20 december 2021

Reactie Provinciale Statenfractie op regeerakkoord

Afgelopen week werd het coalitieakkoord gepresenteerd door ons nieuwe kabinet. Het is onvermijdelijk dat deze nieuwe landelijke afspraken hun doorwerking zullen hebben in ons provinciale beleid.  Het CDA Noord-Holland is overwegend positief over de inhoud en verwacht dan ook een verandering in de houding van de provincie Noord-Holland, met name op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, klimaat en landbouw.

Wonen

Gemeenten moeten in deze wooncrisis meer ruimte krijgen om woningen te bouwen. Het CDA Noord-Holland maakt zich hard voor woningbouw met ruimte voor groen, ook aan de rand van stad en dorp. In het regeerakkoord is opgenomen dat we in heel Nederland gaan bouwen, zowel binnen- als buitenstedelijk en dat hiervoor een aparte minister in het leven wordt geroepen. Ook staat er dat het groen bij buitenstedelijk bouwen moet meegroeien. Wij verwachten dat de provincie de lijn van het Rijk gaat volgen en haar blik verruimt en meer mogelijkheden geeft aan buitenstedelijk bouwen in gemeenten waar daar behoefte aan in.

Klimaat

Het is belangrijk dat gemeenten inwoners de zekerheid kunnen geven over afstand tot te bouwen windmolens. Het CDA Noord-Holland heeft altijd gepleit voor het behoud van een heldere afstandsgrens van woningen tot windturbines en wij zijn dan ook blij dat dit opgenomen is in het regeerakkoord.

Kernenergie

Om de klimaatdoelen te halen wordt het een steeds realistischere gedachte om daarin ook kernenergie als oplossing te zien. Het CDA Noord-Holland is voorstander van onderzoek en innovatie op dit gebied en is blij dat dit kabinet de benodigde stappen wil zetten voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales.

Stikstof

Positief is dat er geld beschikbaar wordt gesteld voor innovatie en dat geen massale onteigening dreigt. Aan de andere kant wordt de lat voor stikstofreductie wel erg hoog gelegd met 50% reductie in 2030. Dat lijkt positief op de korte termijn, maar de vraag is of dit economisch haalbaar is voor betrokken sectoren en of er geen andere oplossingen zijn? Wij maken ons hier zorgen over. De komende tijd zal er gezocht moeten worden naar een aanvaardbaar plan van aanpak dat een balans weet vast te houden tussen economie en ecologie.

Positief is dat de eenzijdige sturing op Kritische Depositiewaarde in natuurgebieden wordt losgelaten en dat er veel meer zal worden gekeken naar de daadwerkelijke situatie in een natuurgebied.  Dat betekent dat ook de provincie op een andere manier zal moeten gaan sturen in de gebiedsprocessen, de gereedschapskoffer moet worden aangepast en alle stikstofbronnen zullen goed in beeld moeten zijn.

Land- en tuinbouw

Voor Noord-Holland is de erkenning van het belang van de land- en tuinbouwsector zeer waardevol. Voor de glastuinbouw is het energievraagstuk de komende jaren de grootste uitdaging. Verlaging van de ODE en inzet van de SDE-subsidie zijn daarom belangrijke punten in het akkoord. Voor onze provincie met veel innovatieve glastuinbouw- en zaadteeltbedrijven zijn goede randvoorwaarden voor energietransitie van groot belang. 

Het regeerakkoord biedt ondernemers met een agrarisch bedrijf perspectief en ondersteuning bij het bereiken van meer biodiversiteit en duurzaamheid. Er wordt voorgesteld om een tussenvorm tussen natuur- en landbouwgrond te introduceren: landschapsgrond. Dit biedt kansen voor ondernemers naast natuurgebieden om zelf het heft in handen te houden, maar zal tegelijkertijd ook weer zorgen voor extra regelgeving en gronden met een nieuw regime. Dat vinden wij jammer. De uitwerking van dit plan moet samen met de agrarische sector opgepakt worden. Agrarisch Natuurbeheer wordt benoemd als een van de toekomstige verdienmodel en wij blijven pleiten om dit ook beschikbaar te houden voor NNN-gebieden.   

Andere verdienmodellen die genoemd worden, vragen nog om verdere uitwerking.

Schiphol

Het akkoord erkent zowel het economisch belang van Schiphol als de overlast voor de bewoners en de natuur. Er wordt daarom flink ingezet op verduurzaming van de luchtvaart. De vraag is echter of dat genoeg is. Het is jammer dat er geen besluit is genomen over luchthaven Lelystad. Opening van deze luchthaven kan de overlast van Schiphol verminderen door vluchten over te nemen.

Tata Steel

Het regeerakkoord ademt een groene industriepolitiek. Voor Tata Steel is dat belangrijk. Tata Steel levert veel werkgelegenheid, maar moet echt vaart maken met een fors schonere productie. De overheid kan hierbij ondersteunen en het lijkt erop dat het regeerakkoord hier een positieve bijdrage aan gaat leveren.

Sport & gezondheid

Voor vitaliteit en ons welzijn maakt sport een belangrijk onderdeel uit van onze gemeenschap en het zijn de sportverenigingen die dit mede mogelijk maken. Het CDA Noord-Holland blijft zich daarom hard maken voor een structurele subsidie voor Sportservice Noord-Holland die een belangrijke rol speelt in kennisdeling, advisering en netwerken onder sportverenigingen. Helaas was deze aanvraag afgewezen, maar het bestuur heeft toegezegd op een update over de beleidsnotitie Sport. Het CDA verwacht hierbij op een verandering in positie, nu in het nieuwe regeerakkoord erkend wordt dat de overheid de sportverenigingen zal ondersteunen.

Cultuur

Wij vinden het belangrijk dat kunst en cultuur toegankelijk zijn voor iedereen, overal in de provincie. Het CDA Noord-Holland richt zich daarom op cultuurparticipatie, cultuureducatie en regionale spreiding en is blij dat met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit ieder basisschoolkind binnen Noord-Holland een culturele basis kan meekrijgen. De uitgangspunten die opgenomen zijn in het regeerakkoord sluiten hier goed op aan, zoals de extra investeringen in cultuurparticipatie.

Mobiliteit

Veiligheid, oog voor nieuwe ontwikkelingen en duurzaamheid zijn de speerpunten van het regeerakkoord op het gebied van infrastructuur. Wij verwachten dit in Noord-Holland in diezelfde volgorde terug te zien: verkeersveiligheid met stip op nummer één, en dan kijken welke duurzaamheidsdoelen daarbij passen, niet andersom. Het CDA Noord-Holland blijft zich hard maken voor voldoende en veilige infrastructuur. Van de €1,25 miljard die structureel wordt uitgetrokken voor het onderhoud en beheer van alle infrastructuur zullen we ons inzetten om voor onder andere de N9 en de N99. Juist op deze wegen valt nog veel te halen op het gebied van verkeersveiligheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.