16 november 2020

Spreektekst statenlid Willemien Koning-Hoeve over het Natuurbeheerplan tijdens de PS vergadering 16 november

Natuurbeheerplan
Het CDA vindt het belangrijk dat er natuurgebieden zijn voor behoud van biodiversiteit, ten dienste van natuur en ten dienst van de mensen om tot rust te komen. Vanuit oogpunt van rentmeesterschap vinden wij het belangrijk dat de gebieden ook goed beheerd worden. Het CDA is blij dat GS voortvarend aan de slag is gegaan met de optimalisatie van de NNN gebieden. Dank dat u dat oppakt en dat de intekening steeds beter aansluit bij de mogelijkheden in de praktijk. Complimenten hiervoor. Wij blijven wel tegen onteigening voor het NNN. Bij aanvang is beloofd dat realisatie op vrijwillige basis zou zijn! Wij hebben ons akkoord verklaard met de totale omvang van het NNN onder die voorwaarde en wij blijven open staan voor herbegrenzingen als op sommige plaatsen de huidige eigenaren willen blijven zitten. Dan moet er naareen andere locatie worden gezocht die wel gerealiseerd kan worden. Verder blijven wij van mening dat inzet van agrarisch natuurbeheer binnen het NNNmoet kunnen. Dat gebeurd ook in andere provincies.

Wij zijn blij dat u via de pilots nu de mogelijkheden tot voortzetting van agrarisch natuurbeheer binnen NNN verkend, maar wij hebben zorgen over het proces. Wij ontvangen signalen dat de instrumenten uit de pilots meer wordenopgelegd dan uitgetest. Wij verzoeken GS om dit verkenningsjaar goed te gebruiken zodat echt bekeken zal worden waar aanpassingen van de instrumenten nodig zijn om de instrumenten goed inzetbaar te maken zodat ze werkbaar zijn voor alle betrokkenen waaronder ook de agrarisch natuurbeheerders en zullen leiden tot realisatie van goede natuur.

Jaartal 2021 uit stukken verwijderen
In het natuurbeheerplan dat voor ons ligt ter besluitvorming wordt voor het subsidiëren van agrarisch natuurbeheer binnen NNN nog steeds als einddatum 2021 vermeld. Wij hebben meermaals verzocht om die einddatum uit de stukken te verwijderen. Wanneer gaat u dat doen? We zijn toch niet voor niets bezig met verkenningsjaar en pilots om agrarisch natuurbeheer binnen NNN te behouden. De pilots lopen langer door vanwege Covid.
Daarnaast loopt de huidige subsidieregeling voor natuur en landschapsbeheer SVNL die vanuit Brussel gesubsidieerd wordt een jaar langer door omdat het GLB ook een jaar langer doorloopt. Ik zie ook dat niet terug in de stukken. Op pagina 42 aangaande de financiering is het niet verwerkt en wordt er niets over vermeld. Wanneer gaat u dat aanpassen? Wij hebben daarover ook al gesproken in de commissie NLG.
Voor continuering van de subsidiebeschikking is het ontzettend belangrijk dat GS tijdig aanpassingen doet in de stukken. Samen met de beheerder heeft de provincie een belang in het behalen van de beoogde natuurkwaliteit. Het kan toch niet zo zijn dat er in 2022 een gat ontstaat in het natuurbeheer. Nu de oude subsidieregeling vanuit Brussel een jaar langer doorloopt moet dat bij de provincie toch ook goed verwerkt worden zodat de beheerders daar aanspraak op kunnen maken en dat ook tijdig weten. Vanaf 2023 moeten ze dan voort kunnen gaan met de nieuwe subsidieregeling.Daarnaast hebben wij als provincie een afspraak met Brussel waarin een bandbreedte is vermeld van het aantal hectares agrarisch natuurbeheer. Daarbij kunnen we de 1700 hectares agrarisch natuurbeheer binnen het NNNecht niet missen. GS Kunt u ons helder en duidelijk toezeggen dat u de beschikbaarheid van het SVNL volgens het huidige GLB in 2022 officieel gaat regelen, het gaat aanpassen in de stukken en het op korte termijn gaatcommuniceren richting PS, natuurbeheerders en andere betrokkenen?

Oostelijke vechtplassen
Dan nog een opmerking inhoudelijk over de plannen. Als we bijvoorbeeld kijken naar gebied Oostelijke Vechtplassen, krijgen we uit dit stuk de indruk dat het voorspoedige verloopt maar de signalen die we krijgen zijn anders. De communicatie met grondeigenaren en inwoners moet toch echt verbeterd worden en het is de vraag of het plan in huidige opzet moet worden afgerond.Daar is ontzettend veel weerstand en onduidelijkheid bij de huidige grondeigenaren waaronder ook particulieren die een deel van hun tuin dreigen kwijt te raken. Wij zijn daar bezorgd over en vinden onteigening ook hier geengoed instrument. Wij willen meer flexibiliteit?  
Dat zelfde geldt voor andere projecten. De communicatie en afstemming met grondeigenaren en omwonenden is vaak een probleem. Wij verzoeken GS ombij alle projecten flexibiliteit te houden om tot goede afspraken te kunnen komen met grondeigenaren en omwonenden en als dat echt niet lukt te kijken naar alternatieven en andere gebieden.

Laten we met elkaar op een prettige, werkbare en op een natuurlijke manier,
natuur realiseren en onderhouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.