10 oktober 2022

Spreektekst Willemien Koning stikstofdebat oktober 2022

Spreektekst van Statenlid Willemien Koning bij het door CDA en JA21 aangevraagde stikstofdebat tijdens de PS-vergadering op 10 oktober 2022:

Het is belangrijk dat polarisatie wordt weggenomen. We moeten het met elkaar doen.

Remkes heeft zijn bevindingen over de aanpak van stikstofreductie gepresenteerd. Dit heeft veel impact op werk van de provincie, op het landelijk gebied, op agrariërs en andere ondernemers. Het is relevant om zo snel mogelijk in beeld te hebben wat er gebeurd met de gebiedsprocessen. Wij zien een samenleving die in meerderheid houdt van het platteland en van de boeren die daar voedsel produceren. Wij zien een samenleving die houdt van de natuur en die verder wil versterken. De politiek gaat er echter veel harder in. Het is belangrijk dat polarisatie wordt weggenomen. We moeten het met elkaar doen.

In grote lijnen is het CDA blij dat Remkes op veel punten aanpassing van het beleid van het kabinet vraagt. Het kabinet heeft een forse tik op de vingers gehad. Remkes heeft gezien hoe redelijke, normale, toekomstgerichte boeren wanhopig zijn geworden doordat het onmogelijke van hen werd gevraagd.

De tijdlijn wordt soepeler en krijgt ijkmomenten. Remkes geeft daarnaast aan dat het goed is om de KDW uit de wet te halen, een beter instrument toe te voegen en te sturen op de staat van de natuur. Er ligt een breed pakket met aanbevelingen. Daarbij een afrekenbare stoffenbalans en veel meer ruimte voor innovatie. Dat vinden wij positief. Toch hebben wij ook zorgen en vragen bij de adviezen uit dit rapport. 

Zorgen zijn er op gebied van het matchen van extensivering met een verdienmodel. Zorgen of het wel gaat lukken om zonering te combineren met goede gebiedsprocessen die bottum up worden ingestoken. En is het in deze tijd van oorlog en hongersnoden en naderende koude winters nog wel verstandig om de agrarische sector te sturen naar krimp? Wij maken ons ook zorgen over de rol van de keten en de consument. Kunnen zij bij de transitie langdurig voldoen aan wat er van hen verwacht wordt? Zijn zij bereid en in staat structureel nog meer betalen voor voedsel dan ze nu al doen? Als dat niet lukt, kunnen landbouwbedrijven na een eventuele transitie niet langdurig voortbestaan.  De effecten moeten dus goed in beeld zijn voordat aanpassing van agrarische bedrijven wordt gevraagd. 

 In onze concrete vragen aan GS willen wij vooral inzoomen op de processen die provinciaal spelen:

1. Het is waarschijnlijk lastig om nu al aanpassingen te doen aan de gebiedsprocessen naar aanleiding van dit adviesrapport van Remkes maar het wordt misschien ook lastig om nu gewoon door te gaan met de gebiedsprocessen. Hoe gaat GS hiermee om?

Reactie GS: Wij gaan gewoon door, daar is het te urgent voor, om de doelen die wij in Provinciale Staten NH hebben gesteld. Indien de wet wordt aangepast/Rijk andere richtlijnen, dan komt GS bij ons terug.

 

2. Herkent GS de uitspraak van Remkes dat er een kloof is tussen stad en platteland en dat polarisatie het moeilijker maakt om uit de stikstofimpasse te komen. Welke inzet kunt u en wilt u plegen om die kloof tussen stad en platteland en de polarisatie in Noord-Holland te verkleinen?

Reactie GS: Door plannen te maken in een gebied en niet met 4 kaartjes te komen (maatwerk).
 

3. Remkes gaf aan dat er voor piekbelasters verschillende opties zijn: uitstoot reduceren tot nul, verplaatsen of laten opkopen en hij wil dat dat binnen een jaar gebeurd. GS kunt u in beeld brengen hoeveel industriële en hoeveel agrarische piekbelasters er zijn in Noord-Holland. Wij verzoeken u bij het beschikbaar stellen van de gegevens alleen de aantallen te benoemen en hun gezamenlijke uitstoot op de N2000 gebieden zonder dat er direct wordt verwezen naar specifieke bedrijven.

Reactie GS: Dat weet GS niet. Kent alleen de industrie, 15 bedrijven waar ze mee spreekt. De vraag is gaje kijken naar wat zijn de grootste uitstoters, of ga je kijken wat zit het dichtst bij een N2000 gebied? GS wacht op definitie van het rijk en gaan daar mee werken . 

 

4. Onlangs heeft Noord-Holland in het kader van versnellingsvoorstellen Stikstof van het Rijk 50 miljoen ontvangen voor de opkoop van gronden. Op vragen van het CDA heeft GS aangegeven dat zij die 50 miljoen waarschijnlijk niet gaat inzetten omdat de voorwaarden niet passend zijn om stikstof te reduceren.  Is GS bereid bij het Rijk te pleiten voor aanpassing van de voorwaarden zodat deze 50 miljoen gebruikt kan worden voor het realiseren van oplossingen voor PAS melders en interimmers, waarvan Remkes ook aangeeft dat legaliseren van deze groep prioriteit moet krijgen.

Reactie GS: 50 miljoen was voor bedrijven die opgekocht willen worden. 250 miljoen is voor de PAS-melders.

Reactie GS na interruptie: gedeputeerde gaat om aanpassing van voorwaarden vragen bij die 50 miljoen, zodat het -hopelijk- niet alleen gebruikt kan worden om grond op te kopen maar juist ingezet kan worden voor stikstofreductie.

 

5. Wanneer kunnen wij een uitgebreide inhoudelijk reactie van GS verwachten op het rapport van Remkes?

Reactie GS: We gaan door met eigen gebiedsgerichte aanpak. Evenwichtig rapport. Minder strenge voorwaarden aan de financiële middelen. Het is het Rijk die nog iets met dit rapport gaat doen. Komen nog met een reactie op het rapport. Komt nog terug op de andere vragen. 14 okt komt het advies. GS zal dit eerder duiden zodat het kabinet NH-perspectief mee kan nemen. In NH zijn wij een grote vrager van stikstof.

 

Het CDA 

 

- Gesproken tekst geldt - 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.