10 juli 2017

CDA ziet mooie plannen voor 2018, maar mist er ook nog een aantal

In de kaderbrief maken Gedeputeerde Staten hun plannen voor 2018 bekend. Statenlid Dennis Heijnen reageerde in de Statenvergadering van 10 juli als volgt op deze plannen:

Voorzitter. Dank voor deze kaderbrief 2018-2021. De eerste hoofdstukken zijn zeer positief, gaat weer goed met Nederland en dus ook met Noord-Holland. De inkomsten stijgen, zowel uit het provinciefonds als uit de provinciale opcenten. Macro-economische hebben we de wind in de zeilen. We  weten uiteraard niet of het nieuwe kabinet nog met verrassingen komt. Ik verwacht ze overigens niet van mijn partij…

Voorzitter die extra financiële ruimte in de komende jaren geeft ruimte voor de vervolmaking van mooie plannen.  Neem ‘de kop werkt’, een fantastisch programma om de economische potentie van de Kop van Noord-Holland maximaal te benutten. Bestaande bedrijven meer kansen geven om te groeien en de regio nog aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Dat is precies de dienstbare provincie zoals het CDA die graag ziet. Samen met de regio de schouders eronder zetten en bijdragen aan toerisme, arbeidsmarkt, havenontwikkeling, infrastructuur, etc. etc. Vorig jaar reserveerde we de eerste helft van de benodigde gelden, nu maken we het financiële plaatje rond. Goed nieuws!

Hetzelfde geldt voor snel internet, juist in de buitengebieden. Een dienstbare provincie die de leefbaarheid in de regio scherp op het vizier heeft investeert in snel internet voor de melkveehouder die dagelijks data uitwisselt met overheidsinstanties, toeleverende bedrijven en de melkfabriek. Maar ook voor de scholier die zijn huiswerk maakt nadat hij ruim 10 km is teruggefietst van zijn middelbare school. De provincie maakt hier nu 5 miljoen voor vrij en komt met een garantstelling voor 30 miljoen. Wij roepen initiatiefnemers dan ook op om voor het eind van het jaar een aanvraag in te dienen bij de gemeente zodat we aan de slag kunnen! En mocht het zo’n succes blijven dan mag er wat ons betreft in de toekomst nog wel wat meer geld naar toe. Het is voor ons echt niet acceptabel dat er nog plekken zijn in Noord-Holland waar geen snel internet is. Ons doel is 100% snel internet in heel Noord Holland!

Ook complimenten voor de verhoging van het schadeplafond voor ganzenschade. In de motie vreemd eerder vandaag riepen wij al op vaart te zetten naar gecoördineerd en gebiedsgericht beleid voor faunabeheer.

Voorzitter. We zijn voortvarend op weg met de uitvoering van het coalitieakkoord. Maar er zijn ook nog plannen die we niet terugzien in de kaderbrief. Plannen die voor het CDA van groot belang zijn. Ik noem er twee. Het fonds herbestemmingen en de aanleg CO2 leidingen voor glastuinbouw. Over de vertraging van het fonds herbestemmingen stelde mijn collega Statenlid onlangs schriftelijke vragen: we zijn nu ruim 2 jaar na het coalitieakkoord en het fonds is nog steeds niet open gesteld. Over de aanleg van de CO2 leidingen vraag ik GS hier naar de stand van zaken. Al in 2006 wordt hier over gesprokken en in de provinciale stukken van 2009 wordt concreet het plan genoemd dat glastuinders in de Greenport Aalsmeer in 2011 gebruik kunnen maken van CO2 uit de OCAP-leiding van Rotterdam naar Amsterdam. Deze plannen worden herhaald in 2011 en in 2014. Maar een leiding ligt er nog niet.

Voorzitter, dan vraag ik mij af wie heeft hier nu de leiding? Voor mijn fractie is dit een uitermate belangrijk onderwerp - want het bevordert duurzaamheid zonder veel overlast. Wij willen daarom niet langer willen wachten. Graag een toezegging van GS dat wij voor de begrotingsbehandeling een overzicht hebben van alle initiatieven, zodat we, indien nodig, aanvullende financiële middelen kunnen reserveren.

Voorzitter, ik rond af. Er staat nog veel meer in de kaderbrief, of eigenlijk er staat nog veel meer niet in de kaderbrief. Het is tamelijk bijzonder om nu in te stemmen met forse bedragen voor met name Smart Mobility en Verduurzaming infrastructuur zonder dat daar een uitgewerkt plan onder zit. Ik sprak in mijn bijdrage over de jaarstukken met nadruk over investeren, maar dat hoeft natuurlijk ook niet met een blanco cheque. Ik wil voorzitter die cheque nu dan ook alleen tekenen als ik de toezegging krijg dat PS, actief betrokken wordt bij de invulling van beide programma’s. En bij Smart Mobility volgens het principe van de motie die de PvdA zojuist indiende.

Tot slot voorzitter een laatste opmerking over de inzet van een deel van de reserve voor binnenstedelijk bouwen voor het OV-knooppunten beleid. Mijn fractie heeft zich hier in de commissie al een tegenstander van verklaard. Hoewel binnenstedelijk bouwen van ons niet eens altijd hoeft, is het onder de huidige provinciale regels wel noodzakelijk. Binnenstedelijk bouwen blijft voor gemeenten een enorme uitdaging. Daar moet geen geld worden weggehaald. Ik roep de gedeputeerde Wonen op in haar eigen budget nog eens goed na te denken over de prioriteiten die zij voor haar begroting vaststelt.

Dank u wel!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.