14 november 2016

Programmabegroting 2017

Trots

Voor u in deze raadskelder staat een trotse inwoner van Aalsmeer. Niet omdat deze kelder nu zo mooi is, maar omdat we weten dat de volgende begrotingsraad zal plaatsvinden in een mooie, duurzame raadzaal. Dat is niet het enige waar ik trots op ben. Kijk eens wat we hebben in Aalsmeer en Kudelstaart: Het CDA is trots op de goede sportvoorzieningen, de renovatie van de atletiekbaan die er aankomt, het feit dat we onze 4e sporthal aan het bouwen zijn en ons altijd mooie zwembad de Waterlelie en ook nog in oost een buitenbad het Oosterbad. We starten met de bouw van een nieuwe basisschool en de kwaliteit en onderhoud van de buitenruimte wordt versneld op een veel hoger plan gebracht. We hebben de Westeinder plassen, het Surfeiland, het Fort, jongerenwoningen, goede wijkvoorzieningen voor de ouderen, een zeer bloeiend verenigingsleven, evenementen voor jong en oud, cultuureducatie op de scholen en een prima WMO-beleid. Ook zijn we een JOGG-gemeente en hebben we al weer de 2e kinderburgemeester…………… en zo kan ik nog wel even doorgaan.   

Voorzichtig begroten.

Dit zijn zomaar een aantal zaken in Aalsmeer en Kudelstaart waar we trots op zijn. Dat we dit allemaal hebben weten te realiseren (en ook nog eens binnen een sluitende begroting) plus dat we daaraan binnen deze coalitie hebben kunnen bijdragen, ook daar zijn we als CDA trots op. Toch willen we opnieuw voorzichtig zijn met het begroten voor het komende jaar. Alles moet wel op peil blijven en we willen absoluut een solide financiële huishouding. We trekken geen wissel op toekomstige generaties. Dat is de afgelopen jaren met elkaar gelukt als gemeenteraad en college en dat moet zo blijven. Een zelfstandige gemeente Aalsmeer dat er voor burgers en ondernemers prima voorstaat.

Minder woonlasten.

Het CDA is zeer tevreden met deze programmabegroting. Hier zou ik het bij kunnen laten. Maar er is nog meer. De woonlasten zijn in Aalsmeer wederom omlaag_ gegaan. Men zei  voorheen dat we een dure gemeente waren, dat hebben we ons aangetrokken. De laatste jaren zijn er enorme stappen gemaakt om de lasten te verlichten.  Het is misschien niet netjes om naar gemeenten om ons heen te wijzen, maar we kunnen wel zeggen dat we trots zijn dat we er met z’n allen in geslaagd zijn om ook voor dit jaar de woonlasten naar omlaag te brengen.  De vraag is of het nog meer omlaag kan….. 

Geld terug naar alle inwoners

Hierover wil het CDA de motie Boter bij de Vis 2.0 indienen. De laatste jaren was het rekeningresultaat positief. Het CDA brengt een motie in stemming waarin het college wordt opgeroepen het positieve rekeningresultaat te gebruiken om ook het opvolgende jaar de gemeentelijke belastingen nog verder te verlagen. Hiermee blijft de financiële armslag voor het bestuur op orde terwijl eventueel overblijvend geld niet wordt opgepot, maar terugvloeit naar alle inwoners.

Ondernemend Aalsmeer

In onze beschouwingen mag de economie niet ontbreken. Voor het CDA een belangrijk item. Lang is daarvan gedacht dat alles wel vanzelf zou gaan. En inderdaad de gemeente is geen bedrijf maar wél een organisatie die stuurt en bovenal faciliterend kan werken om de plaatselijke economie bloeiend en gezond te houden. Het CDA is er dan ook trots op dat de raad in het najaar de agenda voor economie en, tegelijkertijd, recreatie en toerisme heeft vastgesteld. Nu kan en móet er flink doorgepakt worden. Samen met de accountmanager. We denken daarbij niet alleen aan Greenport Aalsmeer en een goede samenwerking in de MRA maar bovenal aan het uitwerken van de initiatieven van ondernemend Aalsmeer, de komende actieprogramma’s voor economie/toerisme, de centrumvisie etc.   

Wonen

Wonen is natuurlijk ook een belangrijk onderwerp voor het CDA. Gelukkig zijn dit jaar de eerste stappen gezet met betrekking tot de alternatieve woonvormen. daar zijn wij trots op, Maar er is meer. Voor 2017 worden met wooncorporatie Eigen Haard prestatieafspraken gemaakt. Met behulp van de woonagenda liggen er duidelijke kaders voor deze afspraken. Wij gaan er vanuit dat daar goede resultaten uitkomen. Hiermee kan worden ingezet op het in stand houden en verduurzamen van de huidige sociale woningvoorraad en doorstroming. Als het aan het CDA ligt moeten alle Aalsmeerders en Kudelstaarters een passende woning kunnen vinden. Gelukkig zijn er nu met voorrang voor veel jongeren kleinere woningen gerealiseerd. Ook worden nu snel in Dorpshaven Zuid de laatste 30 appartementen voor jongeren gebouwd. Samen met de woningen in de Columbiaschool zijn dat binnen enkele jaren in totaal zo’n 100 woningen en zijn er ook nog eens ruim dit aantal beschikbaar gekomen via verhuur.

Schiphol oké, meer overlast: nee!

Voorzitter, zijn er dan helemaal geen zorgpunten te noemen? Toch wel. Een grote ergernis is de overlast die veel mensen van Schiphol ondervinden. De laatste jaren is gelukkig door Aalsmeer zwaar ingezet op het leefbaar houden van onze dorpen. Want Schiphol oké, nog meer overlast: nee!

Vertrouwen

Al met al is het CDA dus trots op de programmabegroting en op de manier waarop Aalsmeer bestuurd wordt en daarom zien we met veel vertrouwen het komende jaar tegemoet. Ook de communicatie met grote advertenties over de gemeentelijke boekhouding verdient een compliment. Ook wil ik hier namens het CDA de hele organisatie bedanken voor hun tomeloze inzet. Onze vragen over de begroting zijn verder schriftelijk beantwoord en het CDA wil daarom ook maar één motie  en één amendement indienen.

Aalsmeer is een prachtige gemeente in beweging. Om dat zo te houden is de inzet van iedereen nodig. Doen wat nodig is voor onze mooie gemeente: samen kunnen we dat, samen dóen we dat! Want Aalsmeer en Kudelstaart zijn het waard!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.