18 november 2019

Maidenspeech Christa Kuiper

 

Geachte voorzitter,

Eindelijk mijn maidenspeech en ik ben er bijzonder trots op dat ik deze hier in jullie gezelschap en in dit gebouw mag houden. Ik ben hier vlak bij geboren en voor mij is de Haarlemmerhout onlosmakelijk verbonden met mijn jeugd. Met mijn opa iedere week naar de hertjes en als het warm genoeg was een ijsje in het pannenkoekenhuis. Veel is veranderd in de loop der tijd maar het is geruststellend dat ook veel hetzelfde is gebleven, zoals de Haarlemmerhout en het Provinciehuis.

Er wordt vaak gesproken over de zichtbaarheid van de Provincie als bestuurslaag maar je hoeft maar naar het PMO te kijken om te zien wat voor enorme belangrijke rol de provincie heeft bij het bereikbaar en veilig houden van onder andere wegen, vaarwegen en fietspaden. Als je als inwoner over een provinciale weg rijdt, dan verwacht je dat deze van goed asfalt is voorzien, de bermen zijn onderhouden en het dynamisch verkeersmanagement systeem je langs de juiste route leidt. En zoals het vaak gaat, iedereen vindt dit normaal totdat een keer een brug niet goed functioneert of je toch wel heel erg lang in de file staat.

Maar het allerbelangrijkste is dat goed onderhoud van onze wegen bijdraagt aan de verkeersveiligheid. We hebben hier al eerder kort over gesproken bij de analyse die de ANWB heeft laten uitvoeren over de verkeersveiligheid van onze provinciale wegen en ook de heer Van der Maas van de VVD heeft bij de behandeling van de begroting aangegeven wat een impact een ongeluk, een dodelijk ongeluk heeft in de levens van vele mensen. Onderhoud samen met een investeringsprogramma dat zich richt op het vergroten van de verkeersveiligheid en het naar beneden brengen van het aantal ongelukken, zijn zaken waarin de provincie echt een verschil kan maken. Voor mij een onderwerp waar ik mij graag deze statenperiode voor in wil zetten. Belangrijk daarbij is dat dit een gezamenlijke inspanning is van GS, de gedeputeerde de heer Tekin in het bijzonder en u als Provinciale Staten. Als er prioriteiten moeten worden gesteld, geld beschikbaar moet komen voor het verhogen van de verkeersveiligheid op onze provinciale wegen zijn wij allemaal aan zet. Zou de gedeputeerde hier nog op willen reageren?

En als nieuw lid van deze provinciale Staten wil ik dan ook bij dezen mijn complimenten uitspreken voor alle mensen die hieraan werken, niet alleen aan het opstellen van het PMO maar ook degenen die voor de uitvoering zorgdragen.

Voorzitter, dit PMO laat zich lezen als een PMO in onderhoud. Allereerst zal er eind 2019 een nieuwe Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen worden aangeboden. Nu het NIKG de kaders stelt voor het onderhoudsniveau zal dit ook van invloed zijn op het in 2020 op te stellen PMO. In deze nieuwe kaders zullen ook de financiële consequenties van de duurzaamheidsdoelstellingen van de coalitie worden verwerkt, die uiteindelijk zullen doorwerken in het onderhoudsprogramma. In het PMO staat beschreven dat een belangrijk principe bij de aanpak van onderhoud transparante afwegingen tussen prestaties, risico’s en kosten is. En wellicht is dit vanzelfsprekend, maar voor het CDA is het belangrijk dat dit ook geldt voor de maatregelen die uit oogpunt van de duurzaamheidsambities van de coalitie worden genomen in het PMO.

Ten tweede. Het PMO wordt dit jaar niet gelijktijdig met het PMI aangeboden omdat er nog gewerkt wordt aan een PMI waarin de ambities en uitgangspunten van de coalitie zijn geïncorporeerd. En de investeringen hebben invloed op het onderhoud want nieuwe wegen, fietspaden, VRI’s betekent meer onderhoud. Maar ook het omgekeerde is waar. Als besloten wordt een bepaalde verbinding niet aan te leggen of langdurig uit te stellen heeft dit gevolgen voor de wegen die nu die verkeersstromen moeten verwerken. Met uitzicht op bijvoorbeeld een nieuwe weg die voor ontlasting zou moeten zorgen, wordt wellicht anders naar de inrichting en het onderhoud gekeken dan wanneer zoiets niet in het vizier ligt. Voor het CDA is het belangrijk dat bij de opstelling van het nieuwe PMI en het daaraan gekoppelde PMO wordt gekeken wat de impact is van het laten vervallen of het langdurig uitstellen van projecten voor bestaande wegen. Ik hoop dat de gedeputeerde dat met mij eens is. Vanuit dat oogpunt kan het CDA dan ook van harte onderschrijven dat onderzocht wordt hoe het PMI en PMO verder kan worden samengevoegd gezien de nauwe samenhang tussen beide.

Het CDA stemt in met het voorstel en wacht af hoe de ambities van de coalitie zich vertalen in nieuwe kaders en het nieuwe PMI en wat dit voor consequenties heeft voor het onderhoud van de kapitaalgoederen.

Tenslotte, voorzitter, het blijft indrukwekkend als je beschouwt hoe veelomvattend en verstrekkend de inzet van de provincie Noord-Holland is als het gaat om het onderhoud van haar kapitaal goederen. Mocht er ooit een evenement komen die daar het licht op wil laten schijnen, dan zou ik voorstellen dat zeker te sponseren, want een beter onderwerp om duidelijk te maken waar de provincie voor staat is moeilijk te vinden. Het is maar een suggestie, dank u wel.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.