31 januari 2022

CDA voor landschapsplan A8-A9 indien geen verslechtering optreedt voor Broekpolderbewoners

Het CDA ziet het landschapsplan A8-A9 als een majeure stap in de zich jarenlang in het jarenlang voortslepende proces over de verbinding tussen de A8-A9.

Statenlid Christa Kuiper, woordvoerder mobiliteit en bereikbaarheid namens CDA Noord-Holland: "Wij willen nogmaals onze complimenten uitspreken voor dit lanschapsplan dat duidelijk aangeeft welke maatregelen er nodig zijn om het erfgoed Stelling van Amsterdam te verbeteren en hoe de inpassing van de A8-A9 daarin kan worden gerealiseerd. In de commissie M&B hebben wij fervente voorstanders en fervente tegenstanders tegen de aanleg van deze verbinding gehoord en uiteraard hebben wij goed naar deze argumenten geluisterd. Het CDA is altijd voorstander van deze wegverbinding geweest, allereerst om de verkeerssituatie, leefbaarheidssituatie, de gezondheidssituatie in Krommenie en Assendelft te kunnen verbeteren maar om ook om een robuuste oost-west verbinding te hebben. Altijd onder het voorbehoud dat er voor  de bewoners in de Broekpolder geen verslechtering op mag treden. Met dit landschapsplan wordt aan de vele opgaven die er aan de verbinding verbonden zijn duidelijk hoe die ingevuld kunnen worden. De keuze voor een verdiepte verbinding en de in beeld gebrachte aanvullende maatregelen geven ons voldoende vertrouwen dat de bewoners in de Broekpolder niet de dupe zullen worden van de nieuwe verbinding. De verdiepte ligging maakt dat de doorsnijding van het landschap niet zichtbaar is en met de verplaatsing van de tankstations en wegrestaurant Twaalfmaat en Akermaat en het verdwijnen van het golfterrein kan een andere manier van inrichting van het gebied een meerwaarde voor de Stelling van Amsterdam opleveren. Er zijn  nog 3 overwegingen die ik wil benoemen: dat geconstateerd is dat de leefbaarheidsmaatregelen van 10 miljoen euro de problemen in Krommenie en Assendelft niet structureel zullen oplossen, dat de stuurgroep, waarin alle betrokken gemeenten vertegenwoordigd zijn zich positief hebben uitgesproken over het landschapsplan en dat dit eveneens geldt voor de onafhankelijke kwaliteitsraad.

Na de commissiebehandeling is er wel iets waar ik aandacht voor wil vragen. Vandaag gaat het bij het ten nemen besluit natuurlijk over de vaststelling van het landschapsplan. Maar dat is volgens mij niet het enige waartoe we besluiten.  Impliciet wordt ook besloten om aan de minister van OCW te vragen het landschapsplan voor te leggen aan Unesco en aan Unesco te vragen zich uit te spreken over de vraag of met deze wijze van inpassing van de A8-A9 en de werelderfgoed status van de stelling van Amsterdam kan worden behouden. Er wordt ook besloten om aan de Gedeputeerde en GS te vragen financiële dekking te zoeken voor de uitvoering van dit landschapsplan.

Juridisch is het juist om te stellen dat als er groen licht is van Unesco en als er zicht is op de financiering er nog een go-no go moment is. Maar bestuurlijk gezien ligt er dan wel een hele zware motiveringsplicht op het no go. Allereerst richting de inwoners van Krommenie en Assendelft die na ons besluit van vandaag de verwachting hebben dat als aan beide voorwaarde is voldaan, wat op zich al een hele opgave is, er inderdaad verder gewerkt gaat worden aan de realisatie van de weg. Richting de betrokken gemeentebesturen die het belang van de weg en het landschapsplan onderschrijven. Ook richting onze Minister van OCW die naar de Unesco is gegaan met dit landschapsplan om er fiat voor te krijgen. Richting Unesco die zich er over gebogen heeft en die zich er positief over hebben uitgesproken. Voor de mede investeerders in dit plan waaronder ongetwijfeld het Rijk, die gezien de omvang van het nog te dekken bedrag, zich ook absoluut voor zullen moeten inzetten om daar middelen voor vrij te maken. En ook richting de gedeputeerde en zijn ambtenaren die zich hebben ingespannen om aan deze moeilijke opgaven te voldoen. Om dan aan het eind van dit proces met zicht op de financiën en een positief besluit van de Unesco  als PS te zeggen, we doen het toch maar niet lijkt mij bestuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Ik zou graag willen weten hoe de gedeputeerde en andere fracties daar tegen aan kijken."

Kijk hier de inbreng en het verdere debat over het landschapsplan A8-A9 terug: Provinciale Statenvergadering 31 januari 2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.