14 oktober 2019

Beleidsregel stikstof moet worden ingetrokken

CDA Noord-Holland pleit voor intrekken beleidsregel stikstof.  De regel is namelijk strenger dan landelijke regelgeving en onduidelijk over het extern salderen en behoud van latente ruimte. Daarnaast wil CDA Noord-Holland dat ook gekeken wordt naar een drempelwaarde vergelijkbaar met het buitenland. De provinciale beleidsregel stikstof zoals die vrijdag is ingesteld, heeft een onevenredig negatieve uitwerking op de agrarische sector en de voedselproductie. Op basis van gegevens die mogelijk niet correct zijn, mogen geen onomkeerbare besluiten worden genomen.

De Provinciale Aanpak Stikstof-wet (PAS) is een uitwerking van de Europese Habitat richtlijn tot instandhouding van de Natura-2000 gebieden. Invulling van die richtlijn wordt aan de landen zelf overgelaten. Nederland neemt daarbij een extreme positie in met de eis dat een nieuwe ruimtelijke activiteit 0,0 kg/ha extra stikstof mag opleveren. Dit houdt in dat de werkelijkheid niet het probleem is, maar de irreële PAS wet. Waarom kiezen wij niet voor wetgeving die in lijn is met onze buurlanden?  

Een commissie o.l.v. Prof. dr. Ch. W Backes (Universiteit Maastricht 2011) laat zien dat de  regelgeving in de door ons omringende landen Duitsland, België en Denemarken geen nul doelstelling kent. Men kiest daar voor een meer afgewogen toets. Ook zijn er landen die niks doen met stikstof, zoals Frankrijk en Italië. Is het nodig? Sinds 1990 is de uitstoot van stikstof (en ammoniak) meer dan gehalveerd en de relevante streefdata (emmissieplafond) worden in Nederland in 2018 met verwaarloosbare overschrijding gehaald. (Bron CBS 2019)

Als laatste willen we toevoegen dat het voor het CDA steekt dat rondom de stikstofproblematiek vrijwel alleen naar agrariërs wordt gekeken, terwijl er talloze andere sectoren en bedrijven zijn die ook van invloed zijn op de stikstofuitstoot, maar die niet worden meegenomen in berekeningen en modellen. Dat betekent dat ze ook niet worden meegenomen in de maatregelen die getroffen worden. Op korte termijn zullen oplossingen moeten komen om de woningmarkt, de industrie en de agrarische sector, die momenteel compleet vast zitten in hun bedrijfsvoering, weer op gang te krijgen, zonder dat er op de lange termijn nieuwe problemen ontstaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.