29 mei 2020

Longread Provinciale Staten

De eerste digitale Provinciale Statenvergadering is een feit. Daar hebben we al veel in meegemaakt. Vastlopende beeldschermen, sprekers die per ongeluk worden weggeklikt of slecht hoorbare en zichtbare gedeputeerden. Microfoons die op mute blijven staan terwijl al wordt gesproken, of microfoons die op mute hadden moeten staan en iets teveel van een reactie weggeven. De leukste onderbreking was van een Statenlid die de vergadering stil legde door te reageren op de deurbel tijdens het stemmen op moties. 

Zoals valt te lezen, is het in de digitale vergaderwereld nog even zoeken naar een nieuwe vergaderorde. Gelukkig is iedereen flexibel en wordt ook tijdens de vergadering nog meegedacht over de beste digitale vergaderwijze. In twee dagen tijd zijn zo onder andere drie belangrijke punten voor de CDA-fractie aan bod gekomen. Als eerste de bouw van de Biomassacentrale in Diemen middels het indienen van een actualiteit, het debat over de economische maatregelen voor de coronacrisis en het behandelen van het voorliggend voorstel over de duinpolderweg. 

Actualiteit Biomassa
Het bespreken van de vergunningverlening van de biomassacentrale in Diemen is door het CDA zelf geagendeerd. De vergunningverlening van de centrale ligt mede onder vuur omdat met de nieuwe vergunning alleen op papier de uitstoot afneemt, doordat de vergunning in het verleden hoger was dan de daadwerkelijke hoeveelheid uitgestoten stikstofoxide. Ons Statenlid Willemien Koning had een goede motie voorbereid met een briljant idee om de bouw van de biomassacentrale in Diemen alsnog tegen te kunnen houden door de nieuwe stikstof regels in te zetten. Hiermee zou de stikstofruimte van de biomassacentrale opgekocht kunnen worden, waardoor de bouw niet door zou kunnen gaan. Voorafgaand aan de vergadering hadden we al de publiciteit weten te vinden. Teleurstellend genoeg is de motie an sich niet door een meerderheid gesteund, ondanks interesse van diverse partijen. CDA is wel blij met de toezegging van de gedeputeerde dat ze deze denkrichting wil bespreken in de volgende commissievergadering van de Staten. 

Coronadebat
Voor de start van de vergadering heeft het CDA drie moties voorbereid om in te dienen. Een om de toeristische sector in Noord-Holland te ondersteunen. Het toerisme ligt stil, terwijl we tegelijkertijd zien dat de inwoners toe zijn aan ontspanning. Daarom willen we inzette op een campagne om meer Nederlanders naar onze provincie te trekken. Daarnaast maakt het CDA zich zorgen om de financiële toekomst van de recreatieschappen. Velen schappen hadden het al zwaar voor de crisis en nu veel evenementen niet doorkunnen gaan slaat dit een flink gat in de begroting. De derde en laatste door het CDA geschreven motie was gericht op de agrarische sector. Er is steun vanuit de landelijke overheid, maar de provincie kan iets doen door de lokale vraag te stimuleren en uitstel te verlenen van de pachtgelden als dat nodig is.

Over de motie van de coalitie die we mede hebben ingediend voor een “Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds” gaf fractievoorzitter Dennis Heijnen aan dat het gaat om heel veel geld, 100 miljoen. “Ik hoop dat Gedeputeerde Staten hier breed kijkt naar de economische uitdaging die voor ons ligt en dit te betrekken in het fonds. Het doel moet zijn zoveel mogelijk Noord-Hollanders aan het werk te houden, zonder al te veel voorwaarden. Maak het praktisch en uitvoerbaar. Ook verwachten wij een gedegen financieringsvoorstel van GS. Geld lenen kost immers ook geld. Wij wachten het voorstel af en zullen het bij de begroting nader inhoudelijk beoordelen.”

Na een lang debat, is de motie voor de agrarische sector door gedeputeerde Rommel ten uitvoer gebracht, de motie over de recreatieschappen heeft het niet gehaald omdat gedeputeerde Loggen aangaf dat genoeg geld beschikbaar was om ze een helpende hand te kunnen bieden, en de motie over het stimuleren van toerisme werd als positief gezien door Loggen en hij zou onze ideeën meenemen, maar behaalde helaas geen meerderheid.

Duinpolderweg
Een week later, tijdens de uitloopvergadering stond het voorstel voor de Duinpolderweg op de agenda. CDA blijft aandacht vragen voor betere oost-west verbinding duin- en bollenstreek voor meer woningen, economie en verkeersveiligheid, onder andere door verdubbeling N205. De nu afgesproken verbreding van de nieuwe Bennebroekerweg is een goed begin!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.