28 juli 2017

Weblog fractievoorzitter Ferry van Groeningen

Ook de gemeenteraad kent het “zomerreces”. Een mooie gelegenheid voor mij om vooruit te kijken en over de toekomst van Amstelveen na te denken. Wat voor gemeente willen we zijn in pakweg 2025? Mede met het oog op de nieuwe Omgevingswet die een andere houding van bestuur, politiek en gemeente vraagt bij de ontwikkeling van plannen en ideeën. Namelijk van 'nee, tenzij...' naar 'ja, mits...'. Het lijkt slechts semantiek, maar het is meer. Initiatieven vanuit de samenleving moeten centraal staan. Als de initiatiefnemer kan aantonen dat er meerwaarde voor Amstelveen is, moeten we als gemeentebestuur aan de slag! Een uitgangspunt dat prima bij het CDA past. En met een schuin oog ben je hierbij natuurlijk ook al bezig met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Dit lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Op 29 juni j.l. organiseerde het CDA Amstelveen in De Meent een goed bezochte brainstormsessie met inwoners en organisaties uit Amstelveen. Het leidde tot interessante discussies en waardevolle bijdragen. Woongroepen voor ouderen en studenten in Uilenstede meer betrekken bij activiteiten in Amstelveen, is een kleine greep uit de vele ideeën die werden aangedragen

Ouderenzorg

In veel groepsdiscussies werd aandacht gevraagd voor de ouder wordende Amstelveense bevolking. Heel veel 65-plussers zijn gezond en vitaal, maar politiek en maatschappij moeten beter voorbereid zijn op de toenemende zorgvraag. “De kwaliteit van de ouderenzorg is een politieke verantwoordelijkheid, die kunnen we niet alleen aan de markt overlaten”, zei één van de aanwezigen.

Woongroepen voor ouderen

Eenzaamheid is volgens de bezoekers eveneens een groeiend probleem onder ouderen. Ouderen hebben behoefte aan contact en gezelligheid. Die is niet altijd voorhanden. Om daar iets aan te doen, zouden er meer woongroepen voor ouderen moeten komen. Ouderen wonen daar in levensloopbestendige appartementen en ontmoeten elkaar in gezamenlijke ontmoetingsruimten, bij voorkeur in de buurt van winkels, openbaar vervoer en zorgfaciliteiten.

Inzet jongeren

Inzet jongerenOm eenzaamheid tegen te gaan moet ook veel meer een beroep worden gedaan op jongeren, zoals studenten van Uilenstede. Jong en oud kunnen elkaar helpen, maar ze kunnen ook van elkaar leren en elkaar stimuleren.

Betaalbaar wonen

De deelnemers aan de discussie vroegen eveneens aandacht voor betaalbaar wonen voor jong en oud. Via positieve stimuleringsmaatregelen moeten mensen worden verleid om te verhuizen naar andere woningen. Om de doorstroming te bevorderen moeten meer betaalbare appartementen (ook voor ouderen) en woningen met middeldure huur beschikbaar komen.

Vrijwilligers

Veel Amstelveners zijn bereid om via mantelzorg of vrijwilligerswerk iets voor de medemens te doen. Initiatieven vanuit de bevolking moeten daarom worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Verkeersveiligheid

Fietspaden worden steeds intensiever gebruikt. Om de veiligheid in de toekomst te garanderen werd in één van de discussiegroepen het idee geopperd om de maximumsnelheid voor alle verkeersdeelnemers op het fietspad te verlagen in combinatie met handhaving. Ook uitbreiding van het aantal fietspaden dat exclusief voor fietsers is bestemd verdient nader onderzoek.

Actief aan de slag

Het CDA gaat actief aan de slag met de ideeën en tips. De komende weken blijven we in gesprek met Amstelveners en maatschappelijke organisaties.

Ferry van Groeningen, fractievoorzitter CDA Amstelveen

juli 2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.