Afvalbeleid

In 2016 is het Afvalbeleidsplan vastgesteld. Het CDA kan zich goed vinden in dit plan.  Afvalscheiding naar 60% in 2020 is realistisch, maar het CDA wil voor de komende periode verder op basis van de volgende uitgangspunten:

-       De gemeente dient vooraan te staan bij (technische) proeven die afvalscheiding bevorderen. Op de Boekelermeer staan de modernste afvalscheidingsbedrijven van Nederland (HVC, GP Groot en Sortiva).

-       De gemeente dient het voorbeeld te geven met MVI (Maatschappelijk verantwoord inkopen) waarbij hergebruik van grondstoffen (nog) meer centraal staat, naast de CO2 footprint van ondernemers.

Aardgasloos

Het CDA is van mening dat nieuwbouwwoningen niet moeten worden aangesloten op aardgas. Nieuwbouwwoningen zouden wel aangesloten kunnen worden op “groen gas”. Op de Boekelermeer wordt het Energy Innovationpark gerealiseerd. Het Energy Innovationpark is de  basis voor de productie van groen gas.

Agrariërs

Van oudsher is Alkmaar een gebied waar veel agrariërs werken en wonen. Zij zorgen voor werkgelegenheid en de groene aankleding van het buitengebied. Zij moeten dan ook de ruimte krijgen. Het CDA ondersteunt agrarische ondernemers door:

·         Het agrarisch verkeer maakt gebruik van de randweg om Alkmaar. Hierdoor blijft de stad Alkmaar zoveel mogelijk gevrijwaard van dit verkeer. Het CDA wil de mogelijkheid van agrarisch verkeer op de randweg structureel maken, dus ook na afronding reconstructie Leeghwaterbrug.

·         Het CDA wil in het buitengebied van de gemeente Alkmaar geen ‘witte vlekken’, maar een volledig dekkend mobiel netwerk en de uitrol van glasvezel.  

·         Meer ruimte te geven om te ondernemen.

·         Verminderen van de regeldruk voor agrariërs.

·         Stimuleren van kavelruil; belangrijk om de agrarische structuur te versterken en de weidegang op niveau te houden

·         Ruimte geven aan agrariërs om duurzame energie op te wekken - aanpakken van riool-overstorten in combinatie met het bufferen van water in het stedelijk gebied, om de waterkwaliteit in het landelijk gebied te verbeteren.

·         Vergroten van bouwblokken van agrarische bedrijven.

·         Gelet op schaalvergroting en verbreding van de bedrijven; dit zal voor een gering aantal bedrijven aan de orde zijn, zodat het ruimtelijk effect beperkt is

·         Het aanpakken van de problematiek van de vrijkomende agrarische bedrijven, in overleg met de agrarische ondernemers en omwonenden.

·         Vereenvoudigen van bestemmingsplannen.

Armoedbeleid

Armoede zou er niet moeten zijn in de gemeente Alkmaar. Toch is het er en daarom zien wij de noodzaak om deze te blijven bestrijden. Zo zijn er veel mensen die een beroep doen op de voedselbank. We mogen niet vergeten dat de voedselbank een particulier initiatief is en daarin zijn kracht vindt. Het CDA omarmt deze mogelijkheid van harte en heeft bijzonder veel waardering voor de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Wij vinden het een taak van de gemeente om deze vrijwilligers en hun initiatieven te ondersteunen. Niet direct via het ter beschikking stellen van financiële middelen, maar juist door een spil te zijn die partijen bij elkaar brengt.

De taak van de gemeente is te zorgen voor goede schuldhulpverlening en er voor te zorgen dat mensen die het even niet zelf kunnen geholpen worden met de beschikbare wettelijke voorzieningen.

Autoluwe zondag

Voor een deel is de binnenstad autoluw. Dat is volgens het CDA voldoende. Winkeliers dienen goed bereikbaar te blijven ook voor mensen met een beperking.

Beperking

In het VN-verdrag voor de Rechten van Mensen met een beperking, heeft de gemeente er een aantal taken bij gekregen. Niet alleen op het gebied van de zorg, maar ook op het gebied van toegankelijkheid van de openbare ruimte en sportbeoefening (zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid van voetballen, schaatsen en duiken voor rolstoelgebruikers). Het CDA is van mening dat alle openbare gebouwen en de openbare ruimte goed toegankelijk dient te zijn voor mensen met een beperking.

Bijzondere bijstand

Het CDA is van mening dat de huidige regels voor de bijzondere bijstand gehandhaafd dienen te blijven.

Brug Driehuizen

Het CDA wil de studie voor een brug buiten de kern Driehuizen voor het zwaar verkeer serieus beoordelen en indien een derde (bijvoorbeeld de Provincie) bereid is gezamenlijk dit project mogelijk te maken, deze brug dan ook realiseren.

Circulaire economie

Circulaire economie is onderdeel van de klimaatopgave. Belangrijk is te inventariseren welke knelpunten in regelgeving, toezicht en handhaving, duurzame innovaties in de weg staan en mogelijk opgelost kunnen worden. Circulaire economie dient regionaal aangepakt te worden.

Crisisopvang

Vanaf 1 oktober 2018 is de gemeente Alkmaar volledig verantwoordelijk voor de opvang van mensen met verward gedrag. Het CDA wil bij het op te stellen beleid betrokken zijn en kijkt daarbij ook naar de voorbeelden in andere steden: de psycholance of zorgtaxi, een meldpunt voor mensen met verward gedrag, straathulp, inzet van een straatpsychiater of het inrichten van een speciale Opvang Verwarde Personen op bijvoorbeeld het politiebureau.

Diversiteitsbeleid

Diversiteit is beleid dat zich richt op het erkennen en waarderen van verschillen tussen mensen. Iedere inwoner (dus jong en oud) in de gemeente Alkmaar moet de kans hebben om op een gelijkwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving en zich kunnen ontwikkelen en ontplooien ongeacht sekse, huidskleur, leeftijd, mate van gezondheid, seksuele voorkeur, religieuze en politieke overtuiging, burgerlijke staat of opleiding.  Het CDA is content met de nota Diversiteitsbeleid en de daarbij horende diversiteitsagenda voor de periode 2018-2022. De focus ligt op de arbeidsmarkt, sport, onderwijs en de buurt. Dit zijn de terreinen waarop nu de meeste aandacht voor diversiteit en inclusie nodig is. Het CDA vindt dat diversiteitsbeleid ook aan de orde is als het gaat om de zorg, bijvoorbeeld bij verblijf in een verpleeghuis of deelname aan dagbesteding: de kans op (ouderen)mishandeling in welke vorm dan ook op eerdergenoemde kenmerken is groot.

Eenzaamheid

Eenzaam zijn en eenzaam voelen is een groot probleem in onze samenleving. Het is wel van alle tijden, maar door de individualisering van de maatschappij is het iets dat veelal binnenskamers blijft – zowel bij jongeren als ouderen.  Het CDA wil dat in de nieuwe raadsperiode nog meer en wellicht breder ingezet wordt op onderzoek naar eenzaamheid. Een geïntegreerde aanpak, meer maatwerk in de aanpak bij eenzaamheid. In het gehele land zijn er al manieren gevonden om hiermee aan de slag te gaan. En ja, we hoeven het wiel niet uit te vinden, maar mogen gebruik maken van wat andere gemeenten hebben ingezet, waarbij hetgeen de gemeente Alkmaar al doet natuurlijk wordt meegenomen.

Energieakkoord

 Voor het CDA is de grootste uitdaging de komende tijd om goede invulling aan het Energieakkoord te geven. De gemeentelijke nota ‘Duurzaamheid 2016 – 2020’ is reeds achterhaald door het Energieakkoord. Dit akkoord stelt centraal flinke reductie van CO2 gebruik. De gemeente aardgasloos maken voor 2050 is dé opgave. Wijk per wijk dient de aanpak te zijn de wijk aardgasloos te maken en tegelijkertijd gebouwen (verder) te isoleren. Hollandse Tuin en Vroonermeer Noord zijn reeds projecten op deze basis. Alkmaar heeft een voorsprong vanwege de aanwezigheid van het warmtenet van de HVC.  Het CDA stelt wel de volgende voorwaarden:

-       Er dient per wijk een goede participatie plaats te vinden. De inwoners moeten goed geïnformeerd worden en tevens dienen er antwoorden te zijn op vragen van bewoners

-       - Aardgasloos moet kunnen. Zowel wijken als bewoners mogen ook andere oplossingen aandragen zoals Groen Gas, warmtepomp, all- electric living,  etc. 

Energiebronnen

 Het CDA is van mening dat de gemeente het Energy Innovationpark in de Boekelermeer actief moet blijven stimuleren. Ondernemers dienen verder gestimuleerd te worden alternatieve energiebronnen aan te boren. Aardgasloos is namelijk niet hetzelfde als (groen)gasloos.  Het CDA wil dat de gemeente meedenkt met de ondernemer bij het afgeven van de noodzakelijke vergunningen indien dit nodig is, om een volgende stap te zetten. Bij de realisering van geluidswerende voorzieningen langs wegen gaat onze voorkeur uit naar geluidsschermen in combinatie met zonnepanelen, waardoor geluidsschermen ook een duurzame functie krijgen.

Elektrisch vervoer

Het CDA wil een verdere stimulering van elektrisch vervoer. De infrastructuur dient de verdere opmars van laadpalen mogelijk te maken. Als dit betekent dat dit ten koste gaat van reguliere parkeerplaatsen dan is dit voor het CDA bespreekbaar.  Het CDA wil in de komende periode 2 plaatsen waar door het (vracht)verkeer waterstof kan worden getankt. 

Fiets-wandel-vaarroutes

Fiets-, wandel- en vaarroutes van uit de stad moeten aansluiten op fiets-, wandel- en vaarroutes in het buitengebied en de kernen. Het moet mogelijk worden om door de hele gemeente te varen met een klein plezierbootje.  Het CDA wil een onderzoek wat er voor nodig is om vaarroutes en kanoroutes te laten aansluiten op de ‘blauwe loper’.

 

Fietspaden

Om het gebruik van de fiets meer te stimuleren en te faciliteren wil het CDA voor het Fietsplan elk jaar € 200.000,- beschikbaar stellen. Tevens meent het CDA dat wij de plannen voor een (snel)fietspad van Heerhugowaard via Alkmaar naar Uitgeest actief moeten ondersteunen; dit ook om de A9 te ontlasten.

Financiën

Een eerlijke economie vraagt om solide gemeentefinanciën. Het CDA heeft de overtuiging dat wij duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn. Uitgangspunten voor het financieel beleid zijn zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. Uitgaven dienen beoordeeld te worden op de door de Verenigde Naties ontwikkelde duurzame doelen van People, Profit en Planet.

Glasvezel

Het CDA wil in het buitengebied van de gemeente Alkmaar geen ‘witte vlekken’, maar een volledig dekkend mobiel netwerk en de uitrol van glasvezel.

Groen

 ‘Groen moet je doen’ is een mooie slogan. Voor het CDA is het uitgangspunt, dat in de gemeente een balans moet zijn tussen woon-werkverkeer, leefmilieu, biodiversiteit en recreatieve mogelijkheden. Het gemeentelijk Groenbeleidsplan 2016 – 2026 vormt de basis. De gevolgen van de klimaatverandering zoals hittestress en aanhoudende droogte kan mede worden tegengegaan door groen.  Het CDA wil dat voortaan elke reconstructie van een wijk of een deel van een wijk (reconstructie wegen en/of riolering) wordt vergezeld van een Groen-wijkplan.

Hangjongeren

Wij zijn voor een harde aanpak van drugsdealers en overlast gevende jongeren, zodat het gevoel van veiligheid op straat toeneemt.

Om dit te bereiken zijn er maandelijkse gezamenlijke overleggen tussen wijkbeheerders, wijkagenten, de jeugdcoördinator van de politie, de woonconsulent van Woonwaard en de ambulant jongerenwerkers. Zij bespreken en verbeteren de aanpak van jeugdoverlast en brengen de overlast gevende groepen in kaart. Goed zicht op excessen van jongeren die tot overlast leiden, zorgt ervoor dat politie-inzet efficiënter kan worden gebruikt en kan worden beperkt.

Ook het aanspreken van ouders op hun verantwoordelijkheid en strikte handhaving is een stap in de goede richting. We zijn er echter nog niet. Het moet namelijk niet kunnen dat burgers niet meer op straat durven of niet kunnen slapen uit angst of geluidsoverlast. Het CDA wil hiernaast ook aandacht voor jongeren die zich wel goed gedragen. Ook hun leefklimaat gaat immers achteruit door overlast van jongeren.

Inkoopbeleid

Het gemeentelijk inkoopbeleid moet gericht zijn op het mee laten doen van lokale bedrijven. Daarnaast dient het gemeentelijk inkoopbeleid gericht te zijn op het gunnen aan bedrijven die mensen met een beperking aan het werk helpen.

Integratie en inburgering

Ook in Alkmaar wonen of vestigen zich mensen met een andere culturele en/of nationale achtergrond. De toestroom van vluchtelingen naar Europa wordt uiteindelijk een lokaal vraagstuk. Het CDA wil het beleid ten aanzien van onder meer huisvesting en toekenning van financiële middelen, voortzetten.

Het CDA vindt dat werk een zeer belangrijk onderdeel is van integratie, daarom moet de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratie achtergrond, nieuwkomers en oudkomers worden verbeterd.  Om de beheersing van de Nederlandse taal en daarmee het toekomstperspectief te vergroten geeft de gemeente actief uitvoering aan de bestaande verplichting om de Nederlandse taal te leren.

Jeugdzorg

Gemeenten hebben er sinds 2015 een flink takenpakket bij gekregen: ze zijn verantwoordelijk voor de gehele zorg van de jeugd. De taken die erbij zij gekomen zijn onder andere: toegangstaken voor de geïndiceerde jeugdzorg, de ambulante jeugdzorg, de open residentiële zorg, de pleegzorg, de crisishulp, de jeugdreclassering en de jeugdbescherming. Verder volgt de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapten. Ook de jeugdzorg plus, voorheen de gesloten jeugdzorg, is overgeheveld naar de gemeenten.

Via regionale aanpak ziet het CDA er op toe dat de kwaliteit van de jeugdzorg gewaarborgd blijft. 

Kerkgebouwen

In Alkmaar staan mooie monumentale kerken. Door de ontkerkelijking is de toekomst van de meeste kerkgebouwen onzeker. In het nabije verleden zijn kerkgebouwen in en nabij het centrum van de stad Alkmaar verdwenen, waar achteraf met spijt van werd gezegd: “Hadden we dat DNA van de gemeente Alkmaar maar bewaard”. De fraaie kerkgebouwen zijn vertrouwd en vormen een belangrijke pijler van het aanzien van stad en dorpen. Er zijn bij de bewoners van Alkmaar veel herinneringen aan verbonden. Daarom is het wenselijk, dat de gemeente een visie heeft op de toekomst van onze kerkgebouwen en bereid is om zodra dat nodig is als sluiting of vervreemding dreigt de regierol op zich te nemen voor herbestemming.   In het algemeen wordt hergebruik en zo nodig herbestemming wenselijk geacht voor monumenten die hun functie verliezen. Monumentenzorg gaat immers ook over het totale beeld van onze gemeente die zo rijk is aan erfgoed; de nota Erfgoed Alkmaar – Erfgoedbeleid Alkmaar 2016-2026 spreekt duidelijke taal. 

Kunst en cultuur

Cultuur verrijkt het individu en verbindt de samenleving. Naast haar wezenlijke waarde en de waarde voor onze identiteit en geschiedenis draagt cultuur bij aan de economie van onze gemeente bijvoorbeeld door bij te dragen aan toerisme en een goed vestigingsklimaat.  De gemeenteraad heeft de Cultuurnota vastgesteld voor de periode tot 2020. De nota is tot stand gebracht met behulp van een intensief participatie traject. In de raadsperiode 2018-2022 moeten er dus nieuwe stappen gezet worden.  Voor het CDA is cultuureducatie in brede zin belangrijk. De gemeente bewaakt de randvoorwaarden en ondersteunt maatschappelijke partners, zoals verenigingen, scholen en culturele instellingen. Daarom vinden wij het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en voor het lezen beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en mensen die minder gebruik maken van andere culturele voorzieningen.

Kunstinstellingen

Klimaatbestendig

Alkmaar klimaatbestendig voor 2050. Dit is het uitgangspunt van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie en hierop is het Alkmaarse beleidsplan Stedelijk Water 2017 – 2026 gebaseerd.  In dit plan moet de gemeente onder andere overstromingen tegengaan, de buitenruimtes zodanig inrichten dat deze bestand zijn tegen hevige regenval. Tevens moet de gemeente hittestress tegengaan en voorbereid zijn op aanhoudende droogte. Het CDA merkt de klimaatverandering en is van mening dat de komende tijd eerder bovengenoemde opgaven gehaald moeten worden. Het CDA is bereid om hiervoor de komende 4 jaar de rioolheffing per jaar 5% extra te verhogen (heffing momenteel gemiddeld € 130,-).

Laaggeletterheid

In de gemeente Alkmaar zijn er diverse programma’s opgezet. Het CDA wil dat deelname hieraan wordt gestimuleerd. Ook degenen die komen uit een niet-Westers land worden gestimuleerd aan programma’s deel te nemen.

 

Linksaffers Alkmaar Noord

Het wordt steeds drukker op de westelijke randweg vanaf het Kanaal. Dit wordt in de toekomst nog drukker door de realisatie van de wijk Vroonermeer Noord. Het CDA wil een studie naar het beter afwikkelen van het verkeer voor alle kruispunten tot de Kogendijk. Een eerdere oplossing op de Martin Luther Kingweg (extra linksaffers) kan als voorbeeld dienen.

LHBTI-emancipatie

Uit de LHBTI-monitor 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau is duidelijk geworden dat ongeveer zes procent van de inwoners van de gemeente Alkmaar lesbisch, homoseksueel, biseksueel, of een trans- of intersekse persoon is. Het CDA zet zich in voor deze inwoners – jongeren en ouderen – met nadruk op het volgende: Het aanspreken van basis- en middelbare scholen op hun wettelijke plichten om LHBTI-acceptatie te bevorderen. Activiteiten voor LHBTI-jongeren te ondersteunen, en de gemeente bevordert dat jeugdzorgmedewerkers, jeugd- en jongerenwerkers voldoende expertise hebben over deze groep. De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin kwetsbare groepen zoals biculturele en religieuze LHBTI´s en LHBTI-asielzoekers, -ouderen, mensen met een beperking en transgenders zich veilig en prettig voelen. De gemeente bevordert dat zorginstellingen beschikken over een Roze Lopercertificaat voor LHBTI-vriendelijke zorg.

Mantelzorgers

Alkmaarse zorgvragers kunnen 1 keer per jaar 200 euro aanvragen voor hun mantelzorger, het mantelzorgcompliment, Dit mantelzorgcompliment is een blijk van waardering voor de goede zorgen. Het huidige mantelzorgcompliment wil het CDA behouden.


Milieu

In Alkmaar is in toenemende mate aandacht voor en zorg om een beheersing van geluid en een goede luchtkwaliteit. Naast leefbaarheid, vormen ook gezondheid en welzijn belangrijke kwaliteiten voor wonen, werken, verplaatsen en recreëren in een gebied.  Het CDA is voorstander van een jaarlijks uitvoeringsplan met de volgende speerpunten: schoner gemotoriseerd verkeer, stimuleren langzaam verkeer/ OV en verdere verlaging uitstoot roet/fijnstof.

Milieuzones

Het CDA is tegen het invoeren van milieuzones. De bereikbaarheidsvisie verbetert in de komende jaren de verkeersstroom, waardoor het instellen van verkeerszones overbodig is. De bron aanpakken door oplaadpunten voor elektrische auto's overal in de stad te maken, zorgt structureel voor een betere luchtkwaliteit.

MKB-stad

Het CDA wil € 50.000,- per jaar beschikbaar stellen voor de tv-campagne ‘de klok wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Alkmaar’, de MKB-stad van Nederland’.

Mobiliteit

Voor het CDA is het uitgangspunt voor de bereikbaarheid en parkeerbeleid Visie Mobiliteit en bereikbaarheid 2017 – 2027. Alkmaar Oost is een grote wijk en ontwikkelingen op het Oudorperbedrijventerrein benadrukken dat bereikbaarheid richting Alkmaarse binnenstad prioriteit verdient. Voor het CDA is het BVR rapport ‘Bereikbaarheid Alkmaar Oost juni 2017’ het uitgangspunt om verder te bezien hoe de binnenring dient te worden aangepast om genoemde bereikbaarheid van de wijk duidelijk te verbeteren.

Naturalisatie

Iedereen die Nederlander wil worden moet bij de naturalisatieceremonie een verklaring van verbondenheid afleggen. Daarmee belooft hij/zij de vrijheden en rechten die bij het Nederlanderschap horen te respecteren en de plichten te vervullen.  Het CDA zou graag zien, dat op die dag op het Stadhuis de Nederlandse driekleur wappert, zodat de burgers en bezoekers van Alkmaar weten dat er iets belangrijks gebeurt: er komen ‘nieuwe' Nederlanders bij.

Het CDA wil dat de gemeente vergunninghouders direct in aanraking brengt met onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt. Vergunninghouders krijgen niet automatisch voorrang bij een sociale huurwoning, maar de gemeente heeft wel de taak hen woonruimte te geven.  Het CDA wil dat de gemeente Alkmaar bij de uitvoering van deze verplichting nadrukkelijk rekening houdt met de toegankelijkheid van sociale huurwoningen voor starters, gezinnen en andere groepen die hierop zijn aangewezen.  Het CDA wil dat waar de gemeente vergunninghouders voorziet van middelen dit in eerste instantie zoveel mogelijk gebeurt in natura en door middel van vouchers. Zo lekken financiële middelen bedoeld voor een goede start in Nederland en dus ook in Alkmaar, niet weg.

Natuur/milieu educatie

Natuur is belangrijk voor kinderen. Door natuurlessen en buitenactiviteiten, ontwikkelen kinderen een gezond bewustzijn over plant en dier. Zelf ontdekken, actief onderzoeken en leren in de natuur, zorgt voor onvergetelijke leermomenten.  In en om Alkmaar zijn tientallen mogelijkheden om erop uit te gaan voor (basis)scholen en kinderopvang. Het CDA wil dat de gemeente het subsidiebudget Natuureducatie voor de basisscholen in Alkmaar met € 20.000,- verhoogt. Het CDA wil dat jongeren zich al vroeg bewust worden van duurzame oplossingen. Daarom gaan wij ons inzetten voor het verduurzamen van bijvoorbeeld schoolpleinen. Hierbij denken wij aan het ‘vergroenen’ van de schoolpleinen en afvoeren van hemelwater voor mogelijk hergebruik.

Nieuwe wegen

In de visie Mobiliteit en bereikbaarheid staat dat elk jaar een Uitvoerings- en actieprogramma moet worden opgesteld ter goedkeuring door de gemeenteraad. Budget kan van jaar tot jaar fluctueren. Maar het principe dat het meer kan kosten dan nu is voor het CDA zeker bespreekbaar. Onder punt 7.1 van ons verkiezingsprogramma geven wij aan dat naast de Visie ook het rapport “Bereikbaarheid Alkmaar Oost, juni 2017 als mede uitgangspunt geldt. Uitvoering hiervan is zeker kostbaar, maar we gaan het realiseren.

Omgevingswet

De Omgevingswet komt er aan. Het effect van deze wet is minimaal zo groot als de decentralisaties in het sociale domein. De voorbereiding van de Omgevingswet dient goed te gebeuren, omdat deze wet de basis vormt voor ieder ruimtelijk plan. Het CDA wil daarom tijd en geld  besteden aan de voorbereiding van deze wet. De gemeente moet, op basis van de reeds aangenomen Omgevingsvisie, in de komende raadsperiode een Omgevingsplan maken. Het CDA stelt voor dit te gaan doen met behulp van burgerparticipatie.

Ondernemers

Plaatselijke ondernemers vormen een andere belangrijke drijfveer van onze economie en daarom willen we hen graag ondersteunen en behouden. Vooral startende ondernemingen zorgen voor nieuwe impulsen en verdienen dus goede faciliteiten. Het Alkmaarse ondernemersloket functioneert goed en dat houden we zo. Alkmaar heeft een gunstig vestigingsklimaat en dat willen we Nederland laten weten. Daarom willen we dit graag bekend maken via de campagne: “De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Alkmaar MKB stad.” Daarnaast stimuleren plaatselijke ondernemers allerlei verenigingen en zijn ze dus onmisbaar voor de leefbaarheid van Alkmaar. Daarnaast wil het CDA het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en bedrijventerreinen meer overlaten aan de ondernemers.

 

Ongedocumenteerden

In de gemeente Alkmaar leven ongedocumenteerden, mensen zonder verblijfsvergunning. Dit kunnen zijn vreemdelingen waarvan de vergunning is verlopen, uitgeprocedeerde asielzoekers of buitenlandse vrouwen met kinderen die door hun (Nederlandse) partner zijn weggestuurd voordat ze recht kregen op een onafhankelijke verblijfsvergunning. Ook slachtoffers van mensenhandel die geen aangifte hebben durven doen en staatlozen die niet kunnen terugkeren naar het land van geboorte, zijn ongedocumenteerd. De gemeente Alkmaar heeft in het afgelopen jaar verantwoordelijkheid genomen voor deze groep kwetsbare mensen. 

De gemeentelijke verantwoordelijkheid is ten slotte van belang vanuit het oogpunt van de openbare orde. De gemeentelijke verantwoordelijkheid helpt ongewenste gevolgen van het dak- en thuisloos zijn zoals zwerven, overlevingscriminaliteit, arbeidsuitbuiting en aanranding te voorkomen. Het CDA zal in de komende raadsperiode deze problematiek blijven volgen, en het gemeentelijk beleid hierop waar mogelijk blijven (bij)sturen.  Ongedocumenteerden hebben recht op sobere minimum voorzieningen, met het oog op een menswaardig bestaan, en toekomstperspectief: in Nederland of in het land van herkomst. Ook voor succesvolle terugkeer is opvang en begeleiding van groot belang.  In Alkmaar zijn veel instanties bij deze begeleiding betrokken, zowel kerken als particulieren. Goede begeleiding bestaat uit 1) mogelijkheden voor dagbesteding en toekomst-oriëntatie, 2) juridisch advies met het oog op verblijf en terugkeer; 3) toegankelijkheid van medische en geestelijke zorg in de praktijk.

 

Openbaar vervoer

Het CDA wil de bereikbaarheid van de stad met de kernen verder verbeteren. De nieuwe dienstregeling OV is reeds een goed uitgangspunt. Het CDA blijft streven naar betrouwbaar, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer en werkt nadrukkelijk mee om dit in stand te houden en de kernen (beter) bereikbaar te maken.

Het gebruik van het Eurokaartje dient zowel op gebruik als op kosten geëvalueerd te worden, ter bepaling van de (mogelijke) voortzetting van dit kaartje.  Het CDA wil samen met de Provincie een buurtbus of andere vormen van collectief vervoer financieel ondersteunen en stelt hiervoor € 75.000,- beschikbaar. 

 

Ouderenmishandeling

Het CDA wil dat gemeente-breed een publiciteitscampagne tegen Ouderenmishandeling in gang wordt gezet. Mishandeling zowel in de 3.5 Seniorvriendelijke gemeente 3.6 Ouderenmishandeling thuissituatie als in zorginstellingen of in centra waar ouderen worden opgevangen – bijvoorbeeld de dagbesteding.  Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen slachtoffer van mishandeling. Ouderenmishandeling is het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij aan de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. Een lange zin, maar voor eenieder is gewoon duidelijk: ouderenmishandeling moet bestreden worden.

 

Parkeren

Parkeren blijft belangrijk voor de stad Alkmaar. In de parkeermonitor Alkmaar staan meerdere wijken waar de parkeerdruk 90% is of meer. Deze wijken zijn benoemd; het CDA wil dat elk jaar één wijk wordt aangepakt om de parkeerdruk beter te reguleren.

Regionale samenwerking

Binnen Noord Holland-Noord, regio Alkmaar en het voormalige HAL- gebied wordt op vele gebieden samengewerkt. Dit zorgt voor schaalgrootte en meer kennis en ervaring. Het CDA wil deze samenwerking verder intensiveren. De fusie tussen de oude gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft de Rijp is een succes. De komende tijd zullen zeker discussies gevoerd worden over verdere samenwerking, maar mogelijk ook over (ambtelijke)fusies. Het CDA constateert het volgende: - Samenwerkingsvormen/fusies  tussen gemeenten vergen veel voorbereiding en nadien veel afwerking: deze opgave kunnen gemeentes eens in de 5 à 10 jaar doen. - Uiteindelijk moet de gemeente die de samenwerking/fusie zoekt dit zelf aangeven - Voor beide gemeenten of meerdere gemeenten moet het een win- win-situatie worden: men moet er beter van worden Het CDA is zich ervan bewust dat schaalgrootte bepaalde financiële voordelen heeft en de gemeente meer invloed kan laten gelden binnen provinciale en landelijke overheid.  Belangrijk is echter dat duidelijk is dat doel en middel twee verschillende zaken zijn.

Rentmeesterschap

Het CDA streeft naar een eerlijke economie. Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook: rekening houden met leefbaarheid en leefomgeving. Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van Rentmeesterschap nadrukkelijk voor het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  Gemeenten kunnen beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloeden. Veel Nederlanders zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie, en bedrijven ondersteunen.

Respijtzorg

Respijtzorg is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Veel Alkmaarse inwoners bieden hulp, ondersteuning of zorg aan hun zieke dierbaren. Om er voor te zorgen dat zij hun zorgtaken langer en makkelijker kunnen volhouden, wil het CDA Alkmaar het aanbod aan respijtzorg vergroten. Het CDA Alkmaar wil dit realiseren door, niet alleen meer vormen van respijtzorg aan te bieden aan de Alkmaarse mantelzorgers, maar ook door het aanbod van respijtzorgbedden te vergroten. Iedere mantelzorger is uniek en iedere mantelzorger heeft een eigen vraag waarbij een passend respijtzorgantwoord hoort. Op deze wijze kunnen mantelzorgers makkelijker tijdelijk ontlast worden van hun zorgtaak.

Samenleving

Het CDA is de partij van de samenleving, het is als geen ander in staat de balans te vinden tussen individuele verantwoordelijkheid en solidariteit. Inwoners, vrijwilligers, lokale ondernemers, verenigingen en geloofsgemeenschappen hebben vaak waardevolle ideeën over de zorg voor elkaar.

Schiphol

Alkmaar is vanaf 2015 lid van de Omgevingsraad Schiphol. Het CDA vindt Schiphol belangrijk voor onze economie voor zowel het aantrekken van bedrijven als wel het zorgen voor werkgelegenheid op de luchthaven zelf.  Het CDA blijft zich inzetten dat vliegtuigen boven de gemeente op voldoende hoogte vliegen, gebruik maken van glijdaling en afzien van keren boven een gebied met veel inwoners.  Tevens blijft het CDA zich in zetten voor duidelijk minder nachtvluchten.

Schuldenpositie gemeente

Het CDA blijft bezorgd over de schuldenpositie van de gemeente en blijft daarom voorstander van verdere verkoop vastgoed en bedrijven en instellingen waarin de gemeente een belang heeft.  Het CDA is en blijft geen voorstander van verkoop maatschappelijk vastgoed zoals parkeergarages.

Seniorvriendelijke gemeente

Het CDA wil dat Alkmaar in aanmerking komt voor het ’keurmerk’ Seniorvriendelijke gemeente.  De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een concept ontwikkeld onder de titel Senior Vriendelijke Stad. Hiermee geeft zij een antwoord op de vergrijzing van de wereldbevolking en wil ouderen in staat stellen om te blijven participeren in de samenleving en hieraan bij te dragen.  Wat is een seniorvriendelijke stad c.q. wat ontbreekt er in de gemeente Alkmaar nog aan de invulling van seniorvriendelijke stad? Het CDA wil bewerkstelligen dat hiernaar onderzoek wordt gedaan, door bijvoorbeeld TNO, op twee onderdelen: 

·         Vitale ouderen in de seniorvriendelijke gemeente Alkmaar, aan de hand van acht domeinen, die samengevat kunnen worden in drie hoofdonderdelen: fysieke leefomgeving, sociale leefomgeving, voorzieningen en diensten in de gemeente Alkmaar.

·         Hoe seniorvriendelijk zijn de wijken en dorpen?  Daarnaast wil het CDA in de komende periode € 75.000,- beschikbaar stellen voor het ontwikkelen van een ouderenapp, zodat ouderen per wijk met elkaar digitaal contact kunnen zoeken.  Het is toch wel bijzonder dat onze levensverwachting toeneemt, en het geeft ons de opdracht daarin als gemeenteraad en met name als CDA te participeren in het sociale beleid.

 

Singelgarage

Het Noordwest Ziekenhuis start vernieuwbouw. Parkeren was en blijft een aandachtspunt. Het CDA is van mening dat in de Alkmaarder Hout terughoudend geparkeerd moet worden. Om die reden wil het CDA de parkeercapaciteit van de Singelgarage mogelijk uitbreiden. Andere redenen zijn de parkeerdruk in het Emmakwartier verminderen en parkeergelegenheid te bieden aan steeds meer bewoners die wonen in de binnenstad. Gezien het bovenstaande is het CDA van mening dat reeds in 2018 hiervoor een studie moet worden gedaan. Het Ziekenhuis dient hier bij betrokken te worden en kan een kostendrager worden. 

 

Sluipverkeer

Het CDA is van mening dat door de stad Alkmaar te veel doorgaand verkeer gaat. Dit zogenoemde sluipverkeer kan beter gebruik maken van de randweg. Het CDA wil een bewustwordingscampagne om de autogebruiker aan te moedigen de randweg te gebruiken.

 

Sociale woningbouw

Uitgangspunt voor het CDA blijft minimaal 30% sociale woningbouw per jaar. Het CDA wil jaarlijks prestatieafspraken maken tussen gemeente en woningbouwcorporaties om te komen tot aantallen nieuwbouwwoningen die worden gerealiseerd in de goedkoopste categorie. Projectontwikkelaars en huurdersbelangenorganisaties worden hier nadrukkelijk bij betrokken.

 

Sport

Het CDA ziet twee belangrijke ontwikkelingen die aanleiding vormen voor het opstellen van een masterplan Sport: de maatschappelijke tendens tot individualisering van de sportbeoefening en de veranderende demografische samenstelling van de bevolking welke gevolgen hebben voor toekomstig accommodatie-gebruik. Dit tegen de achtergrond dat sportvoorzieningen een rol spelen in de leefbaarheid van wijken en buurten. Beide ontwikkelingen vragen om na te denken over de toekomst van de sportvoorziening.  Een masterplan voetbal is in voorbereiding. Het CDA is voorstander dat daarna een plan wordt voorbereid voor zowel de buiten- als de binnensport. Het CDA kan zich goed vinden in de Sportnota Alkmaar 2016 Startsignaal, waar naast sportinfrastructuur, sport stimulering (waaronder breedtesport) en talentontwikkeling bevorderd wordt.

Verder is het CDA tegen het gescheiden sporten van mannen en vrouwen, van welk geloof dan ook. We richten onze sportaccommodaties zo in dat gemeenschappelijk sporten mogelijk is.

Stadscentrum

Het CDA is zich bewust van de verantwoordelijkheid van de gemeente om ook de binnenstad leefbaar te houden. Daarom streven wij naar een betere handhaving van de vergunningsregels voor evenementen en horeca in de stadscentrum  en het terugdringen van geluid(overlast) door beter en eerlijker meten bij evenementen.  Het CDA is ook van mening dat de sluitingstijd van de horecagelegenheden teruggebracht moet worden naar 03.00 uur. Dus geen vrijesluitingstijd meer in Alkmaar.

Strooizout

Strooizout? Nee, sproeisap uit bermgras. Strooizout is milieuvervuilend. Het CDA zou dit gebruik graag willen terugdringen. Het CDA wil dat de gemeente Alkmaar zich aansluit bij een proef met het sproeien van sap uit bermgras. Het sap van gras bevat namelijk veel natuurlijk zout.

Transparantie

Transparantie in de vorm van o.a. bekendmaking op de gemeentelijke website van (on)kosten van bestuurders en (hoogte) van subsidies voor bijvoorbeeld verenigingen en instellingen van welke aard dan ook.

Tegenprestatie

Van mensen met een uitkering mag verwacht worden dat zij bijdragen aan de maatschappij en een maatschappelijke tegenprestatie doen in de vorm van vrijwilligerswerk.

Toerisme

Alkmaar is een aantrekkelijke gemeente voor toeristen en recreanten uit binnen- en buitenland. Het CDA is van mening dat het toerisme tussen de stad, het buitengebied en de kernen beter gecombineerd kan worden.  Wij willen in de omgevingsplannen toestaan dat boeren ‘’kamperen bij de boer’’ opstarten.

Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen.  Het CDA zet onder meer in op (extra) inspecteurs stadstoezicht, het plaatsen van toezichtcamera’s in (fiets)tunnels  en het laten ontwikkelen van de zogenoemde heterdaad-app voor burgers in de gemeente Alkmaar.  Het CDA wil dat de gemeente waar mogelijk ook bijdraagt aan de ‘brandveiligheid’ in woningen, in het bijzonder daar waar ouderen en mensen met een beperking verblijven. Het zogenoemde Veiligheidshuis moet nog meer gaan werken via een persoonsgerichte aanpak. Gemeente, jeugdzorg, reclassering en onderwijs moeten samen zorgen voor een sluitende aanpak voor elke gedetineerde die terugkeert in de samenleving. 

Verenigingen

Verenigingen spelen een grote rol binnen onze samenleving. Via het verenigingsleven staan we met elkaar in verbinding. Wij zijn er trots op dat er in de gemeente Alkmaar zo’n grote verscheidenheid aan verenigingen is. Ook een levendig verenigingsleven is het cement van de samenleving. Daarom wil het CDA het verenigingsleven ondersteunen. Het werkt het beste als gemeente en verenigingen samenwerken aan een gezonde samenleving, waarin mensen wat over hebben voor elkaar.

Het is belangrijk dat het voortbestaan van verenigingen niet afhankelijk is van financiering van de gemeente. Verenigingen ontstaan vanuit maatschappelijk initiatief en vinden hun voortbestaan ook in datzelfde maatschappelijke initiatief. Wel kan de gemeente projectmatig financiële bijdragen geven, bijvoorbeeld ter sterking van de sociale cohesie en bijvoorbeeld ter versteviging van gewenste maatschappelijke ontwikkelingen zoals gezond leven. 

VN verdrag

Mensen met een beperking moeten zich ook buitenshuis veilig kunnen verplaatsen. Het CDA wil doorgaan met het gebruiksvriendelijk maken van op-en-af-ritten bij de stoepen, boomwortelschades op de stoep sneller herstellen en toegangspoortjes bij bijvoorbeeld spoorwegovergangen, geschikt maken voor ‘breed gebruik’. Dit zogenoemde ‘stoeptegeloffensief’ dient voortgezet te worden. Het CDA stelt voor elk jaar € 200.000,- beschikbaar te stellen. Ook wil het CDA dat bij speelplaatsen (meer) banken worden geplaatst.

 

Vrijwilligers

Het lastige en daarmee listige van vrijwilligerswerk is misschien wel dat het pas echt opvalt als het niet meer gebeurt, bijvoorbeeld als de bar van de sportkantine sluit, als de gemeenschappelijke tuin van een wooncomplex overwoekerd raakt, of als het buurthuis de deuren moet sluiten. Maar natuurlijk ook als regeltjes van de overheid initiatieven in de weg staan.  De gemeente moet de randvoorwaarden creëren waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren, binnen de ruimte van wet- en regelgeving.  De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie wil het CDA gratis maken.

 

Vuurwerk

Vuurwerk wordt tegenwoordig steeds eerder afgestoken en is steeds zwaarder. Er is tegenwoordig vuurwerk in de omloop dat in kracht niet onderdoet voor handgranaten, wat kan leiden tot dramatische ongelukken en in ieder geval grote schade. Om die reden heeft de gemeente Alkmaar in de APV geregeld dat vuurwerk niet meer in de binnenstad mag worden afgestoken ter bescherming van onze monumentale panden. Het CDA ondersteunt dat. Het CDA wil dat er beter gehandhaafd wordt op de tijden waarop vuurwerk mag worden gestoken. Tevens pleiten wij voor meer voorlichting aan jongeren over de gevaren van vuurwerk. Het CDA is echter niet van mening dat al het vuurwerk in de stad verboden dient te worden, als het vuurwerk maar legaal vuurwerk is.

Windmolens

Het CDA wil geen extra windmolens in Alkmaar; er zijn voldoende alternatieve mogelijkheden om schone energie op te wekken. Met uitzondering van de nu in BP al toegestane kleine molens tot 12 meter en kleine windturbines.

Woon- ipv winkelbestemming

De detailhandel in Nederland is in beweging zo ook in Alkmaar. Als kernwinkelstad van Noord-Holland heeft Alkmaar een zeer ruim aanbod van grote en kleine winkels. Op ‘Overstad’ vestigen zich meer en meer grote bedrijven en de leegstand in de binnenstad daalt gestaag. Het gevolg is dat de binnenstad compacter wordt dan in de huidige situatie. Dit heeft tot gevolg dat het winkelaanbod in de aanloopstraten zal gaan veranderen. Om deze verandering mogelijk te maken zal de bestemming van de aanloopstraten veranderd moeten worden van alleen winkelbestemming tot bestemming wonen en werken.

Woningbouw

Het CDA is voorstander van vraaggericht bouwen. Zoals meegenomen in de Omgevingsvisie 2017 wordt ‘stedelijk bouwen’ steeds meer het uitgangspunt. Binnen de stad zijn voldoende inbreiplekken. Rond de kernen blijft het agrarische en groene karakter uitgangspunt. Kleinschalige woningbouw aldaar blijft mogelijk. Het CDA denkt daarbij aan 250 woningen in de kernen, om de gezinnen te accommoderen in de komende periode.

Zorgwoningen

Veel mensen moeten langer thuis blijven wonen – dat is in de afgelopen jaren door een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer besloten. Het CDA Alkmaar wil zich er in de komende vier jaar voor inzetten om bijvoorbeeld ‘verzorgingshuizen nieuwe stijl’ van de grond te krijgen in de gemeente Alkmaar.  Ouderen die langer thuis blijven wonen en op latere leeftijd ook zorg nodig hebben, moeten in het woonbeleid beter gefaciliteerd worden. Nu zijn zorgwoningen met centrale voorzieningen nog moeilijk te realiseren binnen het huidige huur- en puntenbeleid.  

Het CDA Alkmaar wil ook de herinvoering van het zogenaamde seniorenlabel. Dit zowel in de sociale sector als (via marktpartijen) in de private sector. Hiervoor dient meer ruimte te komen, zodat er meer (zorg)woningen gebouwd kunnen worden die voor ouderen zowel in de sociale (huur)sector, als in het midden- en dure (koop)segment bereikbaar zijn. Voordat bestaande verzorgingshuizen gesloopt dreigen te worden, moet de gemeente in contact treden met de eigenaar van het gebouw om te bewerkstelligen dat binnen de grenzen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning het gebouw ingericht kan worden voor huisvesting van ouderen. Daarnaast zijn er de leegstaande kantoorgebouwen; die gebouwen kunnen hergebruikt worden om daarin de mensen te huisvesten die verzorging nodig hebben – jong en oud. Ook hierin moet de gemeente een voortrekkersrol vervullen, uiteraard in samenspraak met bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.