23 februari 2021

Stikstofstrategie: CDA waarschuwt voor vicieuze cirkel

Het CDA Noord-Holland maakt zich grote zorgen over de mogelijkheden voor bijplussen van stikstofgevoelige leef- en zoekgebieden, oftewel het toevoegen van  stikstofgevoelige planten aan hexagonen in N2000 gebieden. Een daling van de stikstofemissie zal de groei van stikstofgevoelige planten stimuleren. Als groei van deze planten leidt tot het aanwijzen van nieuwe hexagonen, zal weer extra reductie van stikstof worden geëist, bovenop de reeds gerealiseerde reductie. Dat geeft geen rechtszekerheid voor bedrijven en kan woningbouw weer op slot zetten. Dan komen we in een vicieuze cirkel terecht. “Een goede staat van instandhouding van stikstofgevoelige planten in de hexagonen die nu aangewezen zijn en ecologisch getoetst zijn, is leidraad. Het kan niet zo zijn dat er steeds nieuwe hexagonen worden toegevoegd. Het CDA wil dat de provincie dat gaat voorkomen bij uitwerking van het stikstofbeleid en daarvoor ook landelijk inzet pleegt”, aldus woordvoerder Willemien Koning-Hoeve. Zij bracht dit naar voren tijdens de bespreking van de stikstofstrategie met gedeputeerde Esther Rommel.

Ganzen
Het CDA vindt het cruciaal bij de uitwerking van het stikstofbeleid dat voorkomen wordt dat bedrijven onnodig opgeofferd worden voor stikstofreductie. De natuurdoelstellingen worden nu niet gehaald en de boeren en industrie krijgen de schuld hiervan, terwijl de emissie ook andere oorzaken kent. In de N2000 gebieden bevinden zich bijvoorbeeld ook enorme aantallen ganzen en andere wilde dieren die grote hoeveelheden stikstof in de natuur brengen door uitwerpselen. Zolang zij niet meegenomen worden als bron en in het beleid, worden bedrijven onnodig opgeofferd. Goed beheer van ganzen in en rond de N2000 gebied is daarom van groot belang om  uitstoot te verminderen.

Flexibiliteit
De opdracht om in 2025 minstens 40 % van de hectaren met stikstofgevoelige habitats in N2000 gebieden onder de KDW (kritische Depositie Waarde) te hebben gebracht vertaalt de gedeputeerde in percentage per N2000 gebied. Het CDA betwijfelt of dat verstandig is. ,,Als we die 40 % bekijken over alle N2000 gebieden in Noord-Holland zou dat meer flexibiliteit geven. In het ene gebied halen we misschien 60 % en in het andere gebied 30 %.’’

Extern salderen
Om te kunnen achterhalen hoeveel stikstofreductie er per sector plaatsvindt, moet de registratie van externe saldering goed geregeld zijn. Daarnaast moet er een waarborg zijn om leegloop van stikstof uit de agrarische sector te voorkomen. Het CDA wil dat bij externe saldering de stikstof die uit de sector van de saldogever onttrokken wordt meegerekend wordt als bijdrage aan de reductie uit die sector. Dit is belangrijk omdat elke sector met een bepaald percentage aan de reductie moet bijdragen en dat kan alleen als ook de externe saldering goed geregistreerd wordt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.