14 januari 2020

Alternatief Autoluw: 10 voorstellen

Amsterdam wordt autoluw. Dat is tenminste het voornemen van het huidige stadsbestuur. Met bewoners, ouderen, kinderen en mensen met een beperking wordt echter veel te weinig rekening gehouden, vindt het CDA, samen met oppositiepartijen VVD, DENK, ChristenUnie, Forum voor Democratie en Partij van de Ouderen. Om het debat constructief te voeren, dienen bovenstaande partijen een discussienota voor, die besproken wordt tijdens de raadscommissie MLD, waarin de Agenda Autoluw donderdag 16 januari besproken wordt.

De tien voorstellen van het CDA en de andere partijen zijn:

  1. Te onderzoeken of een “slimme knip” in plaats van de voorgestelde “harde knip” een meer doeltreffend instrument is voor het realiseren van autoluwe wijken.
  2. Met concrete voorstellen te komen om sluipverkeer aan te pakken, zoals bijvoorbeeld in Nieuw-West op de Osdorperweg en Sloterweg.
  3. Te onderzoeken in welke mate een zona a traffico limitato, waar autoverkeer uitsluitend is toegestaan aan het openbaar vervoer, hulpdiensten, bewoners van het gebied en hun bezoek en in het gebied gevestigde ondernemers zoals in historische binnensteden in Italië, ook in Amsterdam tot versterking van de leefbaarheid kan leiden.
  4. Een inventarisatie te maken van locaties waar de beste kansen liggen voor het realiseren van ondergrondse parkeergarages – mits betaalbaar en lokaal draagvlak - om met name in het centrum het aantal geparkeerde auto’s op straat te verminderen en vergunningsplafonds voor bewoners niet verlaagd hoeven te worden.
  5. Bij het implementeren van parkeerbeleid de behoefte van bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers als uitgangspunt te nemen. Parkeerbeleid is geen doel op zich, maar moet de leefbaarheid in een wijk versterken.
  6. Concrete voorstellen te doen voor P&R’s langs de snelweg in combinatie met goede alternatieven, zoals bijvoorbeeld hoogwaardige ov-verbindingen, deelfietsen en schone taxi’s om het parkeren voor toeristen en bezoekers beter te faciliteren en adequate maatregelen voor te stellen om toeristen en bezoekers hierover te informeren.
  7. Fijnmaziger, sneller en goedkoper ov, met name in de buitenwijken.
  8. Betrek taxiondernemers om hun kennis en ervaringen over autoluwe en leefbare woonwijken te betrekken.
  9. Geef bij het verstrekken van parkeervergunningen voorrang aan mensen die een waardevolle maatschappelijke functie vervullen, waaronder (niet uitsluitend) zorgpersoneel, onderwijzers, mantelzorgers en politieagenten.
  10. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om groene golven en ongelijkvloerse kruisingen te realiseren ten behoeve van de veiligheid en doorstroming.

Lees het gehele voorstel hier. Donderdag 16 januari wordt dit stuk bediscussieerd in de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit & Duurzaamheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.