10 september 2020

Woningbouw Stompetoren West geblokkeerd door provincie!

Gedeputeerde Staten heeft in het kader van de omgevingsverordening 9 
discussie locaties aangegeven die het voorlegt aan Provinciale Staten 
voor uiteindelijke besluitvorming. 
Stompetoren West is een van deze locaties dat wordt bestempeld als 
bijzonder provinciaal landschap.. Met andere woorden Gedeputeerde 
Staten wijkt nog steeds af van eerdere toezeggingen, waarin ze aangaf 
mee te zullen werken aan woningbouw in Stompetoren West als 
onderdeel van een bijdrage van de gemeente de Schermer aan de bouw 
van de N23 ad € 400.000,- Dit terwijl de huidige grond in Stompetoren 
West geen enkel beperkend regime kent vanwege natuurwaarde of 
weide vogel gebied.
Het CDA vindt de houding van de provincie onbegrijpelijk en dus 
vooralsnog onbetrouwbaar. De gemeente Alkmaar had ook een regeling 
met de provincie in het kader van de N23 financiering en deze is de 
provincie terecht nagekomen en zo hoort het ook.
Uitbreiding van woningbouw in Stompetoren West ondersteunt de 
behoeft aan meer woningen en zorgt voor blijvende voorzieningen 
aldaar. Tevens heeft een project ontwikkelaar al grond gekocht en geld 
uitgegeven.
Het CDA vraagt het college welke acties het college in deze reeds heeft 
ondernomen en nog zal ondernemen richting de provincie om de bouw 
van woningen in Stompetoren West mogelijk te maken. Tevens wat 
verwacht het college van de gemeenteraad en individuele politieke 
partijen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.