemeente) om de kans op ongelukken te minimaliseren. Daar is iedereen bij gebaat. Leidraad hierin moet de landelijke regelgeving zijn, aangepast aan de soort plaatselijke activiteit.

 

Veiligheid

Dat de portefeuillehouder Openbare Orde & Veiligheid, in dit geval de Burgemeester, hier strak in zit kunnen we ook best begrijpen. Hij, maar ook de organisatie, is uiteindelijk verantwoordelijk voor de gevolgen van ongelukken die wellicht te voorkomen hadden kunnen worden. Maar natuurlijk kun je hoe dan ook nooit uitsluiten dat er iets gebeurt ook als je alle landelijke regelgevingen toepast.

 

Want ieder evenement, of het nu het Carnaval in Kudelstaart is of de verlichte botenshow op de Westeinder, ieder evenement heeft zijn eigen eigenschappen en problemen en vraagt daarom ook oplossingen of soms aanpassing van regelgeving en veiligheidsvoorschriften. Of de regeldrift nu doorslaat of niet, daar wil het CDA niet over oordelen. Dit kunnen we beter aan de betreffende instanties overlaten, zij kunnen beter inschatten hoe de veiligheid het beste geborgd kan worden.

 

Evenementencoördinator

Een evenementencoördinator vindt het CDA dan ook een prima plan maar dan wel iemand die zich goed voorbereidt en zich inleeft in de Aalsmeerse en Kudelstaartse samenleving en evenementen en die samen met de organisatoren de vergunningen rond maakt en kijkt wat wel en niet verantwoord is. Voor de indieners hoort de aanvraag niet een lijdensweg maar een onderdeel van het evenement te zijn en zo makkelijk mogelijk.

 

Vergunningsaanvragen

Het CDA vraagt het college om erop toe te zien dat besluitvormingen over de vergunningsaanvragen tijdig bij de organisatoren bekend zijn, zodat zij met die vergunning in de hand hun nodige maatregelen kunnen treffen, en niet een paar dagen van tevoren nog bijv. Connexxion moeten verwittigen om de busroutes aan te passen omdat de vergunning zo laat binnen komt. Of soms zelfs ná het evenement. Vooropgesteld dat ook de organisator ruim van tevoren zijn aanvraag doet.

 

Evaluatie

Voor wat betreft de verhouding tussen Levendigheid en Leefbaarheid is er door het CDA veel gesproken met allerlei organisatoren van evenementen en hieruit blijkt dat de meeste zich dan ook prima kunnen vinden in dit nieuw beleid. De voorzitter van de Pretpeurders heeft ons aangegeven dat het indienen van de vergunning van de Kudelstaartse feestweek, samen met de evenementenbegeleider prima is verlopen, we vertrouwen erop dat dit ook gaat gelden voor andere evenementen. We zullen daarom dan ook samen met PACT Aalsmeer een motie indienen om over 2 jaar de uitvoering van dit evenementenbeleid te evalueren.

 

Sluitingstijden Feestweek

Het bestuur van de Aalsmeerse feestweek, met daaraan gekoppeld de organisatie van SPIE, geeft aan serieuze problemen te hebben met deze nota op het gebied van de sluitingstijden en geluidsbelasting van de evenementen die in de feestweek plaats vinden. In de commissievergadering van 12 mei hebben wij al aangegeven dat er met het CDA valt te praten over de eindtijden en geluidsbelasting,

 

Het CDA heeft vorig jaar april volmondig ja gezegd tegen de locatie van de feestweek op het Praamplein, ook toen was er de vraag over de sluitingstijden en geluidsbeperkingen. Het CDA heeft toen een weloverwogen beslissing genomen en alle voor- en nadelen afgewogen en toen een besluit genomen over de tijden en daar staan we nog steeds achter.

 

Nu ligt er een verzoek van de feestweek waarin er om verruiming wordt gevraagd van de tijden in de nota, maar het gaat op sommige dagen om vroegere tijdstippen dan wat al jaren de gebruikelijke norm was. Wij vinden dat een mooi gebaar, gedaan om de gemeente tegemoet te komen, en in een amendement willen wij deze verruiming van tijden met de daaraan gekoppelde geluidsbelasting vastleggen.

 

Eén avond zonder geluidsoverlast

Het amendement geeft ook aan dat de sluitingstijd van de zondag verruimd mag worden van 12.00 uur ‘s middags naar 23.00 uur ‘s avonds. Het CDA had liever géén aanpassing van die zondagse sluitingstijd gezien om de omwonenden in ieder geval één avond zonder geluidsoverlast te bezorgen en om zo tegemoet te komen aan de mensen in de nabije omgeving. Maar we hebben daar helaas niet genoeg steun voor gevonden bij de overige fracties.

 

Wij hebben de afgelopen weken op social media en in de kranten kunnen lezen wat een enorme impact de evenementen op onze samenleving hebben “handen af van onze evenementen” was een kreet die  regelmatig opdook.

Als CDA zijn we het daar helemaal mee eens. Het zijn al deze evenementen die Aalsmeer  en Kudelstaart zo bijzonder maken, in Kudelstaart zouden we zeggen “daar zijn we groos op”

voorzitter

Wij hebben ons de afgelopen weken bewust niet in de media uitgesproken over het evenementen beleid dit tot tegenstelling van sommige andere partijen. Wij hebben 2 weken geleden in de commissie vergadering ons verhaal verteld en dat doen we nu weer, hier op de plaats waar het hoort in deze raadzaal en niet via de media.

 

Aalsmeer en Kudelstaart bruisen van de activiteiten die door de vele vrijwilligers mogelijk worden gemaakt en dat willen wij zo houden. Dat geeft nu eenmaal veel plezier, maar brengt helaas ook overlast met zich mee. Geen enkele organisatie wil overlast veroorzaken, dus mogen we er ook vanuit gaan dat ook zij hun uiterste best doen om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.

 

Hulde aan de vrijwilligers

Wat moet een dorp zonder al die vrijwilligers en niet alleen in de evenementen maar ook in de sport, welzijn noem maar op? Wij willen daar nogmaals onze dank voor uitspreken. Vrijwilligers zijn het cement in de fundering van onze samenleving!

Het CDA zal met inachtneming van het amendement het raadsvoorstel steunen

 

R. Buskermolen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.