16 februari 2021

CDA boos op provincie vanwege beëindiging pilots Natuurnetwerk Nederland

Het CDA is boos op de provincie vanwege het abrupt stopzetten van de pilots voor agrarisch natuurbeheer binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De provincie heeft aangekondigd die pilots per 1 maart vroegtijdig af te breken. “Pilots stopzetten zou acceptabel zijn als er goede oplossingen waren gevonden voor agrarisch natuurbeheer binnen NNN, maar die oplossingen zijn er nog niet,” geeft woordvoerder Willemien Koning-Hoeve aan. “De onderzoeken naar een goed systeem zijn nog niet afgerond. De agrarisch collectieven en LTO-Noord luiden de noodklok over het abrupte einde van de pilots omdat zij op weg waren naar het vinden van goede oplossingen. Wij vinden het zeer betreurenswaardig en zorgelijk dat de provincie het overleg met de boeren op deze wijze laat escaleren. Wij roepen de gedeputeerde op om de pilots alsnog goed af te ronden.” 

De huidige subsidie voor agrarisch natuurbeheer binnen het NNN gaat eind 2022 verdwijnen en dat zal grote gevolgen hebben voor de boeren in de betreffende gebieden. Deze verandering heeft betrekking op minstens 1800 hectare grond binnen onze provincie. Om te kijken naar alternatieve mogelijkheden voor duurzaam agrarisch natuurbeheer was de provincie gestart met een aantal pilots in de Mijzenpolder, Eilandspolder-West en het Wormer- en Jisperveld. Deze pilots binnen Natuurnetwerk Nederland zouden helpen om oplossingen te vinden waar zowel de provincie als de betrokken agrarische ondernemers mee uit de voeten kunnen. De provincie geeft aan dat ze de informatie vanuit de pilots onder wil brengen bij de Regiegroep Laag Holland, onder het mom van een integraal gebiedsproces. Dat gebiedsproces is volgens Willemien Koning-Hoeve niet representatief voor de gehele provincie. Daar komt bij dat de zoektocht naar goede instrumenten voor agrarisch natuurbeheer vermengd wordt met allerlei ruimtelijke ordeningsvraagstukken en zaken als bodemdaling en stikstof. “Dan raak je de focus kwijt. De instrumenten, ontwikkeld in het verkenningsjaar onder leiding van Evers zouden getoetst worden op werkbaarheid en er zou bekeken worden welke aanpassingen eventueel nodig zijn. Deze belofte wordt nu niet nagekomen. Dat is onacceptabel voor het CDA”, aldus Koning.

De boeren verenigd in vier natuurcollectieven en LTO-Noord hebben  onlangs bij de pilots een voorstel neergelegd voor duurzaam agrarisch natuurbeheer. Willemien Koning: “Wij hebben vernomen dat dit instrument draagvlak geniet, stuurt op de doelen, secuur is te monitoren en betaalbaar is. De provincie weigert echter dit instrument mee te nemen in verdere onderzoeken. Dat is een gemiste kans. De provincie lijkt alleen verder te willen met haar eigen instrumenten, maar die blijken voor boeren niet werkbaar te zijn omdat ze veel extra beperkende maatregelen krijgen opgelegd en daar nauwelijks compensatie voor ontvangen. Zij moeten bijvoorbeeld grote investeringen doen in nieuwe stalsystemen voor vaste mest terwijl ze minder compensatie ontvangen. Als het financiële plaatje niet rond te zetten is en boeren elk jaar verlies gaan leiden dan vraag je als provincie het onmogelijke. Er moet gezocht worden naar werkbare oplossingen”, vindt Koning.

CDA Noord-Holland heeft afgelopen week vragen gesteld aan gedeputeerde Esther Rommel en pleit voor de ontwikkeling van goede instrument waar zowel de boeren als de provincie in het kader van natuurrealisatie mee uit de voeten kunnen. De houding van de provincie tegenover de gebiedsbeherende boeren moet aangepast worden, vindt Koning. Draagvlak in het gebied is immers noodzakelijk.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.