19 juli 2017

CDA Amstelveen pleit voor sterkere positie mantelzorgers

Amstelveen - De positie van de mantelzorger moet worden versterkt. Dat bepleitte CDA Amstelveen woensdag tijdens de behandeling van de Kadernota 2018. 

De christen-democraten vinden dat mantelzorgers standaard moeten worden uitgenodigd bij de zogenaamde keukentafelgesprekken. "Waarbij ook echt geluisterd wordt naar zijn of haar inbreng en goed gekeken wordt naar de capaciteiten en veerkracht.", zei fractievoorzitter Ferry van Groeningen tijdens de algemene beschouwingen.  

Hieronder de complete inbreng van het CDA. : 

Het gaat goed
Het gaat weer goed met Nederland, en het gaat in het bijzonder heel erg goed in Amstelveen. Dat is het beeld dat uit de Kadernota 2018 en de vaak geroemde lijstjes waar we als Amstelveen in de top 3 staan naar boven komt.

We houden als gemeente geld over, terwijl we de transitie in het sociaal domein redelijk tot goed hebben doorstaan. We hebben het nu zelfs over sparen vooraf. Welke gemeente kan ons dat nazeggen?

Onheil komt uit Den Haag
Alle onheil lijkt dan ook uit Den Haag te komen. Van groot leed zoals de tekorten bij onze jeugdzorg die vooral komen door de opgelegde bezuinigingen op het budget, tot klein leed als het gaat om starre wetgeving als wij iets leuks willen toestaan zoals een korenwijntje bij de Hollandse Nieuwe en eisen aan vergunningen die we moeten stellen die bijvoorbeeld de Avondvierdaagse dwarsbomen.

Ontwikkelingen en logica van de vrije markt, lijken zich autonoom voor te doen aan Amstelveen. Neem de parkeerdruk in Amstelveen Noord door betaald parkeren in Amsterdam, Airbnb, en de Brexit.  

Je vraagt je af wat er wezenlijk veranderd is sinds de economische crisis. Een keerzijde dient zich dan ook al aan bij onze aanbestedingen die veel duurder uitpakken dan voorzien, zoals de aanbouw van de Goudsmit sporthal. Het kan verkeren. 

Maar wat betekent dit alles voor onze inwoners? Lokale politiek lijkt soms niet veel meer dan het zoeken naar oplossingen in een beperkte beleidsruimte

De gewone Amstelvener
Voor het CDA staat centraal dat het pas goed gaat met Amstelveen als het met de gewone Amstelvener goed gaat. Een ietwat beladen term in deze raad, maar het CDA bedoelt onze ouderen, de MBO’er, de leraar, politie agent en verpleegkundige. Ze zijn bezorgd. Zij voelen te weinig bescherming in een wereld die razendsnel verandert. 

Het CDA wil niet terug in de tijd, de vraag is wat we lokaal kunnen doen! En dat positief geformuleerd. Zoals dat gebeurt bij het initiatief van de burgemeester met Mensen maken Amstelveen. Want herstel van vertrouwen begint in de directe leefomgeving van onze inwoners. De thema’s van het CDA passen daar goed bij:

1) familie en gezin,
2) waarden en traditie,
3) de eerlijke economie en
4) zorg voor elkaar.

Langs deze meetlat heeft het CDA de Kadernota gelezen en heb ik deze bijdrage geschreven.

Grote projecten
Zo langzaam aan gaan we naar de uitvoering toe en zijn de grote besluiten genomen. Dit geldt in ieder geval voor de Amstelveenlijn. Amstelveen gaat de komende jaren op de schop en het wordt spannend of alle voorbereidingen goed uitpakken.

Voor het Stadshart hebben we onlangs een visie vastgesteld. Op basis van deze visie moeten we nu aan het werk en zal elke stake-holder zijn steentje moeten bijdragen.

Als het om de A9 gaat heeft het CDA de verdiepte ligging bij het Oude Dorp vanaf begin aan gesteund. Prima resultaat dat dit nu lukt. Ondanks eerdere terughoudendheid, waarbij ook stedenbouwkundige argumenten een rol speelden, gaan we bij de Bovenlanden nu toch extra verbreden. Is dit een echte kwaliteitsimpuls voor Amstelveen?

Naast het omgevingsmanagement is de informatieruimte onder de naam Inzicht in de bibliotheek een goed initiatief. Ook voor de bibliotheek zelf die tenslotte steeds meer een andere rol binnen de samenleving krijgt.

ICT
ICT en overheid is, ook historisch gezien, geen gelukkige combinatie. Overschrijdingen van budgetten en falen van systemen zijn aan de orde van de dag, overigens zowel bij overheid als bij het bedrijfsleven.

Van belang is dat de burger anders met de gemeente wil communiceren. We moeten hen hierin faciliteren en dat stelt hoge eisen aan de digitalisering van de gemeente en een cultuuromslag binnen de organisatie. De opdracht blijft alert te zijn op mensen die deze wijze van communiceren zich niet eigen hebben gemaakt, de digibeten in onze samenleving. Je hebt immers zelf de keuze op welke manier je contact zoekt met de gemeente.

Bovendien vergt die cultuuromslag ook een miljoenen-investering. We zullen kritisch blijven op de kosten ten opzichte van de verbeteringen en kostenbesparingen die daar tegenover staan.

Privacybescherming
Voor het CDA staat de privacybescherming centraal als het gaat om ontwikkelingen als blockchain en big data. De burger moet eigenaar blijven van zijn eigen data en informatie. En moet ook zelf kunnen besluiten of hij zijn informatie wil delen met derden.

Om dit uitgangspunt te verankeren in de organisatie, en om vast voorbereid te zijn op strengere wetgeving die eraan komt, dient het CDA dan ook een motie in met als titel “Privacy van de burger in de smart city."

De motie wordt mede ingediend door D66 en de SP.

Citymarketing
De inzet bij Citymarketing op MKB en het intensiveren om bedrijven hiernaar toe halen kan de goedkeuring van het CDA wegdragen. De inzet op overloop van toerisme uit Amsterdam heeft voor het CDA geen prioriteit.

Waarom erkennen we niet gewoon wat Amstelveen is? Een hele fijne gemeente om te wonen, te werken en naar school te gaan en te sporten in het groen. In welk opzicht zouden we achterop kunnen raken vraag ik aan de wethouder?

Economie en expats
Amstelveen is een gastvrije gemeente. Als het om expats gaat horen we vooral de positieve kanten zoals werkgelegenheid, koopkracht en de festivals Diwali en Japanfestival.

Dit zorgt voor kleur en reuring in Amstelveen. Tegelijkertijd moeten we ook constateren dat het in onze markteconomie wel heel aantrekkelijk wordt om woningen op te kopen en te verhuren. Makelaars die hier ook elke week actief mee adverteren in de lokale media.

Wat betekent dit echter voor de Amstelvener? Om elke m2 wordt keihard gestreden zoals de wethouder ook schetste in de Commissie ABM. Maar vervolgens zitten we op onze handen en zien we een weinig richtinggevend College waarin het liberale gedachtengoed van eigendom en zelfbeschikking de boventoon voert.

Terwijl Amsterdam onverdroten voort gaat met het binnenhalen van internationale bedrijven, en vooraan staat bij de Brexit, zien we werknemers naar het fijne Amstelveen komen om te wonen met steeds meer onderhuur en aankoop van woningen als belegging voor de verhuur als resultaat. Controle op de wijze waarop dit gebeurt ontbreekt. Dit draagt bij aan een oververhitte woningmarkt en zo wordt het steeds moeilijker voor onze inwoners een huis te bemachtigen.

Tegelijkertijd gaat er wel extra geld naar de bestrijding van Woonfraude. Het CDA vreest echter dat het effect minimaal zal zijn en de nadruk eenzijdig komt te liggen op handhaving binnen de huursector. Dit zien we ook bij Airbnb. Het liberale college plaatst eigendom op een voetstuk en wil niet normstellend zijn in een vrije markteconomie.

Woonagenda
Dat brengt ons bij de Woonagenda, een van de belangrijkste pijlers uit het Coalitie akkoord:
Na een wat aarzelende start is de wethouder, mede geholpen door de markt, op stoom gekomen. CDA staat voor gemengde wijken met huur, koop en sociale huur.

Het CDA maakt hier wel een duidelijke keuze en richt zich op zo veel mogelijk toevoegen van middel dure huur aan de woningvoorraad. Hier ontbreekt het duidelijk aan in Amstelveen. Het CDA begon hiermee met een amendement bij De Scheg met toevoeging van 35 middel dure huurwoningen. Daarna hebben we de motie dynamische stad van de PvdA mede ingediend. Vervolgens werd eenieder wakker en volgde de brede motie voor realisering van meer middel dure huur in Amstelveen.

Hier zit volgens het CDA dan ook de winst voor Amstelveen, voor onze jongeren, onze verplegers en politie agenten.

Voor het CDA is de volgende stap dat we op zoek gaan naar mogelijkheden om de beginhuur tussen de 750 euro tot 900 euro te krijgen en deze woningen vervolgens met gematigde huurstijgingen voor bijvoorbeeld de komende 10 jaar, ook daadwerkelijk middel duur te houden.

Het CDA is ook niet bang voor de bouw van wat kleinere woningen in oppervlakte omdat dit de dynamiek op de woningmarkt zal vergroten. We zien hiervoor initiatieven in Amsterdam en andere steden. Goed voorbeeld doet goed volgen zou ik zeggen. Kan de wethouder de mogelijkheden voor Amstelveen schetsen?

Uiteraard steunen we het omzetten van de Koopgarant regeling naar de Starterslening in Amstelveen. We zien dit als een welkom steuntje in de rug voor de starter in een lastige woningmarkt.

Sparen vooraf
Tegelijk mogen we onze bestaande wijken zoals Groenelaan en delen van Keizer Karel Park niet vergeten.

Hier wil ik het bruggetje maken naar Sparen vooraf. Waarom gaan we niet direct aan de slag met stadsvernieuwing of onderhoud van onze voorzieningen. We erkennen allemaal de noodzaak tot modernisering van omgeving en woningen zien in onze wijken uit de jaren 50 en 60.

Woningcorporaties willen, in Amstelveen mede door inzet van onze wethouders bij opstellen van de prestatie afspraken, ook een stapje harder zetten in de verduurzaming van hun woningbestand.
We zijn er trots op dat we de beste solvabiliteit en laagste schuldenlast per inwoner in Nederland hebben.

Echter, in solvabiliteit is het niet fijn wonen!
Het CDA vindt dat beide moties die op Sparen vooraf zijn ingediend dan ook meer aandacht verdienen en apart in ABM besproken zouden moeten worden.

Het CDA wil hierbij aandacht vragen voor onze vernieuwde wijkwinkelcentra: Er wordt volop geïnvesteerd, maar leegstand is ook te zien. Zijn de huren niet te hoog voor een kleine middenstander uit Amstelveen?  Of moeten we erkennen dat winkelruimte nog slechts voorbehouden is aan de Actions en Kruidvat van deze wereld?

Deeleconomie/eerlijke economie
De deeleconomie kent onmiskenbaar voordelen, bijvoorbeeld als het gaat om auto’s delen en afname van de parkeerdruk. Er is echter ook een duidelijke schaduwkant. En dan richt het CDA zijn pijlen op het eerder genoemde Airbnb.

Het CDA wil nu snel duidelijkheid. Van Airbnb zelf hebben we niet veel te verwachten. Airbnb is een keiharde commerciële propositie die de Nederlandse huizenmarkt ontwricht. Het CDA wil een meldplicht waardoor ook het betalen van toeristenbelasting normaal wordt.
En wat is erop tegen om maximaal 30 dagen aan te houden, het gaat tenslotte om vakantieverhuur?

De lokale overheid moet hiermee aan de slag. Dit soort fenomenen hebben direct invloed op de leefomgeving. En als het regent in Amsterdam, druppelt het in Amstelveen. We kunnen het niet alleen aan privaatrechtelijke verhoudingen binnen bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren overlaten. Het bestuur van een VvE, die vaak bestaat uit goedwillende bewoners, verzuipt in dit ingewikkelde dossier. Hoe spreek je je medebewoner aan?

Sportbedrijf
Met een nieuwe directie en Raad van Toezicht lijkt de rust te kunnen terugkeren bij het sportbedrijf. De frictiekosten van 1.25 mln zijn fors maar geven het sportbedrijf de ruimte nu echt zelfstandig te worden en op eigen benen te staan.

We hopen dat dit afdoende is, maar we blijven zorgen houden, zeker nu blijkt dat eerdere bezuinigen op sport wel degelijk inhoudt dat de sportende Amstelvener meer gaat betalen. We zien dit bijvoorbeeld door een hogere prijs voor een zwembadkaartje. 

Openbaar vervoer
Het primaat van de markteconomie kwam ook terug bij de concessie voor het openbaar vervoer. Connexxion richt zich volledig op de forens door van de voor Amstelveen belangrijke 170 lijn een R-net verbinding te maken.

Met inzet van wethouder, ambtenaren en regioraadsleden en met steun van de gehele raad, hebben we weten te voorkomen dat buslijn 199 grotendeels opgeheven wordt en dat de halte bij de Graaf Florislaan verloren zou gaan.

Het is nu opgelost, echter het zit blijkbaar niet intrinsiek in de bedrijfsvoering van Connexxion, wat nota bene een Openbaar vervoer maatschappij is en primair ten dienste zou moeten staan van de samenleving.

Schiphol
En tenslotte Schiphol dat steeds meer een stempel op Amstelveen drukt als het gaat om ons beschikkingsrecht waar te wonen en bouwen. Maar ook als het gaat om geluidsoverlast en milieu zoals de uitstoot van fijnstof en de gevolgen voor de gezondheid.

Het CDA vraagt zich af wat de inzet van Amstelveen moet zijn. De regio rondom het nieuwe vliegveld Lelystad laat ons volledig in de steek. Niemand wil een deel van de overlast op zich nemen. Er is volop discussie over capaciteit en aanvliegroutes. Schiphol zal ook met de eerste 25.000 vluchten en later maximaal 45.000 vluchten op Lelystad niet ontlast worden. Schiphol zelf houdt vast aan 500.000 vluchten en zal met een beroep op technologische vooruitgang blijven zoeken naar groei.

Moeten we hier niet eens zeggen “genoeg is genoeg”?

Duurzaamheid
Het CDA onderschrijft de uitgangspunten voor een duurzaam Amstelveen: fossielvrij, de circulaire economie en een inclusieve maatschappij.

Het CDA kiest hierbij voor steun en initiatieven vanuit de samenleving. Je ziet de positieve resultaten bij afvalscheiding dat zo langzaam aan de goede kant opgaat.

Voor sommigen gaat het nooit hard genoeg, maar we moeten de burger niet verliezen in de omschakeling en niet alles van bovenaf opleggen. We zien bijvoorbeeld de moeite die het kost om 70% van de huurders mee te krijgen bij renovaties en verduurzaming van de woningvoorraad van de corporaties. Terwijl corporatie Eigen Haard net aankondigt hierop een extra inspanning te willen doen.

Met tastbare oplossingen en begrijpelijke taal krijgen bewoners eerder gevoel voor verduurzaming. Het delen van de juiste informatie met de bewoners zorgt dat zij ambassadeur worden voor een duurzame woning. Als voorbeeld hiervoor hebben we de ontwikkelingen bij de flats op de Van HeuvenGoedhartlaan met belangstelling gevolgd.

In de circulaire economie moet er ook aandacht zijn voor de mens. Grote technologische veranderingen zullen de arbeidsmarkt structureel beïnvloeden. We moeten ervoor waken dat te veel Amstelveners hierbij langs de zijlijn komen te staan, met maatschappelijke onvrede als gevolg.

Duurzaamheid ligt het CDA dus na aan het hart. We organiseren dan ook in het najaar, samen met onze CDA collega’s uit de regio en met Duurzaam Gebouwd, een duurzaamheidscongres waar we op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen.

Daarnaast zal er aandacht zijn voor stedelijke problemen, zoals de uitstoot van fijnstof en de gevolgen voor de gezondheid.

Mantelzorg
Hiermee is het bruggetje gemaakt naar het sociaal domein.

Inmiddels gaat hier 67 miljoen euro in om in Amstelveen, zo’n 40% van het totale budget van Amstelveen.

Het CDA streeft in het sociaal domein naar een overheid die nabij is, langskomt als je zorg nodig hebt en bij de keukentafelgesprekken openstaat voor de inbreng van de hulpvrager. En dit inclusief de bijdrage van de mantelzorger die actief wordt uitgenodigd en bij voorkeur meekomt naar het keukentafelgesprek. En waarbij ook echt geluisterd wordt naar zijn of haar inbreng en goed gekeken wordt naar de capaciteiten en veerkracht.  

Sinds de overheveling van in de zorg van rijk naar gemeente zijn verschuivingen te zien. Zo is een ontwikkeling te zien waarbij de mantelzorg toeneemt en de huishoudelijke hulp afneemt. Er is steeds gezegd dat mantelzorgers als vrijwilliger niet de beroepskrachten moeten vervangen, maar deze ontwikkeling baart het CDA grote zorgen. Daarom dient het CDA, samen met VVD, GL, CU en OcA een motie in die erop is gericht om de mantelzorger een steuntje in de rug te geven en proberen te voorkomen dat ze overbelast raken. Want dan zijn we nog verder van huis.

Dat wij in deze motie de jonge mantelzorger niet expliciet noemen, ligt in het feit dat er eerder een motie met een Plan van Aanpak is aangenomen waarin de geplande activiteiten in 2015 en 2016 voor jonge mantelzorgers zijn verwoord. Van deze activiteiten hebben wij tot op heden nog geen terugkoppeling ontvangen.

Wij vragen de wethouder of we deze terugkoppeling kunnen ontvangen?

Zelfredzaamheid
Langer thuis blijven wonen geeft ook een afname in zelfredzaamheid. Ook hier raken mantelzorgers in toenemende mate overbelast. En er is ook een tekort aan wijkverpleegkundigen die vroegtijdig signalen kunnen opvangen als er iets mis gaat. Amstelveen is één van de meest vergrijzende gemeenten van Nederland en de problematiek zal niet onopgemerkt blijven op de Spoedeisende Hulp van het Amstelland Ziekenhuis.  

Het CDA maakt zich over deze ontwikkeling grote zorgen.

En dit allemaal tegen de achtergrond dat in 2020 ruim 20% van de Amstelveners ouder is dan 65 jaar die steeds meer voorzieningen nodig hebben om langer thuis te kunnen blijven wonen.

De overheid verwacht te veel van zelfredzaamheid, zeker als het zelf de positie van zwakkeren ondergraaft door ingewikkelde regelgeving. Je ziet dit bijvoorbeeld bij mensen met problematische schulden. We zullen de motie van GL hierover dan ook steunen.

Buurthuizen
Investeringen in buurthuizen nieuwe stijl krijgt steun van het CDA. We gaan nu, na Westwijk, Randwijck en De Bolder aan de slag met het Noordammercentrum. Er ligt een motie om nog meer vaart te maken, maar iedereen komt aan de beurt. Dit blijkt uit de antwoorden van de wethouder op de verschillende vragen over dit onderwerp.

Maar het CDA pleit ook voor een lokale overheid die zorgt voor veiligheid. We steunen de inzet van de burgemeester bij de aanpak tegen inbraken en voor inbraakpreventie. We delen haar zorgen over de politie inzet in Amstelveen en steunen haar bij haar doel de inzet niet onder een kritische grens te krijgen. We hopen wel op zichtbaar resultaat.

Uiteraard zullen we in dit verband de motie voor de buurt whats’ app steunen.

Mensen maken Amstelveen
En dan komen we uiteindelijk vanzelf op Mensen maken Amstelveen

Begonnen bij onze burgemeester die zich ergerde aan de somberheid in de samenleving.

Er is veel werk verzet en er komt iets los onder de bezielende leiding van de burgemeester.
We moeten echter opletten dat deze positieve ontwikkeling niet ondergraven wordt door de minpunten van de deeleconomie of door een overheid die het door aangescherpte regelgeving steeds lastiger maakt om kleinschalige buurtgerichte evenementen te organiseren.

Omgevingswet
Bij al deze ontwikkelingen komt een nieuwe uitdaging op ons af, namelijk de Omgevingswet

Een mega transformatie, vergelijkbaar met de transitie in het sociaal domein.
Het College beschrijft vooral wat de organisatie te doen staat en stelt hier middelen voor beschikbaar. Maar juist de gemeenteraad zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen in de voorbereiding. We gaan immers van nee tenzij, naar ja mits bij het beoordelen van initiatieven.

Als we ons als raad niet zelf in positie zetten, zal de positie van de raad verslechteren en krijgen we minder te zeggen.

We gaan naar uitnodigingsplanologie waarbij inwoners en ondernemers aan zet zijn en de nieuwe wet veel taken aan het College van B&W delegeert. We moeten het College hierbij kritisch volgen in hoeverre ze ons als raad blijven betrekken en ervoor zorgen dat we niet gedoemd zijn tot het enkel geven van een zienswijze.           

We zullen ook budget vrij moeten gaan maken voor initiatieven van burgers.

Het CDA staat dan ook welwillend tegenover de motie van BBA, maar constateert wel dat dit slechts een van de vele mogelijkheden is om burgers te betrekken bij lokale besluitvorming. Verdient dit voorstel niet om breder bediscussieerd te worden in de raad, dan nu bij de Kadernota waar het bijna een voetnoot is? Vraag ik aan de indiener.

Regeldruk
En tenslotte voorzitter, wil ik nogmaals aandacht vragen voor de toegenomen regeldruk en eisen rondom vergunningen bij evenementen in Amstelveen. Denk hierbij aan de Avondvierdaagse. We moeten niet het voorbeeld van de Schoorlse meiden markt volgen, een eeuwenoude traditie, die niet ten gronde ging aan een tekort aan leuke meiden, maar aan een teveel aan regels.

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.