19 juli 2022

Blij met eerste stap aanpassing stikstofbeleid; Onze inzet: nooit gedwongen stoppen

CDA Noord-Holland is blij met de aanpassingen aan het stikstofbeleid die afgelopen vrijdag zijn aangekondigd in een brief vanuit ministerie van LNV. Ook de Noord-Hollandse Statenfractie heeft zich de afgelopen weken ingespannen om de plannen aangepast te krijgen. ,,We zijn er nog niet maar dit is een eerste stap,’ geeft Dennis Heijnen aan, fractievoorzitter CDA Noord-Holland. ,,De agrarische sector in Noord-Holland en Nederland is toonaangevend in de wereld en kent goed werkende cooperaties. Het is niet acceptabel om die sector en de vitaliteit van ons platteland ernstig in verval te brengen.’’

Het CDA is positief over het feit dat stikstofminister Christianne van der Wal middelen beschikbaar stelt om versneld een oplossing te realiseren voor de PAS-melders. Ook is er geld voor andere versnellingsplannen met als doel de natuur te herstellen, de stikstofemissie te verminderen en perspectief te bieden voor de agrarische sector. ,,We zijn blij met deze eerste doorbraak. Het is de hoogste tijd dat er duidelijkheid komt voor de PAS melders en dat er perspectief wordt geboden voor de agrarische sector in het stikstofdossier,’’ zegt Willemien Koning, woordvoerder stikstof namens CDA Noord-Holland.

Niet alleen voor de landbouw, die een zeer onzekere tijd doormaakt,  maar ook voor andere sectoren waar ontwikkelingen nodig zijn zoals woningbouw is het belangrijk dat er stappen worden gezet.’’

CDA Noord-Holland is tegen gedwongen onteigening. Onze inzet is dat geen een boer tegen zijn wil zal moeten stoppen met zijn bedrijf. Onze inzet is dat via de gebiedsprocessen de natuur versterkt zal worden, terwijl er tegelijkertijd perspectief is voor agrarisch ondernemers.

Hoewel de brief van afgelopen vrijdag erg cryptisch was opgesteld, blijkt tussen de regels door dat er nu ruimte is om de Kritische Depositie Waarden naar de achtergrond te laten verdwijnen. Dat is voor CDA Noord-Holland een belangrijk punt. Willemien Koning: ,,De Kritische Depositie Waarden van N2000 gebieden zijn niet alleen onredelijk maar ook onnodig streng. Wij hebben in Noord-Holland gebieden waar de KDW’s overschreden worden terwijl de natuur er goed bijstaat. Wij hebben ook gebieden waar de KDW’s zo streng zijn dat ze nooit gehaald kunnen worden zoals in de Eilandspolder. Het systeem van de KDW’s klopt gewoon niet. Sturen op staat van de Natuur is veel effectiever, realistischer en haalbaarder dan alleen sturen op stikstof. Daarbij is Noord-Holland de enige provincie die de KDW’s al heeft vastgelegd in beleidsregels onder leiding van Esther Rommel (VVD) en dat is zeer nadelig voor de agrarische sector. Het CDA zal niet rusten voordat die beleidsregels in Norod-Holland zijn aangepast.’’

De beruchte stikstofreductiekaart zoals minister van der Wal die op 10 juni 2022 gepresenteerd heeft, is van tafel.  Minister van de Wal geeft namelijk in haar brief aan dat de kaart  geen zicht geeft op bedrijfsniveau. Dat wordt specifiek ook gemeld aan kredietverstrekkers zodat blokkades op financieringen kunnen worden opgeheven. ‘’Dat is echt goed nieuws. Vervolgstappen zijn nodig om nog meer duidelijkheid te bieden en een van die vervolgstappen is dus het loslaten van de KDW’s.’’

CDA Noord-Holland wil dat de gebiedsgerichte aanpak wordt ingestoken op een praktische manier. Daarbij moeten alle actoren stikstof inleveren en dus niet alleen de landbouw. Van de gereduceerde stikstof wordt 30% afgeroomd voor de natuur. Het lijkt ons logisch dat degene die stikstof reduceert, zelf mag bepalen aan wie de stikstofruimte beschikbaar wordt gesteld.

Er moet een goed verdienmodel worden uitgewerkt voor agrarisch ondernemers waarbij  innovatie een grote kan spelen en vergoedingen voor natuurbeheer via de Collectieven of via particulier natuurbeheer aan de agrariërs worden uitbetaald. Het is belangrijk dat natuurvergoedingen langjarig zijn.

Een andere aanpassing die op aandringen van het CDA is gerealiseerd is dat de NNN gebieden niet worden behandeld als N2000 gebieden. In de brief van 15 juli wordt namelijk gesteld dat de te behalen doelstelling voortvloeiend uit de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) niet geldt voor NNN-gebieden.

In totaal trekt het kabinet nu ruim een half miljard euro uit voor versnellingsplannen van de provincies. CDA Noord-Holland wil in beeld krijgen welke plannen voor Noord-Holland ingediend en gehonoreerd zijn en zal daarvoor statenvragen indienen. De toegezegde 500 miljoen is ook beschikbaar voor nieuwe technieken om stikstof te reduceren. Dat is goed nieuws en het CDA zal inzetten op goede toepassing daarvan in Noord-Holland.

Om deze aanpassingen voor elkaar te krijgen is binnen de partij veel overleg geweest tussen CDA-politici vanuit de diverse provincies, het agronetwerk, de Tweede Kamer en de partijleider. ,,Wij zijn blij dat onze inzet vanuit de provincie Noord-Holland niet tevergeefs is geweest.  Wij blijven de voortgang van het dossier met een kritische blik volgen. Dit is een doorbraak, een eerste stap. Toch zijn we er nog niet. Een goed vervolg is cruciaal ook voor een vitaal platteland in Noord-Holland. Het stikstofdossier gaat over natuur en bedrijven maar vergeet niet dat het daarmee ook gaat over mensen. Het raakt veel  mensen, gezinnen met een agrarisch bedrijf en ook de visserij keihard. Er moet duidelijkheid komen over toekomstperspectief en verdienmodellen voor de bedrijven. En het veilig stellen van voedselzekerheid. Goed rentmeesterschap vraagt niet alleen om aandacht voor de natuur, maar zeker ook om aandacht voor de mens.’’  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.