21 juli 2022

CDA wil weten hoe provincie stikstofbeleid gaat uitvoeren

Afgelopen vrijdag 15 juli 2022  heeft de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van de Wal een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over Stand van zaken stikstof en landelijk gebied. Het CDA wil weten welke plannen er door deze provincie al zijn ingediend, hoe het geld dat beschikbaar komt wordt verdeeld en hoe de provincie er voor gaat zorgen dat de data over natuur op orde komt. Het CDA heeft schriftelijke vragen ingediend

Inleiding

De minister geeft in haar brief aan dat zij zich realiseert dat de stikstofaanpak grote gevolgen heeft voor het landelijk gebied en voor de levens van mensen, zeker voor boeren. Dat geldt ook voor de agrarische sector in Noord-Holland. ,,Het kabinet heeft overweldigend veel reacties gekregen op wat nu voorligt, ook van mensen die zich grote zorgen maken. Ik ben me goed bewust dat dit impact heeft op bedrijfsniveau en op persoonlijk niveau. Tegelijkertijd verkeren vele ondernemers al te lang in onzekerheid over de precieze opgave waar zij voor staan,’’ aldus de minister in haar brief.  

In totaal trekt het kabinet nu ruim een half miljard euro uit voor versnellingsplannen van de provincies. Het kabinet haalt 504 miljoen euro naar voren uit het Transitiefonds voor de aanvragen van provincies. Het geld lijkt beschikbaar te komen voor voorstellen die provincies al eerder hebben ingediend. Dit voorjaar is namelijk uitvraag gedaan door het kabinet onder provincies, terreinbeheerders en waterschappen voor versnellingsvoorstellen, vooruitlopend op de nog op te leveren gebiedsprogramma’s zoals aangekondigd in de startnotitie NPLG.

In totaal zijn er 90 voorstellen ingediend bij het Rijk. CDA Noord-Holland wil in beeld krijgen welke plannen door Noord-Holland zijn ingediend en welke plannen nu worden gehonoreerd.

Daarnaast stelt het kabinet 250 miljoen euro versneld beschikbaar voor legalisatie van PAS-melders. Het CDA wil weten welk deel daarvan is toegekend aan Noord-Holland en hoe dat zal worden ingezet.

De toegezegde 500 miljoen is ook beschikbaar voor nieuwe technieken om stikstof te reduceren. Het CDA wil weten welk budget Noord-Holland daarvoor heeft ontvangen van het Rijk en welk budget de provincie Noord-Holland nu beschikbaar stelt voor innovatie en hoe dat wordt aangewend.

In de brief (pag 7) geeft de minister aan dat in diverse gebieden het brede doel van een gunstige staat van instandhouding van de natuur kan worden gehaald of dichterbij kan worden gebracht ondanks dat de KDW’s worden overschreden. Zij noemt als voorbeeld de kustgebieden. Rijk en provincie moeten nu forse inspanning leveren om de data op orde te brengen om de ecologische analyses voor de gebiedsplannen daarmee te onderbouwen. Het CDA wil weten welke inzet de provincie gaat plegen om de data op orde te brengen. 

Daarom hebben wij de volgende vragen aan het provinciale bestuur:

 1. De brief spreekt over voorstellen die provincies eerder hebben ingediend bij een uitvraag door het Rijk. Welke voorstellen heeft Noord-Holland in dit kader ingediend bij het Rijk?
 2. Welke voorstellen zijn nu gehonoreerd door de Minister en hoeveel geld krijgt de provincie Noord-Holland voor haar plannen?
 3. Kunt u toelichten hoe u nu versneld aan de slag gaat met de toegekende middelen?
 4. Welk bedrag heeft de provincie Noord-Holland van het Rijk ontvangen voor het legaliseren van PAS-melders?
 5. Bent u tevreden met deze toekenning of heeft provincie Noord-Holland meer geld nodig om PAS-melders te kunnen legaliseren.
 6. Hoe gaat u versneld aan de slag voor het legaliseren van PAS-melders?
 7. Wat gebeurt er met grond die door versnellingsplannen vrij komt?
 8. Kunt u beschrijven hoe het proces verloopt van het opkopen van bedrijven met stikstofrechten? Wanneer wordt de bij het bedrijf behorende grond ook opgekocht en wanneer niet?
 9. Hoe wordt die grond vervolgens verder ingezet en/of verkocht?
 10. Wanneer verwacht u dat de eerste PAS-melders in Noord-Holland gelegaliseerd kunnen worden?
 11. Het Rijk heeft ook geld beschikbaar gesteld voor nieuwe technieken om stikstof te reduceren. Welk budget heeft Noord-Holland van het Rijk gekregen voor innovatie?
 12. Welk budget gaat Noord-Holland in totaal voor innovatie beschikbaar stellen? 
 13. Hoe gaat u dit budget inzetten?
 14. Kunt u toezeggen dat agrarisch ondernemers met deze versnellingsvoorstellen alleen op vrijwillige basis en dus niet tegen hun wil uitgekocht zullen worden?
 15. In de brief (pagina 7) geeft de Minister aan dat in diverse gebieden het brede doel van een gunstige staat van instandhouding van de natuur kan worden gehaald of dichterbij kan worden gebracht ondanks dat de KDW’s worden overschreden. Zij noemt als voorbeeld de kustgebieden. Rijk en provincie moeten nu forse inspanning leveren om de data op orde te brengen om de ecologische analyses voor de gebiedsplannen daarmee te onderbouwen. Welke inzet gaat GS plegen om de data op orde te brengen en wat is daarvoor het tijdspad?
 16. Wat is de meerwaarde en het effect van deze versnellingsoperatie voor de situatie rond stikstof in Noord-Holland?
 17. Wat is de meerwaarde en het effect van deze versnellingsoperatie voor de agrarische sector in Noord-Holland?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.