01 maart 2015

Uw stem is veel waard

PERSBERICHT: Ook voor de waterschapsverkiezingen van 18 maart is uw stem veel waard. Kiest u voor een partij waarbij eenzijdig belangen voorrang krijgen, bijvoorbeeld natuur en recreatie? Of kiest u voor het CDA dat alle belangen zorgvuldig afweegt? Zeker in Amstelland zijn veiligheid en het voorkomen van wateroverlast belangrijke onderwerpen. Maar het gaat natuurlijk ook om schoon water, natuur en recreatie, duurzaamheid en beperkte waterschaplasten, stelt Gerard Korrel, nr. 2 op de kieslijst van het CDA. 

In de afgelopen bestuursperiode heeft het CDA met Gerard Korrel als dagelijks bestuurder van het waterschap ingezet op een ander, minder autoritair communicatiebeleid. Geen eenzijdige besluiten van het waterschap, maar eerst inwoners betrekken bij het beleid. Korrel: "Of het nu gaat om peilbeheer of versterking van dijken. Er moet 'met' inwoners en niet alleen 'over' inwoners worden gepraat. Het liefst aan de keukentafel, bij mij op de boerderij of bij de mensen thuis”. 

Pact van poldertrots
Gerard Korrel, eigenaar van Boerderij Polderzicht in Ouderkerk aan de Amstel, is een man die tegenstellingen tracht te overbruggen. “In de polder Groot Mijdrecht Noord heerste grote verdeeldheid. Volgens het waterschap moest brak kwelwater worden aangepakt en de waterkwaliteit in de omgeving verbeteren. Daarom stelde het waterschap voor dat grote delen van die polder onder water zouden worden gezet. Boeren in het gebied moesten stoppen met hun activiteiten en er zou een groot moeras komen. Het waterschap speelde bestuurlijke powerplay, hoewel provincie en gemeenten zich tegen het besluit van het waterschap keerden. Na de vorige waterschapsverkiezingen hebben wij het voortouw genomen voor het opstarten van een dialoog met bewoners. Onze op samenwerking gerichte aanpak betekende een radicale breuk met de dominant heersende bestuursstijl. Het geheel mondde na veel praten uit in een set van afspraken met alle betrokkenen. Uiteindelijk is gekozen voor kleine gebiedjes met natuurontwikkeling. Grootschalig onder water zetten is afgewend. Ook is een schadevergoedingsregeling overeengekomen. Deze afspraken werden bekend als het ‘Pact van poldertrots’. Dit ‘poldermodel’ hebben we vervolgensook in andere polders toegepast, zoals de Horstermeer”.

Veilig Amstelland
In de afgelopen jaren is Amstelland een stuk veiliger geworden; Heel veel dijken zijn versterkt. Daarnaast is gewerkt aan de ‘waterberging’, de tijdelijke opvang van water. Korrel: “We hebben vaker te maken met extreme buien. Om te voorkomen dat die neerslag in stedelijk gebied leidt tot wateroverlast moet dat water eerst worden opgevangen en vastgehouden in het agrarische gebied. In de Bovenkerkerpolder, de Noorderlegmeer- en de Zuiderlegmeerpolder zijn graslandpercelen afgegraven om tijdelijk meer water in het gebied vast te houden. De gemalen kunnen namelijk al dat water niet direct kwijt op de Amstel en zo kunnen we in plaatsen als Kudelstaart, de Kwakel en Uithoorn ‘droge voeten’ houden. Als extra veiligheidsmaatregel wordt nog gewerkt aan noodopvang in polder De Ronde Hoep, een polder die is aangewezen als calamiteitenpolder ten behoeve van Amsterdam”.  

Het waterschap en de stad
Korrel: ‘Er wordt vaak gesteld dat het waterschap vooral werkt voor het platteland, maar in het landelijk gebied wordt juist heel veel geïnvesteerd ten behoeve van de inwoners van Amsterdam en Amstelveen. Ook de recreatiefunctie van het landelijk gebied is voor stedelingen van groot belang. De tegenstelling tussen stad en platteland wordt overdreven. Het CDA vindt dat je van water en natuur moet kunnen genieten. Wij willen zoveel mogelijk gebieden openbaar toegankelijk houden en geen wandel- of fietspaden afsluiten. Wij steven naar schoon oppervlakte water waarin veilig gezwommen kan worden en ook goed gevaren of geschaatst”.

Waterschapbelastingen
Het CDA wil dat de waterschapbelastingen niet verder stijgen. Dat is alleen mogelijk met democratische controle, duidelijke keuzes en goed toezicht op uitvoerende organisaties zoals Waternet. Korrel: "Terugwinning van grondstoffen is als duurzaamheidsmaatregel voor het CDA belangrijk, maar levert ook besparingen op. Duidelijke keuzes en goed toezicht heeft gewerkt bij een van de belangrijkste projecten van de afgelopen jaren: het schoonmaken van de Vecht. Veel doelstellingen en projecten van het waterschap van de afgelopen jaren zijn ruim binnen het budget gebleven. Je moet in het waterschap niet alleen praten, maar vooral ook doen wat je zegt dat je doet”.

Lokale kandidaten
Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht bestrijkt een groot gebied. Daarom is het van belang dat er inwoners van Amstelland met veel lokale kennis in het bestuur worden gekozen. Uw stem is voor Gerard Korrel veel waard. Naast nr. 2 op de lijst, Gerard Korrel, heeft het CDA ook veel andere kandidaten uit Amstelland op de lijst staan zoals Jaap Overbeek uit Aalsmeer Kudelstaart. Ook Peter Roos uit Ouderkerk aan de Amstel is een van de lijstduwers.

-.-.-

Foto: Jaap Overbeek (Aalsmeer-Kudelstaart), kandidaat CDA AGV #10

-.-.-

meer info:
www.cda.nl/agv

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.