19 april 2021

CDA Noord-Holland komt met initiatiefvoorstel voor betere bescherming landschap tegen windturbines en zonneparken

Het CDA Noord-Holland heeft een initiatiefvoorstel geschreven met een "checklist" van punten waar in ieder geval aan moet worden voldaan, vóórdat er groen licht kan worden gegeven voor de bouw van windturbines of zonneparken. Uit de stukken van de nieuwe concept omgevingsverordening NH2022 wordt duidelijk dat de provincie van plan is om alle provinciale regels over bijvoorbeeld afstanden van windmolens tot woningen af te schaffen. Wilma van Andel, Statenlid CDA, vindt dit onbegrijpelijk: “Goede provinciale regels, zoals een redelijke afstandsgrens voor windturbines, bieden juist houvast. Ook heeft de provincie een verantwoordelijkheid om te voorkomen dat gemeenten mogelijk windturbines op gemeentegrenzen plannen en overlast over de schutting gooien.” Om onwenselijke uitkomsten te voorkomen van de vele initiatieven die nog langs zullen komen, wil het CDA dat ieder project langs een helder afwegingskader wordt gelegd.

Op 21 april zal de Regionale Energie Strategie 1.0 openbaar worden gemaakt. Hierin worden zoekgebieden vastgesteld waar windturbines en grote zonneparken in Noord-Holland terecht kunnen komen. In het klimaatakkoord is afgesproken om op zoek te gaan naar plekken in Nederland waar windturbines en grote zonneparken goed ingepast kunnen worden. “Helaas zien we dat dit proces op een aantal plekken niet goed is gegaan. Veel inwoners voelen zich overvallen door plannen, omdat het participatieproces tot nu toe vooral organisaties met een bepaald belang op de been heeft gebracht. Dit uit zich uit in veel protest en weerstand”, aldus Van Andel.

Ook wijst het CDA op de kansen die er liggen voor tijdelijke woningbouw op plekken waar de provincie wel tijdelijke zonneparken toestaat. Het CDA vindt het opvallend dat gemeenten wél mogen besluiten om tijdelijke zonneparken in Beschermd Provinciaal Landschap te plaatsen, maar geen tijdelijke woningbouw. “Tijdelijke woningen en zonne-energie zijn goed te combineren, onze oproep is om gemeenten meer ruimte te geven hier eigen afweging in te kunnen maken”, aldus Niek Wijmenga, duo-commissielid voor het CDA.

Het CDA wil met het afwegingskader handvatten bieden in de zoektocht naar de juiste balans voor ieder project. Wijmenga: “De projecten voor windturbines en industriële zonneparken kunnen grote gevolgen hebben voor de openbare ruimte, we moeten heel voorzichtig zijn met het geven van toestemming voor deze projecten”. Wijmenga vervolgt: “Op dit moment zien we dat voorstellen onvoldoende onderbouwd worden, door de handvatten uit het initiatiefvoorstel te volgen kan dit verbeteren”. 

Het CDA wil dat voor alle voorgestelde projecten in de RES in ieder geval de volgende vragen helder beantwoord worden:

  • Is er in de gemeente en buurgemeente(n) een (ruime) politieke meerderheid?
  • Zijn van bezwaren van omwonenden ten aanzien van het effect op leefbaarheid en gezondheid onderzocht of deze terecht (kunnen) zijn en hebben deze onderzoeken impact op het draagvlak?
  • Is het participatietraject goed georganiseerd?
  • Hebben omwonenden de kans gekregen financieel te participeren?
  • Is er duidelijkheid over de ecologische effecten van het project?
  • is er duidelijkheid over de landschappelijke effecten?
  • Is er duidelijkheid over de financiële effecten?

Het initiatiefvoorstel is hier te downloaden. Het provinciebestuur heeft 6 weken de tijd om te reageren op het initiatiefvoorstel van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.